ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collaboration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collaboration*, -collaboration-

collaboration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collaboration (n.) การเป็นไส้ศึก Syn. quislingism
collaboration (n.) การร่วมมือ Syn. alliance, cooperation, teamwork
English-Thai: HOPE Dictionary
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collaborationประสานงาน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So Pfizer in collaboration with the transit authority actually purchased these machines.ดังนั้น ไฟเซอร์ ด้วยความร่วมมือกับกรมการขนส่ง จึงจัดซื้อประตูกลนี้มาติดตั้ง
Fine, but it's going to make collaboration kind of hard.ก็ได้, แต่มันจะทำให้การร่วมมือกันลำบากหน่อยนะ
My contribution is but a small token of gratitude for our collaboration throughout the ages.สิ่งที่ฉันมอบให้\เป็นเพียงความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ ในความสัมพันธ์ของเรา\ตลอดทุกยุคที่ผ่านมา
The Haeshin Group is having the Kuwait oil company Aramkum carry out the plant construction in collaboration with General Sparky.บริษัทเฮชินกรุ๊ป มี\ธุรกิจก่อนสร้างใหญ่ในคูเวต ให้ความร่วมมือกับ บ.เจเนอรอล สปาร์กกี้
Let's sign a collaboration contract.เรามาเซ็นสัญญาความร่วมมือกันเถอะ
Well then, tomorrow you'll be working on the dream collaboration with superstar Geun-sama.ใช่แล้ว ความฝันที่จะได้ร่วมงานกับ ซุปเปอร์สตาร์อย่างท่านกึนจะมาถึงพรุ่งนี้แล้ว มาทำให้ดีที่สุดกันนะ!
Now, if this collaboration leads to assert my position well, I will make sure that you enjoy compensation in return.ถ้าการร่วมมือนี้ ช่วยรักษาตำแหน่งผมไว้ได้... ผมจะทำให้คุณ... ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ
Today, Ayrs and I presented our first collaboration to Tadeusz Kesselring,ั–ฮ™ั• ั–t nะพt mั–rะฐัulะพuั• hะพw ะพnะต'ั• fะพrtunะต ัะฐn turn ั•ะพ quั–ัkly, ั•ะพ ัะพmั€lะตtะตly. /ั–
Cooperation and collaboration amongst the countries is the goal.เป้าหมายคือความร่วมมือ และการร่วมแรงร่วมใจระหว่างประเทศ
Isaac Newton and Edmond Halley could not know it, but their collaboration would ultimately set us free from our long confinement on this tiny world.แต่การทำงานร่วมกันของพวกเขา จะตั้งในท้ายที่สุดเราเป็นอิสระ จากการคุมขังที่ยาวนาน ของเราในโลกเล็ก ๆ นี้
Teamwork,collaboration,All for the greater good.การทำงานเป็นทีม,ความร่วมมือ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดี
It was an overture toward collaboration, since we both want the same thing.นั่นแค่ คอแลกชั่นหนึ่ง ตั้งแต่เราทั้งคู่ต้องการสิ่งเดียวกัน

collaboration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左右手[zuǒ yòu shǒu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, 左右手] left and right hands; fig. collaboration

collaboration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コラボ[, korabo] (n) (abbr) (See コラボレーション) collaboration
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration
共作[きょうさく, kyousaku] (n,vs) joint work; collaboration
共通化[きょうつうか, kyoutsuuka] (n) {comp} collaboration
協調主義[きょうちょうしゅぎ, kyouchoushugi] (n) collaboration
コラボレーション[, korabore-shon] (n) collaboration; (P)
マスコミュニケーション;マス・コミュニケーション[, masukomyunike-shon ; masu . komyunike-shon] (n) (1) mass communication; the media; (2) mass collaboration, e.g. Wikipedia
共同(P);協同(P)[きょうどう, kyoudou] (n,vs,adj-no) (esp. 共同) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P)
共著[きょうちょ, kyoucho] (n) collaboration; co-authorship; (P)
協力(P);共力(iK)[きょうりょく, kyouryoku] (n,vs,adj-no) (See ご協力) cooperation; collaboration; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
共通化[きゅうつうか, kyuutsuuka] collaboration

collaboration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การร่วมมือ[n.] (kān ruammeū) EN: cooperation ; collaboration FR: coopération [f] ; collaboration [f]
ร่วมกับ[X] (ruam kap) EN: and ; with ; together with ; accompany with ; associate with FR: et ; avec ; en compagnie de ; en collaboration avec ; ainsi que
ร่วมมือกับ[v. exp.] (ruammeū kap) EN: work together with ; cooperate with FR: travailler en collaboration avec ; collaborer avec
สนับสนุนโดย[X] (sanapsanun ) EN: sponsored by FR: parrainé par ; avec le soutien de ; avec le concours de ; sponsorisé par ; avec la collaboration de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collaboration
Back to top