ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smoothness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smoothness*, -smoothness-

smoothness ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความฝืด (n.) unsmoothness Ops. ความลื่น

smoothness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P)
潤滑[じゅんかつ, junkatsu] (adj-na,n) smoothness; lubrication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ราบรื่น English: smoothness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smoothness
Back to top