ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handler*, -handler-

handler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handler (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้ดูแล Syn. manager
English-Thai: HOPE Dictionary
handler(แฮน'เดลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้ดูแล,ผู้ปฏิบัติ', Syn. manipulator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Chuck, technically, objectively, do you find your CIA handler Sarah attractive?""ชัค,โดยทฤษฎี,แบบจริงๆเลยนะ นายคิดว่าCIAที่ดูแลนาย ที่ชื่อซาร่าห์น่ามีเสน่ห์มั้ย?"
Our handler made me lie to you before.พวกเขาทำให้ฉันต้องโกหกคุณตอนนั้น
Isn't the most important part of being my handler making sureที่ผู้ดูแล จะต้องแน่ใจว่า
He was your handler when you first started working for the government.เค้าเป็นผู้ดูแลคุณ ตอนเริ่มทำงานให้รัฐบาล
Why is your handler here?ทำไมผู้ดูแลนายถึงมาอยู่ที่นี่
That's kind of you, but I'm just a handler for MI6.นั่นกรุณามาก แต่ผมเป็นแค่ผู้ดูแลของเอ็มไอซิกส์
If your MI6 handler actually exists, tell him to bring Chuck here.ถ้าคนดูแลจากเอ็มไอซิกส์ของคุณมีจริง บอกเขาให้พาชัคมาที่นี่
If my handler has posted his location,ถ้าคนดูแลของฉันไปที่นั่น
Your genius handler right here used a nonsecure line.ผู้จัดการอัฉริยะของคุณคนนี้ ใช้สายที่ไม่ปลอดภัย
All right, this is the handler whose data we intercepted.เอาล่ะ นี่คือจนท.ผู้ดูแล คนที่เป็นจุดเชื่อมโยงของข้อมูลเรา
Oh, my God, I'm the worst handler in the world.โอ้พระเจ้า ชั้นมันผู้จัดการสุดห่วยแตก
What you did was dangerous and letting you do that was my fault because I'm your handler now, not just your friend.ที่ทำไปมันอันตราย และการปล่อยให้นายทำเป็นความผิดชั้น เพราะตอนนี้ชั้นเป็นผู้จัดการนาย

handler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行李搬运工[xíng lǐ bān yùn gōng, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˇ ㄅㄢ ㄩㄣˋ ㄍㄨㄥ, 行李搬运工 / 行李搬運工] baggage handler

handler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベントハンドラ[, ibentohandora] (n) {comp} event handler
クリティカルエラーハンドラ[, kuriteikaruera-handora] (n) {comp} critical-error handler
コンテントハンドラー[, kontentohandora-] (n) {comp} content handler
シグナルハンドラ[, shigunaruhandora] (n) {comp} signal handler
トラップハンドラ[, torappuhandora] (n) {comp} trap handler
ハンドラ[, handora] (n) handler
メッセージハンドラ[, messe-jihandora] (n) {comp} message handler
処理部[しょりぶ, shoribu] (n) processor; handler
割り込みハンドラ[わりこみハンドラ, warikomi handora] (n) {comp} interrupt handler
取扱者[とりあつかいしゃ, toriatsukaisha] (n) operator; handler
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンテントハンドラー[こんてんとはんどらー, kontentohandora-] content handler
シグナルハンドラ[しぐなるはんどら, shigunaruhandora] signal handler
ハンドラ[はんどら, handora] handler
メッセージハンドラ[めっせーじはんどら, messe-jihandora] message handler
割り込みハンドラ[わりこみハンドラ, warikomi handora] interrupt handler

handler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัตถาจารย์[n.] (hatthājān) EN: mahout ; elephant handler FR: cornac [m]
ผู้ดำเนินการ[n. exp.] (phū damnoēn) EN: operator ; handler ; practitioner FR: opérateur [m]

handler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfroutine {f}check handler
Händler {m} | Händler
Buchhändler {m} | Buchhändler
Händler {m} für Keramikbedarf; Keramikbedarfshändler
Straßenhändler {m} | Straßenhändler
Immobilienhändler {m}; Immobilienhändlerin
Fischhändler {m} | Fischhändler
Blumenhändler {m}; Blumenhändlerin
Obsthändler {m} | Obsthändler
Lebensmittelhändler {m}; Lebensmittelhändlerin
Eisenhändler {m} | Eisenhändler
Lumpenhändler {m} | Lumpenhändler
Stoffhändler {m} | Stoffhändler
Textilienhändler {m} | Textilienhändler
Mittelsmann {m}; Zwischenhändler
Zwischenhändler {m} | Zwischenhändler
Unterhändler {m}; Unterhändlerin
Geflügelhändler {m} | Geflügelhändler
Sortimenter {m}; Sortimentsbuchhändler
Einzelhändler {m} | Einzelhändler
Schrotthändler {m}; Altwarenhändler
Pelzhändler {m} | Pelzhändler
Sklavenhändler {m} | Sklavenhändler
Schreibwarenhändler {m} | Schreibwarenhändler
Börsenhändler {m}; Börsenhändlerin
Tabakhändler {m} | Tabakhändler
Spielwarenhändler {m} | Spielwarenhändler
Weinhändler {m} | Weinhändler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handler
Back to top