ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earth*, -earth-

earth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earth (n.) พื้นดิน See also: ธรณี, ดิน, ปฐพี, ที่ดิน Syn. dirt, land, soil
earth (n.) มนุษย์ See also: มวลมนุษย์, คนที่อาศัยอยู่บนโลก
earth (n.) โลก See also: โลกมนุษย์ Syn. globe
earth science (n.) วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก (เช่น ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา) Syn. geography
earth up (phrv.) เต็มไปด้วยดิน Syn. land up
earth up (phrv.) กลบด้วยดิน Syn. land up
earthborn (adj.) ซึ่งเกิดจากโลก See also: มีกำเนิดจากโลก Syn. mortal
earthborn (adj.) ซึ่งต้องตาย
earthbound (adj.) ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน See also: เกี่ยวกับพื้นดิน
earthbound (adj.) ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ Syn. mundane, unimaginative
earthen (adj.) ซึ่งทำด้วยดินเผา See also: ซึ่งทำด้วยดินเหนียวที่เผาแล้ว
earthenware (n.) เครื่องดินเผา See also: ภาชนะดินเผา Syn. ceramics, crockery, pottery
earthenware jar (n.) เครื่องปั้นดินเผา
earthenware pot (n.) จานเล็กๆ ซึ่งนำเข้าเตาอบได้ Syn. baking dish
earthiness (n.) ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน See also: ความคล้ายหรือเหมือนดิน
earthling (n.) มนุษย์ See also: มนุษย์เดินดิน, คนธรรมดาสามัญ Syn. earthman, human being
earthly (adj.) เกี่ยวกับโลกมนุษย์
earthly (adj.) ที่เป็นไปได้ See also: ที่อาจเกิดขึ้นได้ Syn. possible Ops. unearthly, unnatural
earthman (n.) มนุษย์ See also: คน, มนุษย์โลก Syn. earthling, human being
earthnut (n.) พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน See also: พืชที่มีฝักอยู่ใต้ดิน, ถั่วลิสง Syn. groundnut, peanut
earthquake (n.) แผ่นดินไหว Syn. quake, seism, temblor
earthshaking (adj.) ที่สำคัญมาก See also: ซึ่งมีผลกระทบมาก Syn. great, important, momentous
earthward (adv.) ไปทางโลก See also: หันไปทางโลก, มุ่งหน้าไปทางโลกหรือพื้นดิน Syn. downward
earthward (adj.) ไปทางโลก See also: หันไปทางโลก, มุ่งหน้าไปทางโลก Syn. downward
earthwork (n.) กำแพงดิน See also: มูลดิน, ริมฝั่งที่ทำขึ้น Syn. dugout, embankment
earthworm (n.) ไส้เดือน Syn. worm
earthy (adj.) ซึ่งไม่สามารถยับยั้ง See also: ไม่ปกปิด, ไม่ปิดบัง Syn. unreserved, unrestrained
English-Thai: HOPE Dictionary
earth(เอิร์ธ) n. โลก,ดิน,ปฐพี,มวลมนุษย์,สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก,โลกีย์
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
earthen(เอิร์ธ'เธิน) adj. ซึ่งประกอบด้วยดิน,ซึ่งทำด้วยดินเหนียวที่เผาแล้ว
earthenwaren. เครื่องเคลือบดินเผา,ดินเหนียวใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา
earthiness(เอิร์ธ'ธิเนส) n. ลักษณะดิน,ลักษณะที่หยาบ,ความหยาบ
earthingn. การติดดิน,การต่อลงดิน
earthling(เอิร์ธ'ลิง) n. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน,คนธรรมดาสามัญ
earthly(เอิร์ธ'ลี) adj. เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เป็นไปได้,แห่งมนุษย์, Syn. worldly
earthman(เอิร์ธ'เมิน) n.,มนุษย์
earthnutn. หัวใต้ดิน,ถั่วลิสง,พืชที่ให้หัวใต้ดิน
earthquake(เอิร์ธ'เควค) n. แผ่นดินไหว
earthwormn. ไส้เดือน
earthyadj. เกี่ยวกับดิน,มีลักษณะของโลก,เป็นจริง,ซึ่งปฏิบัติได้,หยาบ,โดยตรง,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย, See also: earthily adv. ดูearthy
English-Thai: Nontri Dictionary
earth(n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก
earthen(adj) ทำด้วยดินเผา,ซึ่งประกอบกับดิน
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา
earthly(adj) เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกิยะ,เกี่ยวกับมนุษย์
earthquake(n) แผ่นดินไหว
earthworm(n) ไส้เดือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
earth๑. โลก๒. เปลือกดิน, หน้าดิน๓. แผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earth scienceวิทยาศาสตร์โลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earthenwareเครื่องดินเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthing stripสายดินแบบถัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquakeแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earthyคล้ายดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earthโลก [TU Subject Heading]
Earth scienceวิทยาศาสตร์โลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
Earthworm cultureการเลี้ยงไส้เดือนดิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลบเกลี่ย (v.) cover with earth and then smooth over the surface See also: fill and level up Syn. ถม, คลุม
ตรีภพ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภูมิ, ไตรภพ, ตรีโลก
ตรีภูมิ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, ตรีโลก
ตรีโลก (n.) three worlds (heaven, earth and hell) Syn. ตรีภพ, ไตรโลก, โลกสาม, ตรีภูมิ
โลกสาม (n.) three worlds (heaven, earth and hell) Syn. ตรีภพ, ไตรโลก, ตรีภูมิ
ดิน (n.) earth See also: land, ground Syn. พื้นดิน, แผ่นดิน, ที่ดิน, ธรณี, ปฐพี
ที่ดิน (n.) earth See also: soil
ธรณี (n.) earth See also: ground, soil, land Syn. พสุธา, พื้นดิน, ที่ดิน, ปฐวี, ธาตรี, แผ่นดิน
ธาตรี (n.) earth See also: ground, soil, land Syn. พสุธา, พื้นดิน, ที่ดิน, ปฐวี, แผ่นดิน
ปฐพี (n.) earth See also: land, soil Syn. พสุธา, แผ่นดิน, ที่ดิน, พื้นดิน, ธรณี, ปถพี
ปฐวี (n.) earth See also: ground, soil, land Syn. พสุธา, พื้นดิน, ที่ดิน, ธาตรี, แผ่นดิน
ปถพี (n.) earth See also: land, soil Syn. พสุธา, แผ่นดิน, ที่ดิน, พื้นดิน, ธรณี
ผืนแผ่นดิน (n.) earth See also: land Syn. พื้นแผ่นดิน, แผ่นดิน
ผืนแผ่นดิน (n.) earth See also: soil, ground, land Syn. แผ่นดิน, ปฐพี, พื้นดิน, ธรณี, พื้นพสุธา
พสุธา (n.) earth See also: soil, ground, land Syn. แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน, ปฐพี, พื้นดิน, ธรณี, พื้นพสุธา
พื้นพสุธา (n.) earth See also: soil, ground, land Syn. แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน, ปฐพี, พื้นดิน, ธรณี
พื้นแผ่นดิน (n.) earth See also: land Syn. แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน
พื้นแผ่นดิน (n.) earth See also: land, ground Syn. เมทนี, แผ่นดิน, พื้นดิน
พื้นแผ่นดิน (n.) earth See also: land Syn. พื้นโลก, โลก
ภูดล (n.) earth Syn. พื้นโลก, แผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who on earth wants to talk to youใครหน้าไหนในโลกอยากพูดกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน
What on Earth are you talking about?นี่คุณพูดเรื่องอะไรกัน
Now, where on Earth did you get the idea she's an ex-chorus girl?คุณไปรู้มาจากไหนว่าหล่อนเป็นอดีตนักร้อง
What on Earth have you done to yourself?นี่คุณไปทําอะไรกับตัวเองมาน่ะ
You broke it? Now, why on Earth didn't you say something about it when Frith was here?เเล้วทําไมคุณไม่พูดอะไรเลยตอนที่ฟริธอยู่นี่ล่ะ
Skipper, I took an Earth time reading just before reentry.ผู้ฝูงครับ ผมอ่านเวลาของโลก กอนเข้าชั้นบรรยากาศ
Scissoring the earth Carving up the land Is the business of kings and stuffแบ่งแยกพื้นที่ แบ่งแยกดินแดน เป็นเรื่องของกษัตริย์
And until I met someone else, I thought everyone on Earth was a snake.จนผมเจอคนอื่นอีก ผมคิดว่าทุกคนบนโลกเป็นงูหมด
The principle of all greatness on earth has long been bathed in bloodหลักการในบรรดา great on โลก... ...มียาวถูกจุ่มน้ำในเลือด
According to the story, God has appeared on earth to reaffirm that He lives and our world can work.ตามเรื่องที่เขาบอก พระเจ้าปรากฏร่างบนโลก และประกาศว่าท่านมีตัวตน
Tell him to sell Earth Shoes.เขาควรจะไปขายรองเท้า
A cell gets out, it could imitate everything on the face of the earth !เยี่ยมมาก แม๊คเรดดี้ - ขอโทษนะ

earth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
碱土金属[jiǎn tǔ jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱土金属 / 鹼土金屬] alkaline earth (i.e. beryllium Be 鈹|铍, magnesium Mg 鎂|镁, calcium Ca 鈣|钙, strontium Sr 鍶|锶, barium Ba 鋇|钡 and radium Ra 鐳|镭)
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
地核[dì hé, ㄉㄧˋ ㄏㄜˊ, 地核] core of the earth (geology)
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, 欢天喜地 / 歡天喜地] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw)
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, 土坝 / 土壩] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete)
土神[tǔ shén, ㄊㄨˇ ㄕㄣˊ, 土神] earth God
地史[dì shǐ, ㄉㄧˋ ㄕˇ, 地史] earth history; geological history
地球科学[dì qiú kē xué, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 地球科学 / 地球科學] earth science
地线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 地线 / 地線] earth (wire); ground
[péi, ㄆㄟˊ, 培] to cultivate; to earth up
培土[péi tǔ, ㄆㄟˊ ㄊㄨˇ, 培土] to earth up
赤道[chì dào, ㄔˋ ㄉㄠˋ, 赤道] equator (of the earth or astronomical body)
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, 大方] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
五行[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, 五行] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water 水
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, 人不为己,天诛地灭 / 人不為己,天誅地滅] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost.
[měi, ㄇㄟˇ, 镁 / 鎂] magnesium Mg, alkaline earth metal, atomic number 12
[lú, ㄌㄨˊ, 罏] pile of earth to keep wine jars
版筑[bǎn zhù, ㄅㄢˇ ㄓㄨˋ, 版筑 / 版築] rammed earth (a building material); mud brick; adobe
稀土[xī tǔ, ㄒㄧ ㄊㄨˇ, 稀土] rare earth (chem.)
稀土元素[xī tǔ yuán sù, ㄒㄧ ㄊㄨˇ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 稀土元素] rare earth (chem.)
稀土金属[xī tǔ jīn shǔ, ㄒㄧ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 稀土金属 / 稀土金屬] rare earth element
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, 拜堂] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地
镧系元素[lán xì yuán sù, ㄌㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 镧系元素] lanthanoid (rare earth series), namely: lanthanum La57 鑭|镧, cerium Ce58 鈰|铈, praseodymium Pr59 鐠|镨, neodymium Nd60 釹|钕, promethium Pm61 鉕|钷, samarium Sm62 釤|钐, europium Eu63 銪|铕, gadolinium Gd64 釓|钆, terbium Tb65 鋱|铽, dysprosium Dy66 鏑|镝, holmium Ho67 鈥|钬
地坛[dì tán, ㄉㄧˋ ㄊㄢˊ, 地坛 / 地壇] Temple of Earth (in Beijing)
[běn, ㄅㄣˇ, 畚] a basket or pan used for earth; manure etc
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 缽] alms bowl; small earthenware basin
汶川地震[Wèn chuān dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川地震] the Wenchuan earthquake of May 2008 that killed 80,000 people
汶川大地震[Wèn chuān dà dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川大地震] the Wenchuan great earthquake of May 2008
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
[bèi, ㄅㄟˋ, 钡 / 鋇] barium Ba, alkaline earth, atomic number 56
[lí, ㄌㄧˊ, 梩] basket for removing earth; spade
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 鉢] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling
阿鼻[Ā bí, ㄚ ㄅㄧˊ, 阿鼻] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth
阿鼻地狱[Ā bí dì yù, ㄚ ㄅㄧˊ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 阿鼻地狱 / 阿鼻地獄] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth
[zǐ, ㄗˇ, 子] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国国家地震局 / 中國國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox

earth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースカラー[, a-sukara-] (n) earth color; earth colour
アースダム[, a-sudamu] (n) earth dam
アースデイ;アースデー[, a-sudei ; a-sude-] (n) Earth Day (April 22nd)
アースバンド[, a-subando] (n) {comp} earth band; earth strap; strap snug
アースムーバ[, a-sumu-ba] (n) earth mover
アースライン[, a-surain] (n) {comp} ground line; earth line
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P)
一体全体;いったい全体[いったいぜんたい, ittaizentai] (adv) (emph. form of 一体) ... the heck (e.g. "what the heck?"); ... in the world (e.g. "why in the world?"); ... on earth (e.g. "who on earth?")
三光作戦[さんこうさくせん, sankousakusen] (n) Three Alls Strategy; Three Lights Strategy (Japanese scorched earth policy during the second Sino-Japanese War)
[に, ni] (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P)
[に, ni] (n) (1) (abbr) (See 土曜) Saturday; (2) (See 五行・1) earth (third of the five elements)
土を被せる[つちをかぶせる, tsuchiwokabuseru] (exp,v1) to cover with earth
土気色[つちけいろ, tsuchikeiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
土石流[どせきりゅう, dosekiryuu] (n) avalanche of earth and rocks
土神[つちがみ;どじん, tsuchigami ; dojin] (n) earthgod; earth deity
土色[つちいろ, tsuchiiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
地学;地球科学[ちがく(地学);ちきゅうかがく(地球科学), chigaku ( chigaku ); chikyuukagaku ( chikyuukagaku )] (n) earth sciences (geology, mineralogy, petrology, geophysics, geochemistry, seismology, etc.)
地球質量[ちきゅうしつりょう, chikyuushitsuryou] (n) earth mass (astronomical unit of mass)
天孫降臨[てんそんこうりん, tensonkourin] (n) the descent to earth of the grandson of the sun goddess
天長地久[てんちょうちきゅう, tenchouchikyuu] (n) coeval with heaven and earth
宇宙船地球号[うちゅうせんちきゅうごう, uchuusenchikyuugou] (n) Spaceship Earth
桃源[とうげん, tougen] (n) Shangri-La; paradise on earth
残土[ざんど, zando] (n) earth dug out of a construction site
生めよ殖えよ地に満てよ[うめよふえよちにみてよ, umeyofueyochinimiteyo] (exp) (id) Be fruitful, and multiply, and replenish the earth
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.)
糞土[ふんど, fundo] (n) poor or filthy earth
置き土[おきつち, okitsuchi] (n) earth taken from elsewhere and placed atop
路地(P);露地;露路[ろじ, roji] (n) (1) (路地, 露路 only) alley; alleyway; lane; (2) (露地 only) bare earth (i.e. ground not covered by a roof); (3) (路地, 露地 only) teahouse garden; (4) path through a gate (or through a garden, etc.); (P)
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king
鋤簾[じょれん, joren] (n) (long-handled) bamboo winnow used to sift earth or sand
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave
アース[, a-su] (n) earth; (electrical) ground; (P)
アースウオッチ[, a-suuocchi] (n) Earthwatch
アースクエイク;アースクエーク;アースクェイク;アースクウェイク[, a-sukueiku ; a-sukue-ku ; a-sukueiku ; a-sukuueiku] (n) earthquake
アースリ[, a-suri] (adj-no) earthly
アースワーム[, a-suwa-mu] (n) earthworm
アースン[, a-sun] (adj-no) earthen
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] (n) {comp} grounded (or earthed) outlet
アース線[アースせん, a-su sen] (n) ground (earth) wire; earthed line
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アース[あーす, a-su] ground, earth
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite)
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
シムアース[しむあーす, shimua-su] SIMEARTH

earth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world FR:
ชั้นบรรยากาศของโลก[n. exp.] (chan banyāk) EN: atmosphere of Earth ; Earth's Atmosphere FR: atmosphère terrestre [f]
ชาวโลก[n. exp.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth ; the world FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem sa) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite FR:
ดาวเทียมธีออส[n. exp.] (dāothīem Th) EN: THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) FR:
ดิน[n.] (din) EN: earth ; ground ; soil FR: terre [f] ; sol [m]
ดินเลื่อน[n. exp.] (din leūoen) EN: earth flow ; soil creep FR:
ดินลูกรัง[n. exp.] (din lūkrang) EN: laterite ; red earth FR: latérite [f] ; terre rougeâtre [m]
ดินร่วน[n.] (dinrūan) EN: loam ; loose soil ; loose earth ; friable soil FR: terreau [m]
ฟ้าดิน[n.] (fā-din) EN: Heaven and Earth FR:
เห็ดก้อน[n.] (het køn) EN: common earth ball FR:
หัวระแหง[n.] (hūarahaēng) EN: cracks in parched earth FR:
จูบฝุ่น[v.] (jūpfun) EN: fall down with one's face on the earth FR: mordre la poussière
แก่นตะวัน[n. exp.] (kaen tawan) EN: Jerusalem artichoke ; sunroot ; sunchoke ; earth apple ; topinambour FR: topinambour [m] ; artichaut de Jérusalem [m] ; truffe du Canada [f] ; soleil vivace [m]
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke ; earth wall ; terrace FR: levée de terre [f] ; digue [f]
ขยะสังคม[n. exp.] (khaya sangk) EN: dregs of society ; the scum of the earth FR: lie de la société [f] ; rebut de la société [m] ; engeance [f]
คนดีจริง ๆ = คนดีจริงๆ[n. exp.] (khon dī jin) EN: salt of the earth FR:
คนรกโลก[n. exp.] (khon rok lō) EN: scum of the earth FR:
โครงสร้างโลก ; โครงสร้างของโลก[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: earth's structure ; structure of the earth FR: structure du globe terrestre [f]
ขุย[n.] (khui) EN: scaly residue ; lint ; fluff ; fine particles of earth ; [fine bits of earth piled up by ants or crickets] FR:
กลบเกลี่ย[v.] (klopklīa) EN: cover with earth and then smooth over the surface FR:
ก้อนดิน[n. exp.] (køn din) EN: clod of earth ; lump of earth ; clod FR: motte de terre [f]
กระทุ้งดิน[v. exp.] (krathung di) EN: stamp the earth FR:
โกรมธาตุ[n.] (krōmthāt) EN: earth FR:
หล้า[n.] (lā) EN: world ; earth FR:
แหล่งหล้า[n.] (laenglā) EN: earth ; land FR:
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท[n. exp.] (lōha aēlkhā) EN: alkaline earth metal FR:
โลก[n.] (lōk) EN: world ; Earth ; globe FR: monde [m] ; Terre [f] ; planète [f]
โลก-[pref.] (lōkka-) EN: world ; earth FR: monde [m] ; Terre [f]
โลกธาตุ[n.] (lōkkathāt) EN: world ; earth FR:
แม่ธรณี[n. exp.] (maē thøranī) EN: mother earth ; earth goddess FR:
มนุษยโลก[n.] (manutsayalō) EN: world ; this world ; the earth FR: monde [m]
มัตติกา[n.] (mattikā) EN: earth FR:
เมทนี[n.] (mēthanī) EN: earth FR:
เมทินี [n.] (mēthinī) EN: land ; earth FR:
หนักแผ่นดิน[n. exp.] (nak phaendi) EN: scum of the earth ; burdens on the country FR:
หน้าแว่น[n.] (nāwaen) EN: flat piece of earth FR:
ปฐพี[n.] (pathaphī = ) EN: earth ; land ; soil ; ground FR:
ปฐพี[pref.] (pathaphī- =) EN: earth ; soil FR: sol [m]
ปถวี[n.] (pathawī) EN: earth ; soil FR:

earth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdachse {f}axis of the earth
Bodenabsenkung {f}settled earth
Erdumfang {m}circumference of the earth
Erdbewohner {m}inhabitant of the earth
Erdumdrehung {f}rotation of the earth
Banderdungsschelle {f} [electr.]strip earth band
Blitzableiter {m}earthwire
Mangel {m} (an)dearth (of)
Aufschüttung {f}earth deposit
Erdarbeiten {pl}earth works
Erdfahne {f} [electr.]earth lug
Erdkeller {m}earth cellar
Erdstoß {m}earth tremor
Erdstrom {m}earth current
Erdsystem {n}earth system
Erdungsbolzen {m}earth bolt
Masseelektrode {f}earth electrode
Masseklemme {f}earth terminal
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire
weltliche Gesinnung {f}earthiness
Erdschlussreaktanz {f}earthing reactor
Erdungseinrichtung {f} [electr.]earthing device
Erdungssteckverbinder {m} [electr.]earthing connector; grounding connector
Masseschalter {m}earthing switch
erdig {adj} | erdiger | am erdigstenearthy | earthier | earthiest
Fayence {f}fayence; faience; glazed earthenware
Herd {m}hearth; fireside
Herdboden {m}hearth
Herdfeuer {n}open hearth
Herdwagenofen {m}trolley (hearth) kiln; bogie hearth kiln
Masse {f} [electr.]earth; ground [Am.]
Sternpunkterdung {f}neutral earthing
Schutzerdung {f}protective earthing; protective grounding
Erdumlaufbahn {f} eines Satelliten | in die Erdumlaufbahn schießen(earth) orbit | to send into orbit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earth
Back to top