ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *round*, -round-

round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
round (prep.) รอบๆ
round (adj.) กลมๆ See also: เป็นรูปทรงกลม Syn. rotund, spherical
round (adj.) ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม
round (n.) รูปทรงกลม See also: สิ่งที่เป็นวงกลม Syn. ball, circle, blobe
round (n.) รอบการแข่งขัน Syn. series, sequence
round (n.) ยก (มวย) See also: รอบ
round (n.) รอบ (กอล์ฟ)
round (n.) นัด(กระสุน) See also: ชุดยิง
round (n.) การลาดตระเวณ
round (n.) ขนมปังที่หั่นเป็นแผ่น
round (n.) ท่อนเพลงที่ร้องต่อกันเป็นทอดๆ Syn. madrigal
round (n.) การหมุนไปรอบๆ Syn. circulation
round (vt.) เคลื่อนเป็นวงกลม See also: เคลื่อนไปรอบๆ Syn. go round, circuit
round (vt.) ทำให้เป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ
round (vi.) กลายเป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ
round (vi.) ห่อริมฝีปากออกเสียง
round down (phrv.) ปัดตัวเลขลง See also: ปัดเศษลง Syn. round off, round up
round in (phrv.) ดึงเชือกเรือ Syn. flatten in, harden in
round off (phrv.) ทำให้ (สิ่งที่คม) เรียบ See also: ทำให้มน
round off (phrv.) ปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม Syn. round down, round up
round off (phrv.) จบอย่างสวยงาม See also: จบด้วยดี
round on (phrv.) พูดหรือกระทำด้วยความก้าวร้าว
round out (phrv.) พองออก See also: บวมขึ้น, อ้วนขึ้น
round out (idm.) ทำให้สมบูรณ์
round robin (n.) หนังสือร้องเรียน
round shape (n.) ลักษณะกลมๆ
round table (n.) การประชุมโต๊ะกลม
round trip (n.) การเดินทางไปและกลับ Ops. one way
round trip (adj.) ไปกลับ
round up (phrv.) ปัดให้เป็นจำนวนเต็ม Syn. round down, round off
round up (idm.) ชุมนุมกัน See also: รวบรวม, รวมตัวกัน
round up (idm.) ไล่จับ (ฆาตรกร, อาชญากร)
round up (idm.) หยุด
round-eyed (adj.) ซึ่งตาเบิกโพลง
round-shouldered (adj.) ซึ่งมีหลังส่วนบนโก่ง
round-the-clock (adj.) ตลอดเวลา See also: ทั้งวันทั้งคืน Syn. nonstop
round-the-clock (adv.) ตลอดเวลา See also: ทั้งวันทั้งคืน Syn. nonstop
round-trip ticket (n.) ตั๋วเดินทางทั้งไปและกลับ Syn. return ticket
roundabout (adj.) อ้อม See also: คดเคี้ยว, วกวน Syn. indirect, circuitous, divious
roundabout (adj.) พูดอ้อมค้อม Syn. indirect Ops. direct
English-Thai: HOPE Dictionary
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
round cheeksn. แก้มยุ้ย
round gamen. การเล่นหมุนเวียน
round table(เรานดฺ'เท'เบิล) adj. เกี่ยวกับการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกัน
round the clockn. ตลอด24ชั่วโมง,ตลอดเวลา,ต่อเนื่องกัน, Syn. around-the-clock
round the cornern. ลับมุม,บริเวณใกล้ ๆ ,มุมถนน
round tripn. การเดินทางไปกลับ
round-backed(เรานดฺ'แบคดฺ) adj. หลังค่อม
round-eyed(เรานฺ'อายดฺ) adj. เบิกตาโพลง
round-shoulderedadj. ไหล่โก่ง (ทำให้หลังส่วนบนโก่ง)
round-tablen. กลุ่มคนที่นั่งเป็นวงกลม
roundabout(เรานดฺ'อะเบาทฺ) adj. อ้อม,อ้อมค้อม,วกวน,เป็นวงกลม,อ้วนกระปุกหลุก n. ม้าเวียนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น,วงเวียนที่ต้องขับรอบ,คำพูดวกวน,การพูดวกวน, Syn. circular
rounding errorค่าผิดพลาดปัดเศษหมายถึง ค่าที่เกิดความผิดพลาด อันเกิดจากการปัดเศษ เช่น ถ้าค่าที่แท้จริงเป็น 5.7427 เมื่อปัดเศษทิ้งเหลือเพียง 5.74 ค่าผิดพลาดปัดเศษจะเท่ากับ .0027
rounding offการปัดเศษหมายถึง การตัดตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดออก เพื่อให้ตัวเลขกลม แม้จะมีค่าผิดพลาดบ้าง แต่ก็ควรให้น้อยมากจนสามารถยอมรับได้ เช่น 1,048,576 ไบต์ ปัดเศษให้เหลือเพียง 1 ล้านไบต์ เรียกว่า 1 เมกะไบต์ (รับรองตามกฎหมายของสหรัฐ)
roundish(เรานฺ'ดิช) adj. ค่อนข้างกลม, See also: roundishness n.
roundly(เรานดฺ'ลี) adv. เป็นวงกลม,เป็นรูปทรงกลม,อย่างรุนแรง,หุนหันพลันแล่น,ไม่ปรานี,เต็มที่,อย่างสมบูรณ์, Syn. thoroughly
roundup(เราน์ดฺ'อัพ) n. การไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,ผู้ขี่ม้าไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม,การสรุป,บทสรุป,สาระ,ใจความสำคัญ, Syn. collect,gather,amass,rally
roundworm(เราน์ดฺ'เวิร์ม) n. พยาธิตัวกลม
English-Thai: Nontri Dictionary
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
ROUND-round-shouldered(adj) ไหล่ห่อ
roundabout(adj) วกวน,อ้อมค้อม,เป็นวงกลม
roundish(adj) อ้วน,อวบอัด,กระปุ๊กลุก
roundup(n) การชุมนุม,การต้อนสัตว์,การล้อมจับ,การสรุป,ใจความสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
round characterตัวละครหลายมิติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
round robinวิธีวนรอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
roundedกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rounding errorค่าผิดพลาดปัดเศษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rounding offการปัดเศษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
roundworm; nematodeพยาธิตัวกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
round angle [perigon]มุมรอบจุด, มุมที่มีขนาด 360 องศา ล้อมรอบจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมนางเล็ด (n.) name of a round and flat sweetmeat
ตรวจค่าย (v.) patrol round the barracks See also: inspect a camp
นางเล็ด (n.) name of round and flat sweetmeat See also: Thai round and flat sweetmeat, Sweet round and flat sweetmeat Syn. ขนมนางเล็ด
พดด้วง (n.) ancient Thai round coin shaped like a grub See also: bullet/round tical Syn. เงินพดด้วง
เงินพดด้วง (n.) ancient Thai round coin shaped like a grub See also: bullet/round tical
เดินเทียน (v.) walk with lighted candles clockwise round the temple Syn. เวียนเทียน
เลียบค่าย (v.) patrol round the barracks See also: inspect a camp Syn. ตรวจค่าย
เวียนเทียน (v.) pass lighted candles clockwise round a venerable person
กระเปาะเหลาะ (adj.) round See also: protrudent, round and conspicuous Syn. เปาะเหลาะ
กลม (adj.) round See also: circular Syn. มน
กลมๆ (adj.) round See also: plump
กลมดิก (adj.) round See also: spherical Syn. กลม
กล้อ (adj.) round See also: circular Syn. กลม
ป้อม (adj.) round See also: plump Syn. กลมๆ
มน (adj.) round See also: circular
ยก (clas.) round See also: bout Syn. รอบ
ย่อ (v.) round See also: make something round
เปาะเหลาะ (adj.) round See also: protrudent, round and conspicuous
ลูกอม (n.) round amulet held in the mouth
แป้น (adj.) round and flat
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's just around the cornerมันอยู่ใกล้ๆ นี่เอง
That's a pretty good backgroundนั่นเป็นภูมิหลังที่ดีมากทีเดียว
I love the nature around thereฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
There's always someone hang around withมีใครบางคนอยู่รอบกายเสมอ
We were locked in his room around-the-clockพวกเราถูกขังในห้องของเขาทั้งวันทั้งคืน
I'm just walking aroundฉันแค่กำลังเดินไปเรื่อยเปื่อย
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
There are a few things around the house I'd like you to doมีงานสองสามอย่างโดยรอบบ้านที่ฉันอยากให้คุณทำ
She guided the tourists around the castleเธอนำนักท่องเที่ยวชมรอบๆ ปราสาท
What do you all want? It's my roundทุกคนต้องการอะไรบ้าง ถึงตาฉันบ้างแล้ว
It's so nice to have you aroundดีจังที่มีคุณอยู่ใกล้ๆ
Maybe I'll see you around?อาจได้พบคุณอีกบ่อยๆ นะ
I feel like I can be myself around youฉันรู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่ใกล้ๆ คุณ
I'm grounded? I can't be grounded, okay?ฉันถูกกักบริเวณหรือ? ฉันถูกกักบริเวณไม่ได้นะ ตกลงไหม?
It's just that she's groundedเป็นเพราะเธอถูกกักบริเวณ
I think you should turn around, go backฉันคิดว่าคุณควรที่จะหันหลังกลับไปซะ
Would it be possible to show us around now?เป็นไปได้ไหมที่จะพาพวกเราชมโดยรอบในตอนนี้?
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
I'll introduce you around, make you feel right at homeฉันจะแนะนำคุณโดยรอบและทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านเลย
Don't give me that look, I'm not ordering you aroundอย่ามองฉันอย่างนั้น ฉันไม่ได้บังคับให้คุณทำนะ
I've never seen her aroundฉันไม่เคยพบเห็นเธอเลย
Stop messing around with me!เลิกทำอะไรโง่ๆ กับฉันเสียที
Stop fooling around!เลิกเล่นบ้าๆ ซะที
If my girlfriend goes around other guys, I'd go nutsถ้าแฟนของฉันเที่ยวไปป้วนเปี้ยนกับชายอื่นล่ะก็ ฉันก็คงจะคลั่ง
I'm grounded for the next three days, so I can't help youฉันถูกกักบริเวณในสามวันนี้ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถช่วยเธอได้
Where have you been hanging around?นี่เธอไปเตร็จเตร่อยู่ที่ไหนมา
Don't mess around so muchเลิกทำให้ยุ่งเหยิงมากขนาดนี้ได้แล้ว
Do you dislike being around me?คุณไม่ชอบอยู่ใกล้ๆ ฉันหรือ
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
You're so naive, I can't even joke around youเธอช่างซื่อเหลือเกิน จนฉันไม่สามารถล้อเล่นกับเธอได้
Do you really think that everyone around you has a hidden agenda?คุณคิดจริงๆ หรือว่าทุกคนรอบข้างคุณนั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่
Before you go around judging others, look at yourself firstก่อนที่คุณจะตัดสินคนอื่นๆ เขานะ ให้มองดูตัวเองก่อนเถอะ
I don't come here to fool aroundฉันไม่ได้มาเล่นอะไรบ้าๆ ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You went round in 92?คุณจะไปตีกอร์ฟหรอครับ
Two porpoises came round the boat, he could hear them rolling and blowing.สองปลาโลมามารอบเรือ เขาอาจจะได้ยินมันกลิ้งและเป่า และเขาสามารถบอกความ แตกต่าง
We go round city two times now, sir.{\cHFFFFFF}เราจะไปเมืองรอบสองครั้งในขณะนี้ครับ
Then he won't be round tempting her with his buckshee mutton.กับ buckshee แกะตกเลือด สกปรกของเขา
I'm simple. Gather round me.ฉันง่าย รวบรวมรอบฉัน
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน
Put my hands round her throat!มีอของฉัน ฉันบังคับมีอไม่ได้
I want you to round up every vicious criminal and gunslinger in the West.ฉันอยากให้นายกวาดต้อนอาชญากร และมือปืนตัวร้ายในภาคตะวันตกนี้
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน
It is called... You know, it's that round thing.อ๋อ ดาวเคราะห์ดวงถัดไปเรียกว่า...
Better get it right, squirt, or I throw your ass out the little round window on the side!ทําให้ถูกนะ ลูกจ๊อก ไม่งั้นโดนโยนออกนอกหน้าต่างเเน่
It's round on the ends.มันกลม ๆ ตรงปลายครับ

round ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆括号[yuán kuò hào, ㄩㄢˊ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 圆括号 / 圓括號] parentheses; round brackets ( )
一轮[yī lún, ㄧ ㄌㄨㄣˊ, 一轮 / 一輪] first round (of a match or election)
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, 不胫而走 / 不脛而走] get round fast; spread like wildfire
多哈回合[Duō hā huí hé, ㄉㄨㄛ ㄏㄚ ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 多哈回合] Dohar round (from 2001 meeting of WTO in Doha, Qatar)
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, 酝酿 / 醞釀] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions
[jú, ㄐㄩˊ, 局] office; situation; classifier for games: match, set, round etc
葱头[cōng tóu, ㄘㄨㄥ ㄊㄡˊ, 葱头 / 蔥頭] onion; Western round onion
拱璧[gǒng bì, ㄍㄨㄥˇ ㄅㄧˋ, 拱璧] a flat round jade ornament with a hole at the center; fig. a treasure
凑成[còu chéng, ㄘㄡˋ ㄔㄥˊ, 凑成 / 湊成] to put together; to make up (a set); to round up (a number to a convenient multiple); resulting in...
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, 抟 / 摶] roll round with hand
回合[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 回合] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc)
圆桌会议[yuán zhuō huì yì, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄛ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 圆桌会议 / 圓桌會議] round table conference
圆腹鲱[yuán fù fēi, ㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ㄈㄟ, 圆腹鲱 / 圓腹鯡] round herring
环节[huán jié, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 环节 / 環節] round segment; segment (of annelid worms); connection; link; sector; annular ring
尾子[wěi zi, ㄨㄟˇ ㄗ˙, 尾子] tail; end; small change; odd sum remaining after large round number
来回[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, 来回 / 來回] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly
打来回[dǎ lái huí, ㄉㄚˇ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, 打来回 / 打來回] to make a round trip; a return journey
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, 左右] about; approximately; left and right; around
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约摸 / 約摸] about; around; approximately; also written 約莫|约莫
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约莫 / 約莫] about; around; approximately
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)
爱知[Ài zhī, ㄞˋ ㄓ, 爱知 / 愛知] Aichi (Japanese prefecture around Nagoya)
整年累月[zhěng nián lěi yuè, ㄓㄥˇ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄟˇ ㄩㄝˋ, 整年累月] all year round; over a long period
全面[quán miàn, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, 全面] all-around; comprehensive; total; overall
全才[quán cái, ㄑㄩㄢˊ ㄘㄞˊ, 全才] all-rounder; versatile
沿江[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, 沿江] along the river; the region around the river
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, 丰满 / 豐滿] ample; well developed; fully rounded
八十天环游地球[Bā shí tiān huán yóu dì qiú, ㄅㄚ ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 八十天环游地球 / 八十天環遊地球] Around the World in Eighty Days by Jules Verne 儒勒·凡爾納|儒勒·凡尔纳
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, 前后 / 前後] around; from beginning to end; all around
[shǎng, ㄕㄤˇ, 晌] around noon
环球[huán qiú, ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 环球 / 環球] around the world; worldwide
[dǐ, ㄉㄧˇ, 底] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month)
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
本底[běn dǐ, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ, 本底] background
本底计数[běn dǐ jì shù, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 本底计数 / 本底計數] background count
本底调查[běn dǐ diào chá, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 本底调查 / 本底調查] background investigation
本底辐射[běn dǐ fú shè, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 本底辐射 / 本底輻射] background radiation
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
背景[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ, 背景] background; backdrop
预备知识[yù bèi zhī shi, ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄓ ㄕ˙, 预备知识 / 預備知識] background knowledge; prerequisite

round ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウルグアイラウンド[, uruguairaundo] (n) Uruguay round
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet
ギンザメ科[ギンザメか, ginzame ka] (n) Chimaeridae (family of shortnose chimaeras, cartilaginous fish with short round snouts)
くりくり[, kurikuri] (adj-f) big and round (e.g. eyes, shaven head, etc.)
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
グリグリ目玉[グリグリめだま, guriguri medama] (n) big and round eyes; googly eyes
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P)
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes)
くろくろ[, kurokuro] (adv) (on-mim) going round and round
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P)
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction
ボーロ[, bo-ro] (n) small, round cookie (por
ロイド眼鏡[ロイドめがね, roido megane] (n) round glasses with thick plastic rims
一回勝負[いっかいしょうぶ, ikkaishoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一番出世[いちばんしゅっせ, ichibanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the first round of presentation after mae-zumo
一番勝負[いちばんしょうぶ, ichibanshoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一発勝負[いっぱつしょうぶ, ippatsushoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
上円下方墳[じょうえんかほうふん, jouenkahoufun] (n) burial mound with square flat base and round top
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P)
丸括弧[まるがっこ, marugakko] (n) parentheses; round parentheses
円口類[えんこうるい, enkourui] (n) (See 無顎類) cyclostomes (eel-like jawless fishes with round mouths used for sucking)
円墳[えんぷん;えんふん, enpun ; enfun] (n) round burial mound
円座[えんざ, enza] (n,vs) sitting in circle; round straw mat
円柱(P);丸柱[えんちゅう(円柱)(P);まるばしら, enchuu ( enchuu )(P); marubashira] (n,adj-no) (1) (円柱 only) column; shaft; cylinder; (n) (2) (usu. まるばしら) (See 角柱) round pillar (esp. in buildings); (P)
円鉋[まるがんな, maruganna] (n) round carpenter's plane
円錐[まるぎり, marugiri] (n) round gimlet
切り下げる[きりさげる, kirisageru] (v1,vt) (1) to cut down; to prune; to reduce; to cut and hang down; to cut shorter; (2) to round down (e.g. fraction)
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P)
勝ち残る[かちのこる, kachinokoru] (v5r,vi) to win and advance to the next round
勝ち進む[かちすすむ, kachisusumu] (v5m,vi) to win and advance to the next round
半周[はんしゅう, hanshuu] (n) (1) semicircle; hemicycle; half globe; (vs) (2) to go halfway round (e.g. the earth); (P)
周遊[しゅうゆう, shuuyuu] (n,vs,adj-no) excursion ticket; tour; round trip; (P)
回り込む[まわりこむ, mawarikomu] (v5m) to go round and cut in; to take a roundabout path
回遊;回游[かいゆう, kaiyuu] (n,vs) (1) (回遊 only) excursion; round trip; (2) seasonal migration (of fish, etc.)
堀切り;堀切[ほりきり, horikiri] (n) (arch) man-made water channel (e.g. round a castle); artificial trench
多宝塔[たほうとう, tahoutou] (n) (See 裳階) two-storied pagoda (with a square base, pent roof and a round top)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time
切り上げる[きりあげる, kiriageru] to round up
切り捨てる[きりすてる, kirisuteru] to round down, to round off
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs)
アース[あーす, a-su] ground, earth
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
グランド[ぐらんど, gurando] ground
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time
データの丸め[データのまるめ, de-ta nomarume] data rounding
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job
ラップアラウンド[らっぷあらうんど, rappuaraundo] wraparound
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()"
丸め[まるめ, marume] rounding
丸め誤差[まるめごさ, marumegosa] rounding error
丸括弧[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()"
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view
前景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] foreground image, dynamic image
動画像[どうがぞう, dougazou] foreground image, dynamic image
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding
回り込み[まわりこみ, mawarikomi] wraparound
巡回ポーリング[じゅんかいポーリング, junkai po-ringu] wraparound polling
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry
循環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] end-around shift, cyclic shift
循環借り[じゅんかんかり, junkankari] end-around borrow
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] aligned around
接地[せっち, secchi] ground (elec)
背景反射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image
表プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] foreground process
表プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] foreground process group
表プロセスグループID[おもてプロセスグループID, omote purosesuguru-pu ID] foreground process group ID
裏プロセス[うらプロセス, ura purosesu] background process
裏プロセスグループ[うらプロセスグループ, ura purosesuguru-pu] background process group
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: วนเวียน English: to surround
囲む[かこむ, kakomu] Thai: ล้อมรอบ English: to surround
地下[ちか, chika] Thai: ใต้ดิน English: underground
巡る[めぐる, meguru] Thai: ตระเวนไปทั่ว English: to go around

round ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette FR: petite boîte [f] ; cassette [f]
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Tok) EN: Knights of the Round Table FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
ใบ[n.] (bai) EN: [classif.: leaves (of trees), round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets), small documents (tickets, certificates, leaflets)] FR: [classif. : feuilles (arbres et plantes), objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits), petits documents (billets, tickets, certificats)]
เบือนหน้า[v. exp.] (beūoen nā) EN: turn round ; turn one's head FR: tourner la tête
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look FR: se détourner ; détourner les yeux
บิณฑบาต[n.] (binthabāt) EN: food offerings to a monk ; pindabat ; daily alms round FR: offrande de nourriture aux moines [f]
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; deformed ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting FR: déformé ; tordu
ชะลอม[n.] (chaløm) EN: round bamboo basket FR: panier en bambou [m]
หามรุ่งหามค่ำ[adv.] (hāmrung-hām) EN: day and night ; round the clock FR: jour et nuit
จบ[n.] (jop) EN: end ; repetition ; round FR: fin [f]
กะลอม[n.] (kaløm) EN: round bamboo basket FR: panier en bambou [m]
การแข่งขันรอบแรก[n. exp.] (kān khaengk) EN: preliminary round FR:
ก้านตอง[n.] (kāntøng) EN: round sideboard of a boat FR:
เกตุมาลา[n.] (kētumālā = ) EN: radiance emanating from the Buddha's head ; garland of rays round the Buddha’s head ; halo FR:
ขนมนางเล็ด[n. exp.] (khanom nāng) EN: round and flat sweetmeat FR:
ข้าวเจ้า[n.] (khāojāo = k) EN: rice ; round shaped rice ; non-glitinous rice FR: riz [m]
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes ; roasted round cakes of sticky rice flour, sesame seeds, coconut and palm sugar FR: gaufrette de riz grillée [f]
เข้ารอบ[v.] (khaorøp) EN: get into the next round ; make the next round FR: passer au tour suivant
ขับต้อน[v. exp.] (khap tøn) EN: herd ; round up animals FR:
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork FR:
คอกลม[n.] (khøklom) EN: round neck FR:
กล้อ[adj.] (klø) EN: round FR: rond
กลม[n.] (klom) EN: [classif.: large sized, round bottles of liquor] FR: [classif. : bouteilles d'alcool]
กลม[adj.] (klom) EN: circular ; round ; spherical FR: circulaire ; rond ; sphérique ; arrondi
กลมดิก[adj.] (klomdik) EN: perfectly round ; in a ball FR: parfaitement rond
โกลน[n.] (klōn) EN: stirrup ; round pole FR:
กระลอม[n.] (kraløm) EN: round bamboo basket FR: panier en bambou [m]
ไล่จับ[v. exp.] (lai jap) EN: round up FR: courir après (qqn) ; prendre (qqn) en chasse
ลำ[n.] (lam) EN: [classif. : boats, ships, watercraft, airplanes, long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)] FR: [classif. : bateaux, embarcations, avions, fusées, objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
เลียบค่าย[v.] (līepkhāi) EN: patrol round the barracks ; inspect a camp FR:
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classif.: children, animal offspring, small round fruit (grapes ...), balls, keys, hills, typhoons] FR: [classif. : enfants, jeunes animaux, petits fruits ronds (raisins ...), balles, buts (football), clés/clefs]
ลูกนิมิต[n.] (lūknimit) EN: consecrated round stone in a temple FR:
ลูกอม[n.] (lūk om) EN: round amulet (held in the mouth) FR:
มน[adj.] (mon) EN: round ; rounded ; curving ; curved ; bulbous FR: arrondi
มุมรอบ[n. exp.] (mum røp) EN: whole turn ; full turn ; round angle ; perigon FR: tour complet [m]
มุง[v.] (mung) EN: crowd around ; throng ; gather around ; press round FR: se masser ; se presser ; affluer
นัด[n.] (nat) EN: time ; round ; occasion FR: fois [f] ; occasion [f]
งบ[n.] (ngop) EN: round FR: rondelle [f]
แป้น[n.] (paēn) EN: round board ; platform FR:

round ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tafelrunde {f} | Tafelrunde des König Artuscompany at table; gathering round a table | King Arthur's Round Table
Venusmuschel {f} [zool.]hard clam; round clam
Qualifikationsrunde {f}qualifying round
Reigen {m} | den Reigen anführenround dance | to lead off in the round dance
Erdschluss {m}accidental ground
Abenteuerspielplatz {m}adventure playground
Andromedadrossel {f} [ornith.]Sunda Ground Thrush
Bismarckerddrossel {f} [ornith.]Melanesian Ground Thrush
Mindorodrossel {f} [ornith.]Ashy Ground Thrush
Begleitumstände {pl}attendant circumstances; surrounding circumstances
Aymaratäubchen {n} [ornith.]Bronze-winged Ground Dove
Geräuschkulisse {f}background noise
Hintergrund-Bildschirm {m}background screen
Hintergrundinformation {f}background information
Hintergrundfarbe {f}background color
Hintergrundprogramm {n}background program
Hintergrundverarbeitung {f}background processing
Erdungswinkel {m}grounding bracket; ground strap
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil
Kaktusgrundfink {m} [ornith.]Cactus Ground Finch
Campingplatz {m}camping ground
Campostäubchen {n} [ornith.]Long-tailed Ground Dove
Grundwassereinzugsgebiet {n}groundwater basin; groundwater catchment area
Graunackentyrann {m} [ornith.]Cinereous Ground Tyrant
Weltzeituhr {f}clock showing times around the world
gemeinsame Basis {f}common ground
Bodenbeschaffenheit {f}composition of the ground
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire
Erdungssteckverbinder {m} [electr.]earthing connector; grounding connector
Everettdrossel {f} [ornith.]Everett's Ground Thrush
Rundheitsbestimmung {f}surface roundness determination
Hackfleisch {n}; Gehacktes; Faschiertes [Ös.]minced meat; mincemeat; mince [Br.]; ground meat [Am.]
Gehäusemasse {f}frame ground
Fundament {n}ground work
Fundament {n}grounding
Fundamenterder {m}concrete-footing ground
Gammelei {f}loafing around
Gelände {n} | im Gelände | außerhalb des Geländes befindlichsite; ground; premises | off-road | off-site
Ghanadrossel {f} [ornith.]Grey Ground Thrush
Basisplatte {f}ground plate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า round
Back to top