ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enhance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enhance*, -enhance-

enhance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enhance (vt.) ทำให้ดีเพิ่มขึ้น See also: ปรับปรุง Syn. heighten, improve
English-Thai: HOPE Dictionary
enhancevt. ทำให้สูงขึ้น,ทำให้มากขึ้น,เพิ่ม,เสริม,ยกระดับ., See also: enhancement n. ดูenhance enhancer n. ดูenhance enhancive adj. ดูenhance, Syn. improve
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
enhance(vt) เพิ่มพูน,เสริม,ทำให้มากขึ้น,ยกระดับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enhanced call processing (ECP)การประมวลการเรียกแบบเพิ่มสมรรถนะ (อีซีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enhanced graphics adapter (EGA)ตัวปรับภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม (อีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enhanceการเร่ง,ช่วยเร่ง [การแพทย์]
Enhanced Graphics Adapterตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์อีจีเอวงจรสำหรับใช้กับจอภาพเพื่อให้สามารถแสดงสีและภาพทางจอภาพได้ สามารถแสดงสีได้ 16 สี ด้วยความละเอียดในแนวตั้งและแนวนอนเป็น 350x640 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำให้ดีขึ้น (v.) enhance See also: enrich, improve, broaden, flourish Syn. เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้รุ่งเรืองขึ้น, ส่งเสริม, เพิ่มเติม
ทำให้รุ่งเรืองขึ้น (v.) enhance See also: enrich, improve, broaden, flourish Syn. เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้ดีขึ้น, ส่งเสริม, เพิ่มเติม
ประเทือง (v.) enhance See also: enrich, improve, broaden, flourish Syn. เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้ดีขึ้น, ทำให้รุ่งเรืองขึ้น, ส่งเสริม, เพิ่มเติม
เพิ่ม (v.) enhance See also: reinforce, strengthen, boost, improve, lift, increase, add to Syn. เพิ่มเติม, ต่อเติม, เพิ่มพูน
เพิ่มพูน (v.) enhance See also: reinforce, strengthen, boost, improve, lift, increase, add to Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, ต่อเติม
เพิ่มพูน (v.) enhance See also: enrich, improve, broaden, flourish Syn. เสริม, ทำให้ดีขึ้น, ทำให้รุ่งเรืองขึ้น, ส่งเสริม, เพิ่มเติม
เสริม (v.) enhance See also: reinforce, strengthen, boost, improve, lift, increase, add to Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, ต่อเติม, เพิ่มพูน
มีหน้ามีตา (v.) enhance a reputation See also: be the showpiece, be the prestige of, be the pride of Syn. ชูหน้าชูตา
เชิดหน้าชูตา (v.) enhance a reputation See also: be the showpiece, be the prestige of, be the pride of Syn. ชูหน้าชูตา, มีหน้ามีตา
ชูรส (v.) enhance the flavor See also: season
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hardly think it will enhance your reputation at the UN, Professor Plum, if it's revealed that you've been implicated not only in adultery with one of your patients but in her death and the deaths of five other people.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของคุณ ที่สหประชาชาติหรอกนะศาสตราจารย์พลัม ถ้ามันถูกเปิดเผยว่าคุณ ไม่เพียงจะมีเรื่องชู้สาว กับผู้ป่วยของคุณ
Well, you got to realise that a nervous system will radically enhance the way you feel and perceive the world around you.คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าระบบประสาทจะ... ขยายวิธีที่คุณ... รู้สึกและการมองโลก รอบตัวคุณอย่างสิ้นเชิง
To enhance stunning beauty such as yours with silky smooth skin, I have brought you a special tropical juice!กำลังจะเปิดตัว หมายเลข 900 อับซารอม มาทำอะไรที่นี้ นี่ห้องของชั้นนะ
It's quite faint, so I had to save it as a sound file on the computer to enhance the sound.มันเลือนลางเต็มทน เลยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปรับแต่ง
So perhaps you may wish to enhance your offer.เผื่อบางทีคุณอยากจะ มีข้อเสนออะไรเพิ่มอีก
We were attempting to use concentrated bursts of energy to enhance the sensitivity of optical telescopes.otherwise known as a wormhoIe, suspend it via gravitationaI fieId. -That's what we're Iooking at? -That's it.
This will enhance our....ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของ...
One of the topics at the peace conference... is your desire to enhance surveillance... by controlling international satellite systems... is it not?นั่นคงเป็นหัวข้อหนึ่ง ในการประชุมสันติภาพ... ...คุณต้องการที่จะเพิ่ม การควบคุมที่เข้มงวด... ...โดยการควบคุมระบบดาวเทียมนานาชาติ
And musk to enhance the chase, my lord...เพิ่มน้ำหอมมัส์กเข้าไปอีกนะขอรับ นายท่าน...
It might enhance his study of the language.มันอาจทำให้เขาเรียนภาษา ได้ดีขึ้น ดังนั้นคืนพรุ่งนี้
Then you could create a device powerful enough to draw the life-force out of thousands of people and enhance your own cellular capacity.คุณถึงจะสร้าง อุปกรณ์ที่มีพลานุภาพได้ ที่จะดึง พลังชีวิต จากคน เป็นพัน ๆ คน และเพิ่ม ขีดจำกัดของเซลส์ คุณ
I'm trying to help you enhance your business.สอนให้คุณทำธุรกิจของคุณ

enhance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提神剂[tí shén jì, ㄊㄧˊ ㄕㄣˊ ㄐㄧˋ, 提神剂 / 提神劑] stimulant to enhance mental performance; stay-awake drug; agrypnotic
增进[zēng jìn, ㄗㄥ ㄐㄧㄣˋ, 增进 / 增進] promote; enhance

enhance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer
エンハンスドCD[エンハンスドシーディー, enhansudoshi-dei-] (n) {comp} enhanced compact disc
エンハンストアイディーイー[, enhansutoaidei-i-] (n) {comp} Enhanced IDE
エンハンストシーユーシーミー[, enhansutoshi-yu-shi-mi-] (n) {comp} Enhanced Cu-SeeMe
エンハンストパラレルインタフェース[, enhansutoparareruintafe-su] (n) {comp} enhanced parallel interface
エンハンストモード[, enhansutomo-do] (n) {comp} enhanced mode
エンハンスドモード[, enhansudomo-do] (n) {comp} enhanced mode
エンハンスメント[, enhansumento] (n) enhancement
キーボードエンハンサ[, ki-bo-doenhansa] (n) {comp} keyboard enhancer
トレハロース[, toreharo-su] (n) trehalose (used in foods as a sweetener, stabilizer and flavor enhancer) (stabiliser) (flavour)
強化[きょうか, kyouka] (n,vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P)
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] (n) {comp} Enhanced Small Device Interface; ESDI
高める[たかめる, takameru] (v1,vt) to raise; to lift; to boost; to enhance; (P)
高度化[こうどか, koudoka] (n,vs) increase in sophistication; enhancement of functionality; increase in speed; upgrading
高揚(P);昂揚[こうよう, kouyou] (n,vs) enhancement; exaltation; promotion; uplift; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
強化[きょうか, kyouka] enhance (vs)
高める[たかめる, takameru] to enhance
エンハンストアイディーイー[えんはんすとあいでいーいー, enhansutoaidei-i-] Enhanced IDE
エンハンストシーユーシーミー[えんはんすとしーゆーしーみー, enhansutoshi-yu-shi-mi-] Enhanced Cu-SeeMe
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface
エンハンストモード[えんはんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI)
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard
機能強化[きのうきょうか, kinoukyouka] functional enhancement
高度サービス[こうどサービス, koudo sa-bisu] enhanced service

enhance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรยง[v.] (banyong) EN: enhance FR:
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward FR:
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ชูรส[v.] (chūrōt) EN: enhance the flavor ; season ; flavour ; flavor (Am.) FR: épicer ; relever ; assaisonner
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จุผู้โดยสารได้มากขึ้น[v. exp.] (ju phūdōisā) EN: enhance passenger capacity FR:
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand ; boost ; raise ; have more FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; remettre ; enrichir ; booster (anglic.)
เพิ่มทวี[v. exp.] (phoēm thawī) EN: multiply ; increase ; redouble ; enhance FR:
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance FR: décorer ; orner ; embellir ; parer ; ornementer
ประดับบารมี[v. exp.] (pradap bāra) EN: enhance one's status ; embellish one's status FR:
ประดับยศ[v. exp.] (pradap yot) EN: enhance one's dignity ; pin decorations ; pin medals FR:
ประเทือง[v.] (pratheūang) EN: enhance ; improve ; augment ; better ; prop up FR: améliorer
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
ทำให้ดีขึ้น[v. exp.] (thamhai dīk) EN: enhance ; improve ; make better ; enrich FR: améliorer ; enrichir ; abonnir (vx)
ยกระดับ[v. exp.] (yok radap) EN: improve ; promote ; improve ; enhance ; raise ; advance ; augment ; upgrade ; raise the level ; intensify FR: améliorer ; élever le niveau
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangpru) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสิงคโปร์ [org.] (Khwām Samph) EN: Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) FR:
สารเพิ่มรสชาติ[n. exp.] (sān phoēm r) EN: flavour enhancer ; flavor enhancer (Am.) FR: exhausteur de goût [m] ; exaltateur d'arôme [m]

enhance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftverbesserer {m}bonding enhancer
Geschmacksverstärker {m}flavour enhancer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enhance
Back to top