ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

approved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *approved*, -approved-

approved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
approved (adj.) ที่อนุมัติ Syn. authorized, passed
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has the committee approved the mission? There's been talk of delay.คณะกรรมการอนุมัติรึยังครับ ได้ข่าวว่าจะเลื่อน
Accept it. Father approved it already.ไม่ต้องห่วง คุณปู่ของผมเล่นกับผมมาแล้วครั้งนึง
And if he'd come in here today, I probably would've approved this request.ถ้าหากเขามาวันนี้ ฉันอาจจะอนุมัติคำร้องก็ได้
You said to Tessa in your e-mails that the Kenyan government had approved the trials.คุณอีเมล์บอกเทสสาว่า รัฐบาลเคนย่าก็อนุญาติให้มีการทดลองได้
So it will be approved if you applied?ถ้าคุณยื่นคำร้องแล้ว จะได้รับการรับรองเหรอ
What's the status on the approved musical selection?เครื่องดนตรีเป็นยังไงบ้าง?
Everything that is destined for his lordship Hades has to be approved my me first.ทุกสิ่งที่ให้ท่านฮาเดส จะต้องผ่านให้ฉันตรวจดูก่อน
Now, I approved Agent Farris' surveillance op based on your evaluations, Mr. Hunt, of a woman who allowed herself to be captured.ตอนนี้, ผมได้รับการยืนยันว่า ปฏิบัติการนี้ เป็นการประเมิน, คุณฮันท์ โดยผู้หญิงคนนึง ยอมถูกจับไป
But the astronaut's plans for space travel first have to be approved by the FAA.แต่แผนสำหรับนักบิน สำหรับการท่องอวกาศ... ...อย่างแรกต้องได้การรับรองจาก กองการบิน ให้ได้รู้ถึงแผนการบิน
We've already been approved at the gate.พวกเราได้รับอนุญาตจากหน้าด่านแล้ว
WILHELMINA'S ALREADY APPROVED THEM.วิลเลมีน่าอนุมัติพวกมันแล้ว
Terrorist approved beauty! "Anxiously waiting for the next victim!" After the Pretty Boy Attacker case be- came a top search word on the Internetคนร้ายจะทำร้ายคนหน้าตาดี "กลุ้มใจจังว่าใครจะเป็นเหยื่อคนต่อไป" หลังจากนั้นหัวข้อที่ว่า ผู้ชายหน้าตาดีโดนทำร้าย ก็กลายเป็นหัวข้อที่มีคนสนใจมากที่สุด

approved ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, 批件] approved document; document with written instructions

approved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
承認図[しょうにんず, shouninzu] (n) approved plan or drawing
文部科学省検定済教科書;文部科学省検定済み教科書[もんぶかがくしょうけんていずみきょうかしょ, monbukagakushoukenteizumikyoukasho] (n) textbook approved by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; government-approved textbook
検定済み;検定済(io)[けんていずみ, kenteizumi] (adj-no) authorized; approved
表外音訓[ひょうがいおんくん, hyougaionkun] (n) kanji reading that has not been approved by the government (and is not to be taught in public schools)
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
指導要領[しどうようりょう, shidouyouryou] (n) government-approved curriculums; (educational) guidelines
無許可[むきょか, mukyoka] (adj-no) (1) unauthorized; without permission; unapproved; (n) (2) lack of permission; absence of authorization
無認可[むにんか, muninka] (adj-na) unapproved; lack of approval
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

approved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติให้[adj.] (anumat hai) EN: approved FR: approuvé
ผ่านการเห็นชอบ[v. exp.] (phān kān he) EN: be approved FR:
รับความเห็นชอบ[v. exp.] (rap khwām h) EN: get the approval of ; be approved FR:
สมควรอนุมัติ[X] (somkhūan an) EN: approved FR:

approved ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungsheim {n}approved school

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า approved
Back to top