ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chart*, -chart-

chart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chart (vt.) กำหนดแผนการ See also: วางแผน Syn. plan
chart (n.) ตาราง See also: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภูมิ Syn. table, diagram
chart (vt.) ทำแผนที่ See also: ทำแผนภาพ, ทำแผนภูมิ Syn. draft, draw up, out line
chart (n.) แผนที่ See also: แผนที่การบิน, แผนที่ทะเล, ผังอากาศ Syn. map
chart out (phrv.) วางแผน See also: วางแผนงาน
chart room (n.) หอบังคับการ
charter (n.) กฎบัตร See also: เอกสารทางการ, รัฐธรรมนูญ
charter (vt.) เช่า See also: ให้บริการ, ให้เช่ารถ Syn. hire, lease, rent
charter (adj.) ที่เช่ามา See also: ที่เหมาจ้าง, ที่ว่าจ้าง, ซึ่งเหมา
charter (n.) ใบอนุญาต See also: ตราตั้ง, ใบทะเบียน, หนังสืออนุญาต Syn. license, grant
charter (n.) สัญญาเช่า See also: หนังสือสัญญา, สัญญารับเหมา
charter (vt.) อนุญาต See also: อนุญาตให้ตั้งบริษัท, ออกใบอนุญาตให้, ออกใบจดทะเบียนให้, อนุมัติให้จัดตั้ง Syn. license, authorize
charts (n.) การขึ้นอันดับ See also: การทำสถิติ
English-Thai: HOPE Dictionary
chart(ชาร์ท) n. ผัง,แผนภูมิ,บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ,วางแผนการ
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
charter housen. สถานพักฟื้นคนสูงอายุ
charter membern. สมาชิกก่อตั้ง
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
chartered bankn. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
chartist(ชาร์'ทิสทฺ) n. ผู้เชียวชาญด้านตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหุ้น
chartulary(คาร์'ชะเลอรี) n. หนังสือสัญญา,หนังสือรวมแผนภูมิหรือแผนที่
English-Thai: Nontri Dictionary
chart(n) แผนภูมิ,แผนที่,แผนผัง,บัญชี,ตาราง,แผนภาพ
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chartแผนภูมิ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
charterกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chartแผนภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
charterกฎบัตร หนังสือสัญญาก่อตั้ง
Chartsรูปแผนภูมิ,แผนภูมิ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่นภาพ (n.) chart See also: figure, drawing
แผนภูมิ (n.) chart
กฎบัตร (n.) charter See also: license
กฎหมายธรรมนูญ (n.) charter See also: constitution, code, covenant, compact, contract
ธรรมนูญ (n.) charter See also: constitution, code, covenant, compact, contract Syn. กฎหมายธรรมนูญ
สีโศก (adj.) chartreuse See also: yellow-green color
โศก (adj.) chartreuse See also: yellow-green color Syn. สีโศก
กฎบัตรสหประชาชาติ (n.) United Nations Charter See also: Charter of the United Nations
แผ่นตรวจ (n.) test chart See also: checking chart
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In any case, we won't be sure until we chart the ghost sector and dive into it.จริงๆแล้ว เรายังแน่ใจไม่ได้ จนกว่าเราจะได้ไปที่ระบบควบคุมจิต และได้เข้าไปในนั้น
All we need to do is determine our coordinates, then use triangulation to chart a direct route to New York.- โอ้ มันง่ายมาก เราควรกำหนดพิกัด จากนั้นใช้สามเหลี่ยมในแผนภูมิ ตรงไปทางนิวยอร์ก
I saw the chart on Balford.ฉันได้ดูแผนผังของบัลฟอร์ดแล้ว
Here's the seating chart and Spencer's list of groomsmen.แผนผังที่นั่ง กับรายชื่อเพื่อนเจ้าบ่าวค่ะ
(Male DJ) 'It's a rainy Christmas Eve all over the UK 'and the question is who is number one on the Radio One chart show tonight?เป็นคริสต์มาสอีฟ ที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับ และที่ท่านรอคอยกันว่า ใครจะได้อันดับหนึ่งในชาร์ทเราคืนนี้
Can't chart the fastest route before you begin.จากแผนที่คุณไม่อาจเลือกเส้นที่เร็วกว่านี้ จนกว่าคุณจะไปถึงที่นั่น
Can we just download chart data and trade on each movement?เราแผนภูมิข้อมูลแล้วจัดการซื้อหุ้นตามนั้นเอาไม่ได้เหรอ
This is the performance chart from last month.นี่คือกราฟการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อเดือนที่แล้ว
There's a chart on the inside of the door here.มันถูกจัดให้เป็นระเบียบถูกสัดส่วนNจากตรงประตูตู้เย็น
The chest is no longer safe. Chart a course to Isla Cruces.หีบนั่นไม่ปลอดภัยแล้ว พร้อมเดินทางไปเกาะ อิลา ครูเซส์
I have to get a copy of the seating chart for you.ฉันต้องเอาแผนที่นั่งให้เธอ
I'll expect a fully dictated chart before you leave tonight,karev.ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาร์ทจะเสร็จก่อนที่คุณจะกลับคืนนี้แน่นอน,คาเรฟ

chart ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ, 畅销 / 暢銷] best seller; chart-topping
包乘制[bāo chéng zhì, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄓˋ, 包乘制] chartering system
包乘组[bāo chéng zǔ, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ, 包乘组 / 包乘組] chartering charge
包机[bāo jī, ㄅㄠ ㄐㄧ, 包机 / 包機] chartered plane; to charter a plane
图表[tú biǎo, ㄊㄨˊ ㄅㄧㄠˇ, 图表 / 圖表] chart; diagram
宪章[xiàn zhāng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 宪章 / 憲章] charter
特许状[tè xǔ zhuàng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄓㄨㄤˋ, 特许状 / 特許狀] charter
[lù, ㄌㄨˋ, 箓 / 籙] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes)
航图[háng tú, ㄏㄤˊ ㄊㄨˊ, 航图 / 航圖] chart
[pǔ, ㄆㄨˇ, 谱 / 譜] chart; list; score (music); spectrum (math.)(phys.)
渣打银行[Zhā dǎ Yín háng, ㄓㄚ ㄉㄚˇ ˊ ㄏㄤˊ, 渣打银行 / 渣打銀行] Standard Chartered Bank
[tú, ㄊㄨˊ, 图 / 圖] diagram; to plan; picture; drawing; chart
包车[bāo chē, ㄅㄠ ㄔㄜ, 包车 / 包車] hired car; chartered car
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, 分布图 / 分佈圖] scatter diagram; distribution chart; histogram
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, 分布图 / 分布圖] scatter diagram; distribution chart; histogram
统计表[tǒng jì biǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, 统计表 / 統計表] statistical table, chart
联合国宪章[Lián hé guó xiàn zhāng, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 联合国宪章 / 聯合國憲章] United Nations charter

chart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart
カラーチャート[, kara-cha-to] (n) {comp} color chart
カラムチャート[, karamucha-to] (n) {comp} column chart
カルテ[, karute] (n) patient's chart (ger
ガントチャート[, gantocha-to] (n) Gantt chart
グラフエリア[, gurafueria] (n) {comp} chart area
グラフスライド[, gurafusuraido] (n) {comp} chart slide
チャート解析器[チャートかいせきき, cha-to kaisekiki] (n) chart parser
座席表[ざせきひょう, zasekihyou] (n) seating chart
星取表;星取り表[ほしとりひょう, hoshitorihyou] (n) chart used to keep track of sumo wrestler's records during the tournament
統計表[とうけいひょう, toukeihyou] (n) statistical table or chart
線表[せんぴょう, senpyou] (n) bar chart; Gantt chart
視力検査表[しりょくけんさひょう, shiryokukensahyou] (n) eye chart; eyesight test chart
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
オリンピック憲章[オリンピックけんしょう, orinpikku kenshou] (n) Olympic Charter
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms
チャーター[, cha-ta-] (n,vs) charter; (P)
チャーター便[チャーターびん, cha-ta-bin] (n) charter flight
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.)
チャート[, cha-to] (n) (1) chart; (2) chert; (P)
フローチャート[, furo-cha-to] (n) {comp} flowchart
ユネスコ憲章[ユネスコけんしょう, yunesuko kenshou] (n) UNESCO charter
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent
勅許[ちょっきょ, chokkyo] (n) imperial sanction; royal charter; chartered (e.g. chartered accountant)
[ず, zu] (n,n-suf) (1) drawing; picture; diagram; figure; illustration; chart; graph; (2) sight; scene; (P)
天下御免;天下ご免[てんかごめん, tenkagomen] (n,adj-no) licensed; chartered; officially allowed; legitimate
左図[さず, sazu] (n) (See 右図) plan which is shown on the left; left-most plan; map on the left (chart, graph)
憲章[けんしょう, kenshou] (n) charter; (P)
権利と自由のカナダ憲章[けんりとじゆうのカナダけんしょう, kenritojiyuuno kanada kenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms
流れ図[ながれず, nagarezu] (n) {comp} flowchart; flow diagram
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] (n) {comp} flowchart symbol
特許[とっきょ, tokkyo] (n,adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P)
章程;掌程(oK)[しょうてい, shoutei] (n) law; rule; ordinance; charter
統計図表[とうけいずひょう, toukeizuhyou] (n) statistical chart; statistical graph
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グラフ[ぐらふ, gurafu] graph, chart
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart
ネットワーク図[ネットワークず, nettowa-ku zu] network chart
フローチャート[ふろーちゃーと, furo-cha-to] flow chart
円グラフ[えんグラフ, en gurafu] pie graph, pie chart
線グラフ[せんグラフ, sen gurafu] line graph, line chart
流れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol

chart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึกคนไข้[n. exp.] (bantheuk kh) EN: patient's chart FR:
ชาร์ต[n.] (chāt) EN: chart FR:
กราฟเส้นเชิงซ้อน[n. exp.] (krāp sen ch) EN: multiple line chart FR:
กราฟแท่ง[n. exp.] (krāp thaeng) EN: bar graph ; bar chart FR:
กราฟวงกลม[n. exp.] (krāp wongkl) EN: pie chart FR:
แผนผังองค์กร[n. exp.] (phaēnphang ) EN: organization chart FR: organigramme d'un organisme [m]
แผนภาพ[n.] (phaēnphāp) EN: diagram ; chart FR: diagramme [m]
แผนภาพการกระจาย[n. exp.] (phaēnphāp k) EN: scatter chart ; scattergram ; scatter diagram ; scatter graph FR:
แผนภาพวงกลม[n. exp.] (phaēnphāp w) EN: pie chart ; circle diagram FR: diagramme circulaire [m] ; camembert [m]
แผนภูมิ[n.] (phaēnphūm) EN: chart FR: diagramme [m] ; graphique []m] ; schéma [m]
แผนภูมิอายุรูปพีระมิด[n. exp.] (phaēnphūm ā) EN: age pyramid ; age pyramid chart FR:
แผนภูมิกง[n. exp.] (phaēnphūm k) EN: pie chart FR: diagramme circulaire [m] ; camembert [m]
แผนภูมิเลขคณิต[n. exp.] (phaēnphūm l) EN: arithmetic chart FR:
แผนภูมิรูปวงกลม[n. exp.] (phaēnphūm r) EN: pie chart FR: camembert [m] (graph.)
แผนภูมิสามเหลี่ยม[n. exp.] (phaēnphūm s) EN: triangular chart ; semiotic triangle FR:
แผนภูมิแท่ง[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: bar chart FR:
แผนภูมิแท่งบวก-ลบ[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: plus-minus bar chart FR:
แผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: simple bar chart FR:
แผนภูมิแท่งความถี่[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: frequency bar chart FR:
แผนภูมิแท่งพหุลักษณ์[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: multiple bar chart FR:
แผนภูมิแท่งพีระมิด[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: pyramid bar chart FR:
แผนภูมิแท่งซ้อนกัน[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: overlapping chart FR:
แผนภูมิแท่งส่วนประกอบ[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: component bar chart FR:
แผนที่[n.] (phaēnthī) EN: map ; chart ; atlas FR: carte [f] ; carte géographique [f] ; plan [m]
แผ่นตรวจ[n. exp.] (phaen trūat) EN: test chart FR:
พรรคชาติพัฒนา[org.] (Phak Chāt P) EN: Chart Pattana Party ; National Development Party FR:
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน[org.] (Phak Chāt P) EN: Chart Pattana Puea Pandin Party FR:
ผัง[n.] (phang) EN: plan ; scheme ; project ; diagram ; chart FR: plan [m] ; tracé [m] ; schéma [m]
ผังบัญชี[n. exp.] (phang banch) EN: chart of accounts FR:
ผังภาพแสดงโครงสร้าง[n. exp.] (phangphāp s) EN: organization chart FR:
ผังแสดงจุดคุ้มทุน[n. exp.] (phang sadaē) EN: breakeven chart ; break-even chart FR:
อภิชาติ[n. prop.] (Aphichāt ) EN: Aphichat ; Apichart FR: Aphichat ; Apichart
เช่าเหมา[v.] (chaomao) EN: charter FR: louer ; affréter
ชาติชาย[n. prop.] (Chātchāi ) EN: Chartchai FR: Chartchai
ชาติชาย เชี่ยวน้อย ; นริศ เชี่ยวน้อย[n. prop.] (Chātchāi Ch) EN: Chartchai Chionoi ; Naris Chionoi FR: Chartchai Chionoi ; Naris Chionoi
ชัชชาติ[n. prop.] (Chatchāt ) EN: Chatchart FR: Chatchart
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์[n. prop.] (Chatchāt Si) EN: Chadchart Sittipunt ; Chatchat Sitthipan FR: Chadchart Sittipunt ; Chatchat Sitthipan
ชูชาติ[n. prop.] (Chuchāt ) EN: Chuchart FR: Chuchart
การเช่าเหมาเรือ[n. exp.] (kān chaomao) EN: charter FR:
เครื่องบินเหมาลำ[n. exp.] (khreūangbin) EN: charter plane ; charter flight FR: charter [m] (anglic.) ; avion nolisé [m]

chart ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funktionsdiagramm {m}action chart
graphische Darstellung {f}arithmetic chart
Balkendiagramm {n}bar chart
Sternkarte {f}celestial chart; star map; stellar chart
Kreisdiagramm {n}circular chart
Farbtafel {f}color chart; colour chart
Kippkarren {m}tipcart; tipping chart
Organigramm {n}organization chart
Prozessfließbild {n}process flow chart
Ablaufanweisung {f}run chart
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart
Seekarte {f}sea chart
Ablaufsprache {f}sequential function chart
Struktogramm {n}structure chart
Charta {f}charter
Charterflug {m}charter flight
Charterflugzeug {n}charter plane
Chartergesellschaft {f}charter party
Chartermaschine {f}charter plane
Chartreuse {f}chartreuse
Diagrammpapier {n}chart paper
Kartenhaus {n}chart house
Steuer- und Wirtschaftsberater {m}chartered accountant (CA)
Wirtschaftsprüfer {m}chartered accountant (CA); accountant
Verfassungsurkunde {f}constitutional charter
Fischart {f} | Fischarten
Ablaufplansymbol {n}flowchart symbol
Hasenscharte {f} [med.] | Hasenscharten
Schautafel {f}illustrated chart; disply
Schlupfloch {n}; Scharte
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace
pechartig {adj} | pechartiger | am pechartigstenpitchy | pitchier | pitchiest
Tabelle {f}chart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chart
Back to top