ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

effective

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *effective*, -effective-

effective ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
effective (adj.) ได้ผลดี See also: มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล Syn. efficient, productive, sufficient
effective force (n.) กำลังวังชา
effectively (adv.) อย่างได้ผล See also: อย่างมีผล, อย่างมีประสิทธิผล Syn. capably, efficiently, productively
effectiveness (n.) ความมีประสิทธิภาพ See also: ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ Syn. potency, productiveness
English-Thai: Nontri Dictionary
effective(adj) มีประสิทธิภาพ,เป็นผล,ได้ผล,มีผลบังคับใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
effective addressเลขที่อยู่ยังผล, เลขที่อยู่ประสิทธิผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
effective forceeffective force, แรงประสิทธิผล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีประสิทธิภาพ (adj.) effective See also: efficient
ชะงัด (adv.) effectively See also: certainly, surely, efficaciously Syn. แน่, ได้จริง
มีประสิทธิภาพ (adv.) effectively See also: efficiently
แน่ (adv.) effectively See also: certainly, surely, efficaciously Syn. ได้จริง
ได้การ (adv.) effectively See also: efficiently, efficaciously, successfully Syn. ได้เรื่อง
ได้จริง (adv.) effectively See also: certainly, surely, efficaciously Syn. แน่
บรรลุผล (v.) be effective See also: work Syn. สำเร็จ, รุ่งเรือง, ได้ผลสำเร็จ
ปลุกพระ (v.) recite incantations to test the Buddhist image´s sacret effectiveness See also: perform magic spell on a Buddhist image
มีผลบังคับใช้ (v.) become effective
เกิดผล (v.) be effective See also: take effect, yield result, bear fruit Ops. ไร้ผล, ไม่เป็นผล
ได้ผล (v.) be effective See also: work Syn. สำเร็จ, บรรลุผล, รุ่งเรือง, ได้ผลสำเร็จ
ไม่เป็นผล (adv.) ineffectively See also: inefficiently Syn. ไม่ได้เรื่อง
ไม่ได้ผล (adv.) ineffectively See also: inefficiently Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To overreact is often less effective than not to react at all.{\cHFFFFFF}เพื่อแสดงออกมักจะเป็นที่มีประสิทธิภาพน้อย กว่าที่จะไม่ตอบสนองในทุก
This order is effective immediately.คำสั่งนี้จะมีผลทันที
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน
Well, effective stopping power is more important than your preference in guns.ความแรงจนทำให้หยุดเคลื่อนไหวได้น่ะ สำคัญกว่าความชอบที่ว่านะ
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์
Don't you think the greatest game artist ought to be punished for the most effective deforming of reality?คุณไม่คิดเหรอว่าศิลปินเกม ผู้ยิ่งใหญ่ควรถูกลงทัณฑ์ สำหรับผลกระทบต่อ รูปแบบที่บดเบี้ยวต่อความเป็นจริง
Severing the top of the spinal column or massive trauma to the brain... are the most effective methods.ตัดขาดข้อต่อเหนือกระดูกสันหลัง หรือทำให้สมองมันบาดเจ็บ วิธีหลังจะได้ผลมากที่สุด
Symbols are most effective when seen.- สัญลักษณ์จะใช้ได้ผลเมี่อได้เห็น
It's a far more effective killing machine.เป็นเครื่องจักสังหารขั้นสุดยอด
As a public demonstration it wasn't very effective due to the fact that this is a very rural area two people and a dog and it's not a very big house which I think rather surprised them but then we sat down and talked to themถ้ามองในแง่ของการประท้วง มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไร เพราะบ้านผมอยู่ในเขตชนบท มีคนอยู่แค่ 2 คนกับสุนัขตัวหนึ่ง
Sometimes it surprises me how effective you can actually be.บางครั้งผมเองยังประหลาดใจว่าเราก็ทำได้เหมือนกัน หลังจากเราเอาชนะ แก็ป ได้
It's a little dangerous, but it's much more effective than calcium.มันมีความเสี่ยงเล็กน้อยแต่ดีกว่าแคลเซียมมาก

effective ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
隐位[yǐn wèi, ˇ ㄨㄟˋ, 隐位 / 隱位] cryptic epitope (immunology, a protein component that becomes effective when activated by antigen)
当事[dāng shì, ㄉㄤ ㄕˋ, 当事 / 當事] effective (in some matter); involved (in some matter)
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 效价 / 效價] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ, 效价能 / 效價能] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration)
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 灵 / 靈] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence
经济有效[jīng jì yǒu xiào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, 经济有效 / 經濟有效] cost-effective
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, 效力] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity)
有效[yǒu xiào, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, 有效] effective; in effect; valid
有结果[yǒu jié guǒ, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 有结果 / 有結果] effective
肥效[féi xiào, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 肥效] effectiveness of fertilizer
灵验[líng yàn, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄢˋ, 灵验 / 靈驗] efficacious; effective; accurate
高效[gāo xiào, ㄍㄠ ㄒㄧㄠˋ, 高效] efficient; highly effective
卓有成效[zhuó yǒu chéng xiào, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, 卓有成效] highly effective; fruitful
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, 不划算] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 他山之石可以攻玉] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively
放马后炮[fàng mǎ hòu pào, ㄈㄤˋ ㄇㄚˇ ㄏㄡˋ ㄆㄠˋ, 放马后炮 / 放馬後炮] running only after the horse has bolted (成语 saw); action taken too late to be effective
效用[xiào yòng, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, 效用] usefulness; effectiveness
奏效[zòu xiào, ㄗㄡˋ ㄒㄧㄠˋ, 奏效] to show results; effective

effective ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エフェクティブ[, efekuteibu] (adj-na) effective
コストエフェクティブ[, kosutoefekuteibu] (n) {comp} cost effective
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) {comp} effective status of a marked section
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis)
有効データ転送速度[ゆうこうデータてんそうそくど, yuukou de-ta tensousokudo] (n) {comp} effective data transfer rate
有用微生物群[ゆうようびせいぶつぐん, yuuyoubiseibutsugun] (n) effective microorganisms; EM
現有勢力[げんゆうせいりょく, genyuuseiryoku] (n) effective strength; current strength
薬効物[やっこうぶつ, yakkoubutsu] (n) medically effective ingredient
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
コスト効率[コストこうりつ, kosuto kouritsu] (n) cost effectiveness
事実上不可能[じじつじょうふかのう, jijitsujoufukanou] (n) effectively impossible
価格性能[かかくせいのう, kakakuseinou] (n) cost effectiveness
働く[はたらく, hataraku] (v5k,vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) {ling} to be conjugated; (P)
効く(P);利く(P)[きく, kiku] (v5k,vi) (1) (See 薬が効く) to be effective; to show effect; (2) (See 目が利く) to do its work; to carry out its function well; (3) (See 割引が効く) to be possible to use; (P)
効果[こうか, kouka] (n,adj-no) effect; effectiveness; efficacy; result; (P)
効果抜群[こうかばつぐん, koukabatsugun] (n,adj-na,adj-no) exceptionally effective; overwhelming effectiveness
有効性[ゆうこうせい, yuukousei] (n) validity; effectiveness
甲斐がある;甲斐が有る[かいがある, kaigaaru] (exp) effective; fruitful; worthwhile; worth
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P)
緩手[かんしゅ, kanshu] (n) ineffective or wasted move (in Go or Shoji)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section
実効グループID[じっこうグループID, jikkou guru-pu ID] effective group ID
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput
実効利用者ID[じっこうりようしゃID, jikkouriyousha ID] effective user ID
実効転送速度[じっこうてんそうそくど, jikkoutensousokudo] effective transfer rate
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power
実効長[じっこうちょう, jikkouchou] effective length
有効データ転送速度[ゆうこうデータてんそうそくど, yuukou de-ta tensousokudo] effective data transfer rate
有効[ゆうこう, yuukou] legal (an), effective, valid

effective ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง[n. exp.] (attrā døkbī) EN: effective rate of interest FR:
อัตราภาษีที่แท้จริง[n. exp.] (attrā phāsī) EN: Effective Tax Rate FR:
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt ph) EN: effective FR:
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; attain ; be successful ; be effective FR: réussir
บรรสพ[v.] (bansop) EN: bear fruit ; be effective FR:
ใช้ได้ผล[v. exp.] (chai dāi ph) EN: be effective FR:
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific FR: efficace ; garanti ; adapté
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลดี[adj.] (dāi phon dī) EN: effective FR: efficace
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective FR:
ดัชนีค่าเงินบาท[n. exp.] (datchanī kh) EN: effective exchange rate of Thai baht : nominal effective exchange rate FR:
ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง [n. exp.] (datchanī kh) EN: Real Effective Exchange Rate (REER) FR:
อิทธิบาท[n. exp.] (itthi bāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
เกิดผล[v. exp.] (koēt phon) EN: be effective ; bear fruit FR:
ไม้เด็ด[n.] (māidet) EN: stratagem ; effective trick FR:
มีผลบังคับใช้[v. exp.] (mī phon ban) EN: become effective FR:
มีประสิทธิภาพ[adj.] (mī prasitth) EN: efficient ; effective ; smooth FR: efficace
มีประสิทธิผล[adj.] (mī prasitth) EN: effective ; productive FR: productif
มีฤทธิ์[adj.] (mī rit) EN: effective ; powerful ; potent FR:
มิติด้านประสิทธิผล ; มิติทางด้านประสิทธิผล[n. exp.] (miti dān pr) EN: effective perspective FR:
ออกฤทธิ์[adj.] (økrit) EN: effective ; active FR: actif
สภาพการนำความร้อนยังผล[n. exp.] (saphāp kān ) EN: effective thermal conductivity FR:
สภาพเปล่งรังสียังผล[n. exp.] (saphāp plen) EN: effective emissivity FR:
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม[n.] (thitthatham) EN: immediately effective kamma ; kammaripening during the lifetime FR:
ถูกโรค[v. exp.] (thūk rōk) EN: be effective ; work FR:
อุณหภูมิผิวยังผล[n. exp.] (unhaphūm ph) EN: effective surface température FR:
อุณหภูมิท้องฟ้ายังผล[n. exp.] (unhaphūm th) EN: effective sky temperature FR:
อุณหภูมิยังผล[n. exp.] (unhaphūm ya) EN: effective temperature FR: température effective [f]
เวลาบินจริง[n. exp.] (wēlā bin ji) EN: flight time FR: durée effective de vol [f]
ยังผล[adj.] (yang phon) EN: effective FR: effectif
ยาที่ได้ผลชะงัด[n. exp.] (yā thī dai ) EN: specific remedy ; specific drug ; effective drug FR: remède efficace [m] ; médicament spécifique [m]
เอาไม่อยู่[adj.] (ao mai yū) EN: ineffective ; out of control FR: hors de contrôle
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān ma) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order ; ineffective FR: inutilisable ; hors d'usage
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully FR:
การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost-effectiveness analysis FR:
คุ้มทุน[v. exp.] (khumthun) EN: break even ; be cost-effective FR:
ความมีประสิทธิภาพ[n. exp.] (khwām mī pr) EN: efficiency ; effectiveness FR: efficacité [f]
ความมีประสิทธิผล[n. exp.] (khwām mī pr) EN: effectiveness ; efficacy FR:
ไม่ได้ผล[v. exp.] (mai dāi pho) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work FR: être inefficace ; être inopérant
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi pho) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless FR: vain

effective ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
effektiv {adj} | effektiver | am effektivsteneffective | more effective | most effective
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species
Effektivwert {m}effective value; mean
Messbereich {m}effective range
Nutzfläche {f}effective surface
Wärmekapazität {f} | spezifische Wärmekapazitäteffective heat capacity | specific heat capacity
Wirkleistung {f}effective power
unwirksam; wirkungslos; erfolglos {adj} | unwirksamer; wirkungsloser; erfolgloser | am unwirksamsten; am wirkungslosesten; am erfolglosestenineffective | more ineffective | most ineffective
Preis-Leistungs-Verhältnis {n}cost-effectiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า effective
Back to top