ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assets

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assets*, -assets-

assets ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assets (n.) สิทธิครอบครอง See also: กรรมสิทธิ์ Syn. belongings
assets (n.) ทรัพย์สินของบริษัท Syn. capital
assets (n.) ความร่ำรวย See also: ทรัพย์สิน Syn. plenty, wealth
assets (n.) ทรัพย์สิน See also: เงินทอง Syn. property, wealth
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a duty to protect his assetsฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องทรัพย์สินของเขา

assets ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无形[wú xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, 无形 / 無形] incorporeal; virtual; formless; invisible (assets); intangible
固定资产[gù dìng zī chǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄔㄢˇ, 固定资产 / 固定資產] fixed assets
抛空[pāo kōng, ㄆㄠ ㄎㄨㄥ, 抛空 / 拋空] to sell short (i.e. to sell future assets)
有形[yǒu xíng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ, 有形] visible (assets); tangible

assets ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment
固定資産税[こていしさんぜい, koteishisanzei] (n) real estate tax; fixed assets tax; property tax; rates
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets)
流動資産[りゅうどうしさん, ryuudoushisan] (n) current assets
無形固定資産[むけいこていしさん, mukeikoteishisan] (n) intangible fixed assets
資産負債表[しさんふさいひょう, shisanfusaihyou] (n) financial statement; statement of assets
固定資産[こていしさん, koteishisan] (n) fixed assets; (P)
圧接[あっせつ, assetsu] (n) pressure welding
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P)
有形固定資産[ゆうけいこていしさん, yuukeikoteishisan] (n) tangible fixed assets; tangible property; property, plant and equipment; PPE
枝葉末節[しようまっせつ, shiyoumassetsu] (n) unimportant details (lit
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n,n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune
雑節[ざっせつ, zassetsu] (n) standard days signifying the changing of the seasons (i.e. setsubun, higan, etc.)

assets ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; attach property ; seize ; garnish FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property ; seize assets FR: saisir les avoirs ; saisir les biens
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)[org.] (Khanakammak) EN: Assets Examination Committee (AEC) FR:
เงินสำรองระหว่างประเทศ[n. exp.] (ngoen samrø) EN: international reserves ; reserves assets FR:
เงินตาย[n.] (ngoentāi) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets FR: ancienne monnaie [f]
เงินทอง[n.] (ngoenthøng) EN: money ; wealth ; assets FR: argent [m]
เงินทุน[n. exp.] (ngoen thun) EN: capital ; funds ; assets FR: capital [m] ; fonds [mpl]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; assets ; riches ; wealth FR:
พิทักษ์ทรัพย์[v.] (phithaksap) EN: freeze assets FR: geler les avoirs
แปลงสินทรัพย์เป็นทุน[v. exp.] (plaēng sins) EN: capitalize assets FR:
เปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว[v. exp.] (poētphoēi s) EN: disclose personal assets FR:
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl] ; patrimoine [m]
ทรัพยากร[n.] (sapphayākøn) EN: ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device FR: ressources [fpl]
ทรัพย์สิน[n.] (sapsin) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth FR: actif [m] ; biens [mpl] ; propriété [f] ; richesse [f]
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [n. exp.] (sapsin thī ) EN: intangible assets FR:
ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง [n. exp.] (sapsin thī ) EN: tangible property ; material assets FR:
ทรัพย์สมบัติ[n.] (sapsombat) EN: property ; assets ; wealth ; possessions FR: bien [m] ; avoir [m] ; propriété [f]
สินทรัพย์[n.] (sinsap) EN: assets FR: fortune [f] ; richesse [f]
สินทรัพย์อื่น[n. exp.] (sinsap eūn) EN: other assets FR:
สินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราว[n. exp.] (sinsap munw) EN: temporary current assets FR:
สินทรัพย์หมุนเวียนถาวร[n. exp.] (sinsap munw) EN: permanent current assets FR:
สินทรัพย์สภาพคล่อง[n. exp.] (sinsap saph) EN: liquid assets FR:
สินทรัพย์สุทธิ[n. exp.] (sinsap sutt) EN: net assets FR:
สินทรัพย์ถาวร[n. exp.] (sinsap thāw) EN: fixed assets ; capital assets FR:
ธนสาร[n.] (thanasān) EN: property ; possessions ; wealth ; assets FR:
ทุน[n.] (thun) EN: capital ; assets ; funds ; investment ; grant ; stipend ; savings ; wealth FR: capital [m] ; fonds [mpl] ; avoirs [mpl]
ต้นทุน[n.] (tonthun) EN: capital ; assets ; principal ; cost FR: capital [m] ; coût [m]
ยึดทรัพย์[v.] (yeutsap) EN: seize property ; seize assets ; confiscate FR: confisquer les biens ; saisir les biens
ยึดทรัพย์สิน[v. exp.] (yeut sapsin) EN: seize assets FR: saisir les biens
คตส. (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ)[abv.] (Khøtøsø. (K) EN: AEC (Assets Examination Committee) FR:

assets ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sollbestand {m}calculated assets
Gesellschaftsvermögen {n}corporate assets
Anlagevermögen {n}fixed assets; invested capital
Sachvermögen {n}tangible assets; tangible property
Anlagenbuchhaltung {f}assets accounting
Anlagenbuchhaltungsbeleg {m}assets accounting voucher
Anlagenbuchhaltungssystem {n}assets accounting system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assets
Back to top