ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compass*, -compass-

compass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compass (n.) ขอบ See also: เส้นขอบ Syn. circumference, boundary
compass (vt.) เข้าใจ Syn. comprehend, understand
compass (vt.) ประสบผลสำเร็จ
compass (vt.) วงเวียน
compassable (adj.) ที่เข้าใจได้
compasses (n.) วงเวียน(เครื่องเขียน)
compassion (n.) ความเห็นใจ See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น Syn. sympathy, empathy, pity
compassionable (adj.) มีใจเหมือนกัน See also: เข้าข้างกัน, เห็นพ้องกัน Syn. agreeable, like-minded
compassionate (adj.) ที่รู้สึกเห็นใจ See also: ที่รู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น Syn. sympathetic, merciful
compassionately (adv.) อย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจ Syn. kindly, pitying
English-Thai: HOPE Dictionary
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n.,pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ,โอบล้อม,ล้อม,เดินอ้อมรอบ,วางแผน,เข้าใจ. คำที่
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า,ที่ราบรูปวงกลม
compass sawn. เลื่อยเอียงรูปกลม
compass windown. หน้าต่างรูปครึ่งวงกลม,หน้าต่างวงกลม
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless
English-Thai: Nontri Dictionary
compass(n) เข็มทิศ,เส้นรอบวง,วงเวียน,ขอบเขต,เนื้อที่,ระยะ
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compassesวงเวียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compassionเมตตาและกรุณา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข็มทิศ (n.) compass
สมเพช (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพช (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพชเวทนา (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช
สมเพชเวทนา (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช
หมายรวม (v.) encompass See also: include Syn. รวมถึง, รวมทั้ง Ops. ยกเว้น
หมายรวม (v.) encompass See also: include Syn. รวมถึง, รวมทั้ง Ops. ยกเว้น
อาสูร (v.) have compassion for See also: have affection for Syn. เอ็นดู
แผ่เมตตา (v.) be compassionate See also: extend loving kindness to all, be pitiful, wish happiness to all creatures, think benevolently or kindly of Syn. แผ่ส่วนบุญ
แผ่เมตตา (v.) be compassionate See also: think benevolently or kindly of, extend loving kindness to all, wish happiness (to all creatures)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The old man did not need a compass to tell him where southwest was.ชายชราไม่จำเป็นต้อง เข็มทิศที่จะบอกเขาที่ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้เป็น
It's a glow-in-the-dark compass ring, so you won't get lost.ฉันเชื่อคุณเรื่องนี้นะ ฉันเฝ้าคิดถึงคุณตลอดเลย
Bring back that compass or there's no deal.เอาเข็มทิศนั่นมาให้ได้ ไม่งั้นก็อย่าหวัง
You sent Will to get you the compass owned by Jack Sparrow.คุณส่ง วิลล์ ไปเอาเข็มทิศ จาก แจ็ค สแพร์โรว์ มาให้คุณ
You think the compass leads only to the Isla de Muerta and so you hope to save me from an evil fate.คุณนึกว่าเข็มทิศนั่น แค่.. จะพาไปที่เกาะ เดอมัวอาตา เท่านั้นรึ เลยไม่อยากให้ผมไปเจอ เรื่องร้ายๆ ที่นั่น
I need that compass of yours, Jack.ส่งเข็มทิศของนายมา .. แจ็ค
I shall trade you the compass if you will help me to find this.ฉันขอต่อรอง เรื่องเข็มทิศกับนาย ถ้านายจะช่วยฉัน.. ..หาไอ้นี่
The compass you bartered from me, it cannot lead you to this?เข็มทิศที่นายแลกไปจากฉันไง ใช้หาไอ้นี่ไม่ได้หรือ..
My compass is unique.เข็มทิศนี่ .. มันเจ๋งนะ
True enough, this compass does not point north.พูดเรื่องจริงนะ เข็มทิศอันนี้ ไม่ได้ชี้ทิศเหนือ
Why doesn't your compass work?ทำไมเข็มทิศนายถึงใช้ไม่ได้
Your moral compass always faces True north.เข็มทิศแห่งคุณธรรมของคุณชี้ตรงดิ่งไปทางทิศเหนือเสมอ

compass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆规[yuán guī, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 圆规 / 圓規] compass (drafting)
尺规[chǐ guī, ㄔˇ ㄍㄨㄟ, 尺规 / 尺規] ruler and compass (in geometric constructions)
尺规作图[chǐ guī zuò tú, ㄔˇ ㄍㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄨˊ, 尺规作图 / 尺規作圖] ruler and compass construction (geom.)
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, 假善人] false compassion; bogus charity
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, 同情] compassion; relent; sympathize; sympathy
向盘[xiàng pán, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, 向盘 / 向盤] compass
爱心[ài xīn, ㄞˋ ㄒㄧㄣ, 爱心 / 愛心] compassion
[cí, ㄘˊ, 慈] compassionate; gentle; merciful; kind; humane
指北针[zhǐ běi zhēn, ㄓˇ ㄅㄟˇ ㄓㄣ, 指北针 / 指北針] compass
指南针[zhǐ nán zhēn, ㄓˇ ㄋㄢˊ ㄓㄣ, 指南针 / 指南針] compass
痛感[tòng gǎn, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄢˇ, 痛感] compassion
罗盘[luó pán, ㄌㄨㄛˊ ㄆㄢˊ, 罗盘 / 羅盤] compass
罗经[luó jīng, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄥ, 罗经 / 羅經] compass; same as 羅盤|罗盘
方位[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ, 方位] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth
哀怜[āi lián, ㄞ ㄌㄧㄢˊ, 哀怜 / 哀憐] feel compassion for; pity
严慈[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严慈 / 嚴慈] strict and compassionate; strict as a father and tender as a mother
周围[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, 周围 / 周圍] surroundings; environment; to encompass
手腕式指北针[shǒu wàn shì zhǐ běi zhēn, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄓˇ ㄅㄟˇ ㄓㄣ, 手腕式指北针 / 手腕式指北針] wrist compass

compass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパス[, konpasu] (n) compass (dut
ラジオコンパス[, rajiokonpasu] (n) radio compass
磁石盤[じしゃくばん, jishakuban] (n) magnetic compass
ジャイロコンパス[, jairokonpasu] (n) gyrocompass
仏気[ほとけぎ, hotokegi] (n) compassionate heart
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
円規[えんき, enki] (n) pair of compasses
同情[どうじょう, doujou] (n,vs) sympathy; compassion; sympathize; sympathise; pity; feel for; (P)
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion
哀憐[あいれん, airen] (n,vs) pity; compassion
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
年末年始[ねんまつねんし, nenmatsunenshi] (n) the New Year's holiday; the period encompassing the close of the old year and the start of the new year
弧を描く[こをえがく, kowoegaku] (exp,v5k) to draw an arc (e.g. with a compass); to describe an arc (e.g. through the air)
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion
恩情[おんじょう, onjou] (n) compassion; affection
情けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate
情け深い(P);情深い[なさけぶかい, nasakebukai] (adj-i) tender-hearted; compassionate; (P)
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P)
指針[ししん, shishin] (n) (1) needle (of a compass, etc.); indicator; pointer; index; (2) guiding principle; guideline; guide; (P)
按針[あんじん, anjin] (n) (1) (arch) navigation by magnetic compass; (2) pilot
整体[せいたい, seitai] (n,adj-no) Setai (manipulative therapy based on Chinese and Japanese traditions, and encompassing osteopathy, massage and chiropractic)
普賢[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P)
網羅[もうら, moura] (n,vs) comprising; including; covering; encompassing; comprehending; (P)
網羅的[もうらてき, mourateki] (adj-na) comprehensive; exhaustive; cyclopedic; encompassing
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive
血の通った[ちのかよった, chinokayotta] (adj-f) warm; blood-circulating; compassionate
観自在[かんじざい, kanjizai] (n) {Buddh} Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate
観音菩薩;觀音菩薩(oK)[かんのんぼさつ, kannonbosatsu] (n) (See 観音,観世音) Kannon; Goddess of Mercy; Bodhisattva of Compassion; Guan Yin
高等部[こうとうぶ, koutoubu] (n) senior high school (esp. the senior high school section of a school that also encompasses other grades)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
指針[ししん, shishin] compass needle (cursor)

compass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัตุโลกบาล[n.] (jattulokkab) EN: guardians of the four compass points of the world FR:
เข็มทิศ[n.] (khemthit) EN: compass FR: boussole [f]
ทิศ[n.] (thit) EN: point of the compass FR:
วงเวียน[n.] (wongwīen) EN: compass ; dividers FR: compas [m]
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround ; mob FR: entourer ; se grouper autour
กรุณ[n.] (karun) EN: compassion FR: compassion [f]
การุญ ; การุณย์[n.] (kārun) EN: mercy ; clemency ; compassion ; kindness FR:
กรุณา[n.] (karunā) EN: compassion ; kindness ; pity FR: compassion [f]
ขี้สงสาร[adj.] (khī songsān) EN: kindhearted ; compassionate FR: généreux ; bon
ความเห็นใจ[n.] (khwām henja) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration FR: sympathie [f] ; compassion [f]
ความเห็นอกเห็นใจ[n.] (khwām hen-o) EN: sympathy ; compassion FR: sympathie [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karun) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity FR: bienveillance [f] ; indulgence [f] ; sympathie [f]
ความเมตตา[n.] (khwām mēttā) EN: affection ; kindness ; compassion FR: affection [f] ; amour [m]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: sympathy ; compassion ; condolence FR:
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend to ; encompass ; have meanings ; have implications FR:
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around FR: encercler ; entourer ; ceindre
มนุษยธรรม[n.] (manutsayath) EN: humanity ; humaneness FR: humanité [f] ; compassion [f]
มีความเมตตา[adj.] (mī khwām mē) EN: compassionate FR:
แผ่เมตตา[v.] (phaēmēttā) EN: extend loving kindness to all ; compassionate FR:
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
ปรานี[adj.] (prānī) EN: nice ; kind ; compassionate ; merciful FR:
ปรานีปราศรัย[v.] (prānīprāsai) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for FR:
โปรดสัตว์[v.] (prōtsat) EN: show clemency towards animals ; be compassionate towards all beings FR: être indulgent envers les animaux
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on ; feel sorry FR: déplorer ; plaindre
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion ; feel sorry for FR: s'apitoyer ; compatir ; être désolé pour
แวดล้อม[v.] (waētløm) EN: surround ; encompass ; be encompassed FR: environner ; entourer
แวดล้อมด้วย[v.] (waētløm dūa) EN: be encompassed by FR: être entouré de ; être environné par
เวทนา[v.] (wēthanā) EN: pity ; have compassion for FR: avoir de la compassion (pour)
เวทนา[v.] (wētthanā) EN: pity ; have compassion on ; sympathize with FR: compatir ; s'apitoyer

compass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmelsrichtung {f}point of the compass
Einsatzzirkel {m}compass with interchangeable attachments
Kompasskurs {m}compass bearing
Lochsäge {f}compass saw
Mitgefühl {n} (mit)compassion (for)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compass
Back to top