ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

functional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *functional*, -functional-

functional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
functional (adj.) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ See also: ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง Syn. practical, pragmatic, utilitarian
functional (adj.) ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้
functional (adj.) เกี่ยวกับการทำงาน See also: เกี่ยวกับการทำหน้าที่
functionally (adv.) โดยสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ See also: โดยสามารถนำไปใช้ได้จริง Syn. practically, pragmatically
English-Thai: HOPE Dictionary
functionaladj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่,ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้,ซึ่งไม่ทราบสาเหตุทางกายหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง., Syn. suitable,practical
English-Thai: Nontri Dictionary
functional(adj) เกี่ยวกับการกระทำ,เกี่ยวกับกิจธุระ,เกี่ยวกับหน้าที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
functional-หน้าที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Functionalการทำหน้าที่,ทางสมรรถภาพ,เกิดจากจิตใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สารัตถประโยชน์ (n.) functional advantage See also: educational, profit, gain, practical benefit/yield Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์
สารัตถประโยชน์ (n.) functional advantage See also: profit, gain, practical benefit/yield Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์
ตามหน้าที่ (adv.) functionally See also: dutifully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's a functional muscle transfer?อะไรคือการปลูกถ่ายกล้ามเนื้อ
I did do a functional muscle transfer to restore elbow function once.ฉันเพิ่งผ่าถ่ายโอนกล้ามเนื้อฟื้นฟูการทำงานของข้อศอก
A functional muscle transfer of the tongue?การถ่ายโอนกล้ามเนื้อมาที่ลิ้น?
And then, I'll finally be a member of a cool functional family.ผมอาจจะกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวที่ปกติซักที
Now I'm gonna show you just how functional I am.ทีนี้ ฉันจะแสดงให้เห็นเอง 767 00: 37:
But I forgot... you two, at best, are functional morons.แต่ฉันลืมไป - - นายทั้งสอง โง่กันเป็นการเป็นงาน
The uncle of the functional disability of how serious it?ไอ้เจ้านี่มันบอกว่าเจ้ามีวิชาร้ายแรงเหรอ
Sally clark is becoming a fully functional pyrokinetic.แซลลี่ สามารถควบคุมไฟได้ดี
Are the wings truly functional or have I fallen victim to marketing hype?ปีกของมันใช้งานได้จริงๆ หรือว่าผมตกเป็นเหยื่อโฆษณากันล่ะ
I believe you and I have a very functional and successful business relationship.ฉันเชื่อว่าเราสองคนมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่แน่นแฟ้นมากๆ
They're functional and aesthetically pleasing.ที่ยังใช้การได้ดี และรักความสุนทรีย์
We're like poster kids of functional family life compared to them.พวกเราเหมือนกับรูปภาพสำหรับเด็ก แห่งชีวิตครอบครัว เปรียบเทียบกับพวกนั้น

functional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功能磁共振成像术[gōng néng cí gòng zhèn chéng xiàng shù, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄨˋ, 功能磁共振成像术 / 功能磁共振成像術] functional magnetic resonance imaging (fMRI)
功能群[gōng néng qún, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄑㄩㄣˊ, 功能群] functional group
官能团[guān néng tuán, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ ㄊㄨㄢˊ, 官能团 / 官能團] functional group
功能性[gōng néng xìng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 功能性] functionality
多功能[duō gōng néng, ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, 多功能] multi-functional; multi-function
实用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, 实用 / 實用] practical; functional; pragmatic; applied (science)

functional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] (n) {comp} systems management functional unit
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] (n) {comp} systems management functional area
三焦;三の焦[さんしょう(三焦);みのわた, sanshou ( san shou ); minowata] (n) san jiao (triple heater; functional metabolic organ in Chinese medicine)
官能基[かんのうき, kannouki] (n) functional group
業務のカテゴリィ[ぎょうむのカテゴリィ, gyoumuno kategorii] (n) {comp} functional category
機能仕様[きのうしよう, kinoushiyou] (n) {comp} functional specification
機能単一化文法[きのうたんいつかぶんぽう, kinoutan'itsukabunpou] (n) {ling} functional unification grammar; FUG
機能塗料[きのうとりょう, kinoutoryou] (n) functional coating; functional paint
機能概要[きのうがいよう, kinougaiyou] (n) {comp} functional overview
機能障害[きのうしょうがい, kinoushougai] (n) functional disorder; dysfunction
演算器[えんざんき, enzanki] (n) {comp} functional unit (e.g. in analog computing)
関数方程式[かんすうほうていしき, kansuuhouteishiki] (n) functional equation
関数解析[かんすうかいせき, kansuukaiseki] (n) functional analysis
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
ファンクショナリズム[, fankushonarizumu] (n) functionalism
官能性[かんのうせい, kannousei] (n) {chem} (See 官能基) functionality
実用本位[じつようほんい, jitsuyouhon'i] (n,adj-no) pragmatism; functionalism; practicality; being intended for practical purposes
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] (n) {comp} expanded, extended functionality
組織横断[そしきおうだん, soshikioudan] (n) cross-departmental; cross-functional
語彙機能文法[ごいきのうぶんぽう, goikinoubunpou] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG
高度化[こうどか, koudoka] (n,vs) increase in sophistication; enhancement of functionality; increase in speed; upgrading
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area
業務[ぎょうむ, gyoumu] functional (a-no), procedure, task, action
業務のカテゴリィ[ぎょうむのカテゴリィ, gyoumuno kategorii] functional category
機能仕様[きのうしよう, kinoushiyou] functional specification
機能分析[きのうぶんせき, kinoubunseki] functional analysis
機能強化[きのうきょうか, kinoukyouka] functional enhancement
機能概要[きのうがいよう, kinougaiyou] functional overview
演算器[えんざんき, enzanki] functional unit (e.g. in analog computing)
関数型言語[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] functional language
関数形プログラミング[かんすうがたプログラミング, kansuugata puroguramingu] functional programming
関数形言語[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] functional language
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality
基本機能[きほんきのう, kihonkinou] basic functionality
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality
新機能[しんきのう, shinkinou] new functionality, new feature

functional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงฟังก์ชัน[adj.] (choēng fang) EN: functional FR: fonctionnel
ดีเทอร์มิแนนต์เชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (dīthoēminaē) EN: functional determinant FR: déterminant fonctionnel [m]
ฟังก์ชันนัล[X] (fangchannan) EN: functional FR: fonctionnel
ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น[n. exp.] (fangchannan) EN: linear functional FR:
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: functional analysis FR: analyse fonctionnelle [f]
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: applied functional analysis FR:
ค่าฟังก์ชัน[n. exp.] (khā fangcha) EN: functional value FR:
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (khwām samph) EN: functional relation FR: relation fonctionnelle [f]
กิริยาจิต[n. exp.] (kiriyā jit) EN: functional consciousness ; inoperative consciousness FR:
สมการเชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (samakān cho) EN: functional equation FR: équation fonctionnelle [f]
สัญกรณ์เชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (sanyakōn ch) EN: functional notation FR: notation fonctionnelle [f]
สารัตถประโยชน์[n.] (sāratthapra) EN: substantial benefit ; essential benefit ; functional advantage ; real value FR:
ตามลักษณะงาน[adj.] (tām laksana) EN: functional FR:
ตามหน้าที่[adj.] (tām nāthī) EN: functional FR:
วัตถุประสงค์ตามหน้าที่[n. exp.] (watthupraso) EN: functional objective FR: objectif fonctionnel [m]
หน้าที่นิยม[n.] (nāthīniyom) EN: functionalism FR:
ตามหน้าที่[adv.] (tām nāthī) EN: functionally FR:

functional ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funktionserhaltkabel {n}functional endurance cable
Funktionsgenehmigung {f}functional approval
Funktionsgruppe {f}functional group
Funktionsprototyp {m}functional prototype
Funktionsstörung {f}functional disorder
Wirkungskette {f}functional chain
Zweckbau {m}functional building
multifunktional {adj}multi-function; multi-functional
Gebrauchswert {m} | ohne Gebrauchswertpractical value | non-functional

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า functional
Back to top