ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eloquence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eloquence*, -eloquence-

eloquence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eloquence (n.) การพูดจาไพเราะ Syn. euphony
eloquence (n.) ศิลปะในการพูดสุนทรพจน์ See also: ศิลปะในการแสดงคำปราศรัย Syn. rhetoric
eloquence (n.) การใช้ถ้อยคำชักจูงโน้มน้าว See also: ศิลปการใช้ถ้อยคำ Syn. oratory
English-Thai: HOPE Dictionary
eloquence(เอล'ละเควินซฺ) n. การพูดคล่อง,การมีคารมคมคาย,สำนวนคมคาย, Syn. oratory
English-Thai: Nontri Dictionary
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำบัดสำนวน (n.) eloquence Syn. สำนวนโวหาร
โวหาร (n.) eloquence See also: words, diction, rhetoric, oratory Syn. สำนวนโวหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"False eloquence is exaggeration -- true eloquence is emphasis."โวหารปลอมคือการพูดเกินจริง โวหารจริงคือการพูดเน้นย้ำ
Then I know already. Is or is not feel that oneself eloquence bad.เธ–เน‰เธฒเธ„เธธเธ“เน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰เธˆเธฐเธžเธนเธ”เธญเธฐเน„เธฃเธ”เธตเธฅเนˆเธฐเธเน‡
Perhaps his experience added to his eloquence in drafting a document... mused to justify it.บางที แซลลี่ เฮมมิงส์ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจของเขา
Temple. "Action is eloquence."เทมเพิล การปฏิบัติคือโวหารอันไพเราะ

eloquence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 口齿生香 / 口齒生香] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text
口才[kǒu cái, ㄎㄡˇ ㄘㄞˊ, 口才] eloquence
辩才[biàn cái, ㄅㄧㄢˋ ㄘㄞˊ, 辩才 / 辯才] eloquence
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, 淋漓尽致 / 淋漓盡致] thoroughly; vividly; with great eloquence

eloquence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口弁[こうべん, kouben] (n) eloquence
宏弁[こうべん, kouben] (n) (obsc) fluency; eloquence
快弁[かいべん, kaiben] (n) eloquence
舌三寸[したさんずん, shitasanzun] (n) (See 舌先三寸) eloquence or flattery designed to deceive
舌先三寸[したさきさんずん, shitasakisanzun] (n) eloquence or flattery designed to deceive
達弁[たつべん, tatsuben] (n) eloquence
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P)
口達者[くちだっしゃ, kuchidassha] (adj-na,n) eloquence; glibness
弁才[べんさい, bensai] (n) eloquence; oratorical talent
手八丁[てはっちょう, tehacchou] (n,adj-na) eloquence; cleverness in speaking
舌鋒[ぜっぽう, zeppou] (n) eloquence; (sharp) tongue

eloquence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill ; smooth talk FR: éloquence [f] ; rhétorique [f] ; argument [m]
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; verbal skill ; oratory ; words ; argument ; eloquent speech FR: argument [m] ; éloquence [f]
ผู้มีโวหารดี[xp] (phū mī wōhā) EN: man of eloquence ; man with a silver tongue FR:
วาทศิลป์[n.] (wāthasin) EN: art of speech ; eloquence ; oratory ; rhetoric ; gift of speech FR: rhétorique [f]
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast FR: éloquence [f] ; style [m] ; émocution [f] ; diction [f] (vx)
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty ; be glib ; be voluble ; be a good talker ; be a good conversationalist ; be eloquent ; have the gift of the gab FR: avoir de l'éloquence
พูดเก่ง[v. exp.] (phūt keng) EN: speak skillfully ; be a good talker FR: parler avec éloquence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eloquence
Back to top