ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breeding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breeding*, -breeding-

breeding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breeding (n.) การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์
breeding place (n.) แปลงหว่านเมล็ด See also: แปลงเพาะ, แหล่งกำเนิด, สถานที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต, ที่เพาะเมล็ด Syn. nursery
English-Thai: HOPE Dictionary
breeding(บรีด'ดิง) n. การเพาะพันธ์,การออกลูก,กิริยาfission, Syn. raising
English-Thai: Nontri Dictionary
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breeding๑. การผสมพันธุ์๒. การปรับปรุงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขยายพันธุ์สัตว์ (n.) animal breeding See also: breeding Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์
การผสมพันธุ์สัตว์ (n.) animal breeding See also: breeding Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์
การเพาะพันธุ์สัตว์ (n.) animal breeding See also: breeding Syn. การขยายพันธุ์สัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was born in a slum. Slums are breeding grounds for criminals.เขาเกิดในสลัม สลัมจะผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับอาชญากร
These are the breeding pools.นี่คือสิ่งหล่อเลี้ยงสระ
He's breeding an army in the caverns of Isengard.ภายในถ้ำที่ไอเซนการ์ด
And for those who are suitable, to be breeding vessels... for our other colonies.แล้วพวกที่เหมาะสม ก็จะ... สืบเผ่าพันธุ์ของเขาต่อไป
She's a healthy female of breeding age.เธอเป็นสาวสะพรั่งในวัยเจริญพันธุ์
I read in Newsweek how economically depressed places... are like breeding grounds for all kinds of apocalyptic visionaries.ผมอ่านในนิวส์ว่าเศรษฐกิจสถานที่ที่มีความสุข ... เป็นเหมือนผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับทุกชนิดของวิสัยทัศน์สันทราย
An unfortunate family resemblance. But we can argue breeding later.ครอบครัวของฉันแข็งไปหมดแล้ว, แล้วฉันจะอธิบายทีหลัง...
The Middle Ages were a breeding ground for superstition.สมัยก่อนในยุดกลาง ได้เกิดความเชื่อเรื่องผี
With the canal, panama is now a breeding ground for international crime.นอกจากคลองแล้ว ที่นี่เป็นแหล่งรวมชองอาชญากรทั่วโลก
Faggots been breeding your cows, raising your chicken, even brewing your beer long before I walked my sexy ass up in this motherfucker.มีปัญหาอะไรเหรอยะ กูเป็นอเมริกัน
It sees you as a breeding tool.มันเห็นคุณเป็นแค่แหล่งเพาะพันธุ์เท่านั้นแหละ
I'm breeding them for pets.ผมก็แค่ให้อาหารพวกมัน

breeding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
种畜[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, 种畜 / 種畜] breeding stock (of animal species); stud
种蛋[zhǒng dàn, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄢˋ, 种蛋 / 種蛋] breeding egg
种禽[zhǒng qín, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄧㄣˊ, 种禽 / 種禽] cock; male breeding poultry
温床[wēn chuáng, ㄨㄣ ㄔㄨㄤˊ, 温床 / 溫床] hotbed; breeding ground; fig. breeding ground for crimes or sedition
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 层出不穷 / 層出不窮] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies
发情期[fā qíng qī, ㄈㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, 发情期 / 發情期] the breeding season (zool.); oestrus (period of sexual receptivity of female mammals)
[fū, ㄈㄨ, 孵] breeding; to incubate; to hatch
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, 孵化] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing)
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
近亲交配[jìn qīn jiāo pèi, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄠ ㄆㄟˋ, 近亲交配 / 近親交配] inbreeding
名门望族[míng mén wàng zú, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄣˊ ㄨㄤˋ ㄗㄨˊ, 名门望族 / 名門望族] offspring a famous family (成语 saw); good breeding; blue blood

breeding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
氏より育ち[うじよりそだち, ujiyorisodachi] (exp) birth is much, but breeding is more
温床[おんしょう, onshou] (n) hotbed; breeding ground; (P)
産卵期[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season
種馬[たねうま, taneuma] (n) studhorse; stallion; breeding horse
群棲地[ぐんせいち, gunseichi] (n) rookery; breeding grounds; nesting place
育種[いくしゅ, ikushu] (n,vs) (plant) breeding
育種学[いくしゅがく, ikushugaku] (n) thremmatology; study of plant and animal breeding
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff
鼻曲がり;鼻曲り[はなまがり, hanamagari] (n) (1) curved nose; (2) crosspatch; (3) male salmon in the breeding season
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners
交配[こうはい, kouhai] (n,vs) mating; crossbreeding; cross-fertilization; cross-fertilisation
異種交配[いしゅこうはい, ishukouhai] (n) crossbreeding
発情[はつじょう, hatsujou] (n,vs) sexual excitement; capable of breeding; having the urge to breed
種牡馬[しゅぼば, shuboba] (n) stallion (e.g. in horse breeding)
繁殖牝馬[はんしょくひんば, hanshokuhinba] (n) broodmare (horse breeding)
肌馬[はだうま, hadauma] (n) broodmare (horse breeding)
育ち[そだち, sodachi] (n) breeding; growth; (P)
近親交配[きんしんこうはい, kinshinkouhai] (n,vs) inbreeding
養魚[ようぎょ, yougyo] (n) fish breeding; pisciculture

breeding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเจริญพันธุ์[n. exp.] (kān jaroēnp) EN: reproduction ; breeding FR: reproduction [f]
การเลี้ยง[n.] (kān līeng) EN: breeding FR: élevage [m] ; éducation [f]
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomp) EN: animal breeding ; breeding FR:
การพ่อพันธุ์[n. exp.] (kān phøphan) EN: breeding FR:
ฤดูผสมพันธุ์[n. exp.] (reudū phaso) EN: breeding season FR: période de reproduction [f] ; saison des amours [f]
สถานีประสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (sathānī pra) EN: breeding station ; breedind centre FR:

breeding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tierzucht {f}livestock breeding; animal breeding
Zucht {f} in Gefangenschaftcaptive breeding
Hühnerzucht {f}chicken breeding
Schweinezucht {f} [agro.]pig breeding
Taubenzucht {f}pigeon breeding
Schafzucht {f}sheep farming; sheep breeding
Zuchtvieh {n}breeding cattle
Pferdezucht {f}horse breeding; stud farm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breeding
Back to top