ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revolve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revolve*, -revolve-

revolve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revolve (vi.) หมุนรอบ See also: เวียน, วนรอบ, โคจร Syn. circle, rotate
revolve (vt.) ทำให้หมุนรอบ See also: ทำให้โคจร Syn. circle, rotate
revolve (vi.) ครุ่นคิด See also: ใคร่ครวญ Syn. think over
revolver (n.) ปืนพกลูกโม่ Syn. pistol
English-Thai: HOPE Dictionary
revolve(รีวอลว') vi.,vt. หมุนรอบ,โคจร,เกิดขึ้นเป็นวัฎจักร,ครุ่นคิด,คิดทบทวน,ทำให้โคจร, See also: revolvable adj. revolvably adv., Syn. spin,rotate,whirl
revolver(รีวอล'เวอะ) n. ปืนพกลูกโม่,เครื่องหมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ,หม้อหลอมชนิดหมุนรอบผู้หมุนรอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
revolve(vi) โคจร,หมุนเวียน,เป็นวัฏจักร
revolver(n) ปืนพก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วนเวียน (v.) revolve See also: move around, circle around
เวียนวน (v.) revolve See also: move around, circle around Syn. วนเวียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't revolve around your little tree house.ให้ใคร่ครวญถึงบ้านต้นไม้ของคุณได้
Believe it or not, the world does not revolve around your dick.เจสัน โลกไม่ได้โคจรรอบจู๋นายนะ
Well, I don't know, I guess we had bigger news today. My day didn't revolve around whether...ไม่รู้สิ ผมว่าข่าวผมใหญ่กว่านะ คือว่าวันนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่อง...
They merely revolve from east to west, following the most perfect course ever conceived,มันแค่วนจาก ตะวันออก ไปตะวันตก ไปตามเส้นทางที่สมบูรณ์ที่สุด ที่เคยมีมา
Most doll lines revolve around infants.ตุ๊กตาส่วนใหญ่มักทำเป็นรูปเด็กทารก
So, she was like, "The solar system's sun does not revolve around the Earth."ตอนนี้ถดถอยมาก และ และ และผมต้องการเงินสด ดังนั้น,เธอเป็นเช่น"ดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะไม่หมุนรอบโลก."
Believe it or not, my entire existence does not revolve around what or who is between your legs.เชื่อหรือไม่ว่า การดำรงอยู่ของผมน่ะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ใคร หรือ อะไร ที่อยู่ตรงหว่างขาคุณหรอกนะ
Her narcissistic personality wouldn't allow her to listen to anything that didn't revolve around her for more than a few minutes at a time.บุคลิกภาพหลงตัวเองของเธอ ไม่ยอมให้เธอ ฟังคนอื่นนอกเหนือจากตัวเอง ในแต่ละครั้งได้นานๆ
And it's been great for Juliet just to meet all different kinds of kids and see that the world doesn't revolve around money.และมันดีมากสำหรับจูเลียต ได้เจอกับเด็ก หลายๆประเภท และได้เห็นว่าโลก ไม่ได้หมุนรอบเงิน
I revolve like fish, a testicle in the firmament.ว่ายวนเยี่ยงมัจฉา ดั่งพวงสวรรค์บนนภา
Everything seems to revolve around these numbers.ทุกอย่างที่น่าจะเกี่ยวพันกับตัวเลขพวกนี้
Impressed) Does your world revolve around Kim Tan? Kamtan sounds like Kim Tan now?โลกของเธอมีแต่คิมทันอยู่เต็มไปหมดสินะ จนได้ยิน "กัมทัน" เป็น "คิมทัน" ไปเสียแล้ว

revolve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 转 / 轉] to revolve; to turn; to circle about; to walk about
左轮手枪[zuǒ lún shǒu qiāng, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄨㄣˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ, 左轮手枪 / 左輪手槍] revolver
巿[fú, ㄈㄨˊ, 巿] revolve, make circuit, turn
[xuán, ㄒㄩㄢˊ, 旋] revolve
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 辊 / 輥] revolve; stone roller
迴转[huí zhuǎn, ㄏㄨㄟˊ ㄓㄨㄢˇ, 迴转 / 迴轉] revolve; rotate; rotation
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
[suí, ㄙㄨㄟˊ, 雟] sparrow; revolve; place name

revolve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リボルバー[, riboruba-] (n) revolver
レボルバー[, reboruba-] (n) revolver
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P)
回転式拳銃[かいてんしきけんじゅう, kaitenshikikenjuu] (n) (See 回転弾倉式拳銃) revolver
回転弾倉[かいてんだんそう, kaitendansou] (n) cylinder; magazine of a revolver
回転弾倉式拳銃[かいてんだんそうしきけんじゅう, kaitendansoushikikenjuu] (n) (See 回転式拳銃) revolver
拳銃[けんじゅう, kenjuu] (n) pistol; handgun; revolver
排莢桿筒[はいきょうかんとう, haikyoukantou] (n) (See 蹴子覆) ejector tube; ejector housing (revolver)
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k,vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about
短筒[たんづつ, tandutsu] (n) pistol; revolver
短銃[たんじゅう, tanjuu] (n) pistol; revolver; (P)
舞う[まう, mau] (v5u,vi) (1) (See 踊る) to dance (orig. a whirling dance); (2) to flutter about; to revolve; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
回す[まわす, mawasu] Thai: เวียนให้ทั่ว English: to revolve

revolve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเวียน[v.] (bangwīen) EN: rotate ; revolve FR:
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนรอบ[v. exp.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around ; move around FR: tourner autour
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands FR: circuler ; tourner ; changer de main
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over ; wring FR: tourner ; filer ; essorer
ปริวรรต[v.] (pariwat) EN: revolve ; go around ; circulate FR:
วิง[v.] (wing) EN: turn ; revolve ; rotate ; spin ; gyrate FR: tournoyer ; tourner
วน[v.] (won) EN: move round ; circle ; go around ; circulate ; revolve ; whirl ; hover ; eddy FR: tourner en rond ; tourner autour de ; tournoyer ; tourbillonner
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสั้น[n.] (peūnsan) EN: pistol ; revolver ; handgun FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]

revolve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Revolver {m} | Revolver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revolve
Back to top