ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airplane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airplane*, -airplane-

airplane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airplane (n.) เครื่องบิน Syn. plane, aircraft
English-Thai: HOPE Dictionary
airplane(แอร์'เพลน) n. เครื่องบิน.
English-Thai: Nontri Dictionary
airplane(n) เครื่องบิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airplane sickness; sickness, aerial; sickness, air; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airplaneเครื่องบิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลง (v.) land (airplane) See also: ebb (tide or level of sea on the shore) Ops. ขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Theban going off of a very high cliff in his airplane with the wings flapping and the guys flapping the wings and the wind is in his face and this poor fool thinks he's flying but in fact he's in freefallคนที่กระโดดออกจากหน้าผาสูง ในเครื่องร่อนที่มีปีกกระพือได้ คน ๆ นั้นก็กระพือปีก
When I bought those two airplane tickets for Phil Knight and myself to fly to Indonesiaตอนที่ผมซื้อตั๋วเครื่องบินสองใบ เพื่อชวนฟิล ไนท์บินไปอินโดนีเซียกับผม
Yes, if not the airplane we should take a ship.ถ้าไม่มีเที่ยวบิน เราควรไปทางเรือ
Stuck on an airplane to Philadelphia with two very un-single girls, all thanks to your Uncle Barney.บนเครื่องบินไปฟิลลาเดเฟียกับสองสาวที่ไม่โสด ต้องขอบคุณ ลุงบาร์นีย์!
Yeah, on a crowded airplane that's gonna be easy.คนเป็นฝูงคงจะหาง่ายตายล่ะ
"The largest airplane in the world will be unveiled today at Miami Airport."เครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลก จะทำการเปิดตัวที่สนามบินไมอามี่
"march 17th -- airplane flying too low.""เครื่องบินบินต่ำเกินไป"
But when? In the 1 5th century. 400 years before the first airplane flew!แต่เมื่อไหร่ล่ะ ศตวรรษที่ 15 400 ปีก่อนเครื่องบินลำแรกซะอีก
The weapons, the cash, the airplane manuals.ทั้งอาวุธ เงินสด คู่มือเครื่องบิน - โอเค\
It was like the world's first airplane or something.ทำนองว่าเป็นเครื่องบินลำแรกของโลก หรืออะไรทำนองนั้นล่ะ
Today, the airplane was a demonstration.เรื่องบนเครื่องบินวันนี้เป็นการสาธิต
Oh, I was an airplane guy, too, when I was his age.ผมก็เคยเป็นเด็กที่ชอบเครื่องบินตอนผมเท่าเขา

airplane ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坠机[zhuì jī, ㄓㄨㄟˋ ㄐㄧ, 坠机 / 墜機] airplane crash
飞机舱门[fēi jī cāng mén, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄤ ㄇㄣˊ, 飞机舱门 / 飛機艙門] airplane cabin door
飞机餐[fēi jī cān, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ, 飞机餐 / 飛機餐] airplane meal (GM)
银燕[yín yàn, ˊ ㄧㄢˋ, 银燕 / 銀燕] silver swallow; airplane (affectionate)
班机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, 班机 / 班機] airliner; airplane; plane
飞机[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ, 飞机 / 飛機] airplane
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
[cāng, ㄘㄤ, 舱 / 艙] cabin; the hold of a ship or airplane

airplane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
紙飛行機[かみひこうき, kamihikouki] (n) paper airplane (aeroplane)
鵬翼[ほうよく, houyoku] (n) phoenix wings; aeroplane wings; airplane wings
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P)
ジェット機[ジェットき, jietto ki] (n) jet aeroplane; jet airplane; (P)
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.)
一人乗り[いちにんのり, ichininnori] (n,adj-no) single seater (e.g. boat, aeroplane, airplane)
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games)
射爆場[しゃばくじょう, shabakujou] (n) place for an aeroplane to take target practice (airplane, practise)
往復航空券[おうふくこうくうけん, oufukukoukuuken] (n) round trip (airplane) ticket
愛機[あいき, aiki] (n) favourite aeroplane, camera or other machine (favorite, airplane)
機上[きじょう, kijou] (n) aboard an aeroplane (airplane)
機尾[きび, kibi] (n) tail (of an aeroplane, airplane)
機影[きえい, kiei] (n) sight (signs) of an aeroplane (airplane)
空席待ち[くうせきまち, kuusekimachi] (n) stand-by (on an airplane)
航空機[こうくうき, koukuuki] (n) aircraft; aeroplane; airplane; (P)

airplane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx)
เครื่องบิน[n.] (khreūangbin) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx) ; aéroplane [m] (vx) ; appareil [m]
เครื่องบินโดยสาร[n. exp.] (khreūangbin) EN: passenger aircraft ; passenger plane ; aeroplane ; airplane (Am.) FR: avion de transport de passagers [m] ; avion de ligne [m]
แพนหาง[n. exp.] (phaēn hāng) EN: tail plane of an airplane ; fantail FR:
เรือบิน[n. exp.] (reūa bin) EN: plane ; aircraft ; aeroplane ; airplane ; airship ; seaplane FR: avion [m]
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin) EN: bomber (airplane) FR: bombardier [m]
ลำ[n.] (lam) EN: [classif. : boats, ships, watercraft, airplanes, long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)] FR: [classif. : bateaux, embarcations, avions, fusées, objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]

airplane ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrzeug {n} (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane)
Fahrgestell {n} (Flugzeug)landing gear (airplane)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airplane
Back to top