ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

propeller-wheel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *propeller-wheel*, -propeller-wheel-

propeller-wheel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
propeller-wheel (n.) ใบพัด See also: ใบจักร Syn. fishtail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า propeller-wheel
Back to top