ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fishtail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fishtail*, -fishtail-

fishtail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fishtail (sl.) แกว่งไปมา See also: สะบัดไปสะบัดมา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fishtail Contourลักษณะแบบหางปลา [การแพทย์]

fishtail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱼尾[yú wěi, ㄩˊ ㄨㄟˇ, 鱼尾 / 魚尾] fishtail

fishtail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขากบ[n.] (khākop) EN: fishtail of one kind of kite FR:
เต่าร้าง[n.] (taorāng) EN: Burmese fishtail palm ; Clustered fishtail palm ; Common fishtail palm ; Wart fishtail palm ; Tufted fishtail palm ; Caryota mitis FR: Caryota mitis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fishtail
Back to top