ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diagram

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diagram*, -diagram-

diagram ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diagram (n.) แผนภาพ See also: ไดอะแกรม, แผนผัง Syn. chart, sketch, layout
diagram (vt.) แสดงด้วยแผนภาพ Syn. illustrate
diagrammatic (adj.) เกี่ยวกับแผนภาพ See also: เป็นรูปแผนภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
diagram(ได'อะแกรม) n. แผนภาพ,แผนผัง,แปลน,ภาพอธิบาย,โครงการ. -vt. ใช้แผนภาพแสดง, See also: digrammatic adj. ดูdiagram digrammatical adj. ดูdiagram
English-Thai: Nontri Dictionary
diagram(n) แผนภาพ,แปลน,โครงการ,แผนผัง
diagrammatic(adj) เกี่ยวกับแผนผัง,เกี่ยวกับแปลน,เกี่ยวกับแผนภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diagramแผนภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diagrammatic presentationการนำเสนอด้วยแผนภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diagramแผนภาพ, ภาพที่มีความหมายแทนข้อมูลชุดหนึ่ง เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นได้ดีขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผนผัง (n.) diagram See also: plan, layout, scheme, plot
แผนภาพ (n.) diagram See also: chart, drawing, figure, graph
พงศาวลี (n.) genealogical diagram See also: family tree
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The state school board has rightly ordered it be concealed, a detailed diagram of-- of the--คณะกรรมการโรงเรียนได้มีคำสั่งให้ปกปิดมันเอาไว้ สำหรับภาพประกอบของ... ของ...
You know that the first ballistics diagram got here 22 minutes after the shooting.คุณรู้แผนผัง 22 นาทีหลังจากการยิง
You need a fucking Venn diagram for these people.DOUG: Go, go, go, go, go!
I could draw you a diagram if you want.ฉันวาดแผนผังให้นายดูได้นะ ถ้าพวกนายต้องการ
So alien astronomers could use this diagram to locate the home star of the Voyager spacecraft in our galaxy.นักดาราศาสตร์คนต่างด้าว ดังนั้นสามารถใช้แผนภาพนี้ เพื่อหาดาวที่บ้านของ ยานอวกาศรอบโลก ในกาแล็กซีของเรา
Diagram of Truth.วายวอด ทันทีหลังจากการตายของสันตะปาปา.
We're through with that diagram. You can take it if you want. Here you are.เราผ่านด้วยแผนภาพที่ คุณสามารถใช้มันหากคุณต้องการ ที่นี่คุณมี
Go to the tower and get a runway diagram.ไปที่หอควบคุม แล้วเอาไดอาแกรมของรันเวย์มา
In all Feynman diagrams what's the one variable that you can turn negative... and still get rational answers for?ในทุกแผนภาพฟายน์แมน ตัวแปรอะไรที่ต่อให้นายใส่ค่าลบเข้าไป... ก็ยังทำให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ ตัวแปรนั้นไม่ใช่มวล
Now, Charly... this is a diagram.ตอนนี้ ชาลี นี้เป็นแผนภาพ
Perhaps you'd like it in writing! Or a diagram, maybe!ต้องเขียนบอกด้วยเลยมั้ย
I will explain this with the diagram.ผมจะอธิบายเกี่ยวกับ/Nแผนผังไดอะแกรมนี้

diagram ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太极图[Tài jí tú, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ, 太极图 / 太極圖] diagram of cosmological scheme; Yin-Yang symbol; ☯
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, 构想图 / 構想圖] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story)
相图[xiàng tú, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄨˊ, 相图 / 相圖] phase diagram (math.); phase portrait
图表[tú biǎo, ㄊㄨˊ ㄅㄧㄠˇ, 图表 / 圖表] chart; diagram
[tú, ㄊㄨˊ, 图 / 圖] diagram; to plan; picture; drawing; chart
图样[tú yàng, ㄊㄨˊ ㄧㄤˋ, 图样 / 圖樣] diagram; blueprint
意图[yì tú, ㄧˋ ㄊㄨˊ, 意图 / 意圖] intent; intention; intend; schematic diagram
图形[tú xíng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 图形 / 圖形] picture; figure; diagram; graph; depiction; graphical
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, 分布图 / 分佈圖] scatter diagram; distribution chart; histogram
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, 分布图 / 分布圖] scatter diagram; distribution chart; histogram

diagram ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram
アイダイアグラム[, aidaiaguramu] (n) {comp} eye diagram
オブジェクトモデルダイアグラム[, obujiekutomoderudaiaguramu] (n) {comp} object model diagram
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] (n) Karnaugh map; Karnaugh diagram (for mapping Boolean expressions)
ケーブル配線図[ケーブルはいせんず, ke-buru haisenzu] (n) {comp} cabling diagram
バイチ図[バイチず, baichi zu] (n) {comp} Veitch diagram
ファインマンダイアグラム[, fainmandaiaguramu] (n) Feynman diagram
ファインマン図[ファインマンず, fainman zu] (n) Feynman diagram
ブロック図[ブロックず, burokku zu] (n) block diagram
ヘルツシュプルングラッセル図[ヘルツシュプルングラッセルず, herutsushupurungurasseru zu] (n) (obsc) (See HR図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram
分散図[ぶんさんず, bunsanzu] (n) dispersion diagram
模式図[もしきず, moshikizu] (n) schematic diagram
流れ図[ながれず, nagarezu] (n) {comp} flowchart; flow diagram
花式図[かしきず, kashikizu] (n) floral diagram
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram)
ダイアグラム(P);ダイヤグラム[, daiaguramu (P); daiyaguramu] (n) diagram; (P)
ダイヤ(P);ダイア[, daiya (P); daia] (n) (1) (abbr) (See ダイヤモンド) diamond; (2) (railway) schedule; (3) (abbr) diagram; (4) dyer; (P)
回路図[かいろず, kairozu] (n) circuit diagram; schematic
[ず, zu] (n,n-suf) (1) drawing; picture; diagram; figure; illustration; chart; graph; (2) sight; scene; (P)
図示[ずし, zushi] (n,vs) illustration; showing in graphic form or by diagram; (P)
図解(P);圖解(oK)[ずかい, zukai] (n,vs,adj-no) schematic; schema; illustration; explanatory diagram; (P)
図面[ずめん, zumen] (n) drawing; diagram; plans; blueprint; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイダイアグラム[あいだいあぐらむ, aidaiaguramu] eye diagram
バイチ図[バイチず, baichi zu] Veitch diagram
ブロック図[ブロックず, burokku zu] block diagram
ベン図[ベンず, ben zu] Venn diagram
推移図[すいいず, suiizu] transition diagram
流れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram
状態遷移図[じょうたいせんいず, joutaisen'izu] state change diagram
論理図[ろんりず, ronrizu] logic diagram
遷移図[せんいず, sen'izu] transition diagram
凡例[はんれい, hanrei] legend (for a graph, map, diagram)
回路図[かいろず, kairozu] circuit diagram, schematic

diagram ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โครงสร้างลิวอิส[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: Lewis structure ; Lewis dot diagram ; electron dot diagram ; electron dot structure FR:
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; représentation graphique [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
แผนภาพ[n.] (phaēnphāp) EN: diagram ; chart FR: diagramme [m]
แผนภาพเฟส[n. exp.] (phaēnphāp f) EN: phase diagram FR:
แผนภาพการกระจาย[n. exp.] (phaēnphāp k) EN: scatter chart ; scattergram ; scatter diagram ; scatter graph FR:
แผนภาพของเวนน์ = แผนภาพเวนน์[n. exp.] (phaēnphāp k) EN: Venn diagram FR: diagramme de Venn [m]
แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ = แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์[n. exp.] (phaēnphāp k) EN: Venn-Euler diagram FR:
แผนภาพความถี่[n. exp.] (phaēnphāp k) EN: frequency diagram FR:
แผนภาพกระแสข้อมูล[n. exp.] (phaēnphāp k) EN: data flow diagram (DFD) FR:
แผนภาพภาวะ[n. exp.] (phaēnphāp p) EN: state diagram FR: diagramme d'état [m]
แผนภาพสดมภ์[n. exp.] (phaēnphāp s) EN: column diagram FR:
แผนภาพสถานะ[n. exp.] (phaēnphāp s) EN: phase diagram FR:
แผนภาพแตกกิ่ง[n. exp.] (phaēnphāp t) EN: branching diagram FR:
แผนภาพแท่ง[n. exp.] (phaēnphāp t) EN: bar diagram FR:
แผนภาพต้นไม้[n. exp.] (phaēnphāp t) EN: tree diagram FR:
แผนภาพวงกลม[n. exp.] (phaēnphāp w) EN: pie chart ; circle diagram FR: diagramme circulaire [m] ; camembert [m]
แผนภูมิสมดุล[n. exp.] (phaēnphūm s) EN: phase diagram ; equilibrium diagram FR:
แผนภูมิต้นไม้[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: tree diagram FR:
ผัง[n.] (phang) EN: plan ; scheme ; project ; diagram ; chart FR: plan [m] ; tracé [m] ; schéma [m]
ผังการกระจาย[n. exp.] (phang kān k) EN: scatter diagram FR:
ผังภาพ[n.] (phangphāp) EN: flowchart ; diagram FR:
พงศาวลี[n.] (phongsāwalī) EN: genealogical diagram FR:
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (farangkhīno) EN: Diagramma pictum FR:
การนำเสนอด้วยแผนภาพ[n. exp.] (kān nam san) EN: diagrammatic presentation FR:
แผนภูมิ[n.] (phaēnphūm) EN: chart FR: diagramme [m] ; graphique []m] ; schéma [m]
แผนภูมิกง[n. exp.] (phaēnphūm k) EN: pie chart FR: diagramme circulaire [m] ; camembert [m]
ปลาสร้อยนกเขาจุดทอง[n. exp.] (plā sǿinokk) EN: Painted sweetlips ; Diagramma pictum FR: Diagramma pictum
สร้อยนกเขา[n.] (sǿinokkhao) EN: Diagramma pictum FR: Diagramma pictum

diagram ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besetzungsplan {m}configuration diagram
Anzapfschema {n}extraction diagram
Aufbauplan {m}schematic diagram
Ablaufdiagramm {n}flow diagram
Blütendiagramm {n}flower diagram
Kräfteplan {m}force diagram
Freikörperbild {n}free body diagram
Kontaktplan {m}ladder diagram
Bestückungsplan {m}layout diagram
Phasendiagramm {n}phase diagram
Rohrleitungsdiagramm {n}piping diagram
Sägezahndiagramm {n}sawtooth diagram
Punktwolke {f}scatter diagram
Anschlussplan {m}terminal connection diagram; connection diagram
Schaubild {n}; Diagramm
Cremona-Plan {m}Maxwell (-Cremona) diagramm
Diagramm {n} [math.]diagram
diagrammatisch {adv}diagrammatically
Kreisdiagramm {n}; Tortendiagramm
Programmablaufplan {m}; Programmflussdiagramm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diagram
Back to top