ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demonstrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demonstrate*, -demonstrate-

demonstrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demonstrate (vi.) ประท้วง Syn. protest
demonstrate (vt.) พิสูจน์ See also: ทดลองให้เห็น Syn. show, prove, confirm
demonstrate (vt.) สาธิต See also: แสดง, แสดงให้เห็น Syn. show, prove, exibit
demonstrate (vt.) อธิบาย See also: ให้เหตุผล Syn. explain, describe, express
demonstrate against (phrv.) เดินขบวนประท้วง See also: ประท้วง, คัดค้าน
demonstrate to (phrv.) สาธิตให้ดู
demonstrate to (phrv.) ทำให้เข้าใจชัดเจน
English-Thai: HOPE Dictionary
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สาธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงความรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate
English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demonstratesแสดงให้เห็น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาธิต (v.) demonstrate See also: show, display Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
สาธิต (v.) demonstrate See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate
ปล่อยทีเด็ด (v.) demonstrate a trick Syn. ปล่อยหมัดเด็ด
ปล่อยหมัดเด็ด (v.) demonstrate a trick
แผลงฤทธิ์ (v.) demonstrate one´s power See also: exercise/manifest one´s power or strength, display one´s nature Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช
แผลงฤทธิ์แผลงเดช (v.) demonstrate one´s power See also: exercise/manifest one´s power or strength, display one´s nature Syn. ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me demonstrateขอฉันสาธิตให้ดูนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean you sent... 6,000 people to demonstrate against me?{\cHFFFFFF}คุณหมายความว่าคุณส่ง ... {\cHFFFFFF}6,000 คนที่จะ แสดงให้เห็นถึงกับฉัน?
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน
Would you care to demonstrate how six kilos that's 13 pounds of powder can fit in here?คุณพอจะสาธิตให้ผมดูได้ไหม ว่าทำไม 6 กิโลของเจ้าสิ่งนี้... ...ซึ่งคิดเป็นผง 13 ปอนด์... ...ถึงใส่เข้าไปในนี้ได้?
I've never seen a group of young men demonstrate such extraordinary stupidity.ที่โง่ขนาดนี้มาก่อนเลย
For our finale, I will now demonstrate the proper technique for putting a condom on the real thing.บทสุดท้าย เราจะสาธิตเทกนิควิธีที่ถูกต้อง... ...ในการสวมใส่ถุงยางอนามัย กับของจริง อาสาสมัครของชั้นพร้อมรึยังจ๊ะ?
And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence.และคิดว่าจะทำยังไงให้มีคุณสมบัติ ที่พวกคุณต้องชื่นชม อย่างเช่นตั้งใจและมุ่งมั่น
No sensible woman would demonstrate passion if the purpose were to attract a husband.ผู้หญิงอ่อนไหวก็ต้องแสดงแบบนี้แหละ ถ้าจะมีจุดประสงค์ให้สามีหลงใหล
It is difficult to demonstrate love when you feel little to no motivation.การแสดงความรักเป็นเรื่องยากหากเราขาดแรงจูงใจ
I have tried to demonstrate that I still care about this relationship.ผมพยายามแสดงให้เห็นว่าผมยังแคร์ความสัมพันธ์ของเราอยู่
I made dinner for her, I did everything I could to demonstrate that I care about her, to show value for her and she spat in my face.ผมทำอาหารค่ำให้เธอ ทำทุกอย่างเพื่อแสดงให้เห็น ว่าผมห่วงใยเธอ และเห็นคุณค่าเธอ แต่เธอถ่มน้ำลายใส่ผม
Allow me to demonstrate trying.ขอผมได้แสดงให้พ่อเห็นถึงความพยายามนะ
I shall now demonstrate a simple walk.ฉันควรจะสาธิต การเดินจูงง่ายๆ

demonstrate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng, ㄓㄥˋ, 证 / 證] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof

demonstrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモる[, demo ru] (v5r,vi) to demonstrate (e.g. in the streets)
敏腕を振るう[びんわんをふるう, binwanwofuruu] (exp,v5u) to show one's competence; to demonstrate one's skill
托卵;託卵(iK)[たくらん, takuran] (n) brood parasitism (planting one's eggs in another bird's nest, as demonstrated by the cuckoo, etc.)

demonstrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration FR: défiler ; manifester
พิสูจน์[v.] (phisūt) EN: prove ; verify ; demonstrate ; show FR: prouver ; vérifier ; démontrer
แผลง[v.] (phlaēng) EN: demonstrate ; exercise ; show ; display FR:
แผลงฤทธิ์[v. exp.] (phlaēngrit) EN: show one's power ; demonstrate one' s power FR:
แผลงฤทธิ์แผลงเดช[v. exp.] (phlaēngrit ) EN: show one's power ; demonstrate one' s power FR:
ปล่อยทีเด็ด[v. exp.] (plǿi thīdet) EN: demonstrate a trick ; play one's ace FR:
รำมวย [n. exp.] (ram mūay) EN: [a sort of dance that boxers do on both sides of the ring to demonstrate their control and style] FR:
แสดง[v.] (sadaēng) EN: show ; demonstrate ; display ; bear FR: montrer ; exposer ; exhiber ; présenter ; faire connaître
แสดงให้เห็นถึง[v. exp.] (sadaēng hai) EN: demonstrate ; show FR:
แสดงผล[v. exp.] (sadaēng pho) EN: show the result ; demonstrate the result ; display FR: montrer le résultat
สำแดง[v.] (samdaēng) EN: show ; exhibit ; manifest ; display ; demonstrate ; indicate FR: montrer ; exposer
สาธิต[v.] (sāthit) EN: demonstrate ; show ; display ; set an example FR: démontrer
สาธิตสินค้า[v. exp.] (sāthit sink) EN: demonstrate products FR:
สาธก[v.] (sāthok) EN: cite as an example ; illustrate ; demonstrate FR: citer en exemple
ส่อ[v.] (sø) EN: show ; indicate ; manifest ; demonstrate FR: indiquer ; dénoter
ผู้สาธิต[n.] (phūsāthit) EN: demonstrator FR: démonstrateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demonstrate
Back to top