ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inoperable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inoperable*, -inoperable-

inoperable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inoperable (adj.) ซึ่งปฏิบัติการไม่ได้ Syn. impractical, unworkable
inoperable (adj.) ซึ่งผ่าตัดไม่ได้ (ทางการแพทย์) Syn. incurable, terminal
English-Thai: HOPE Dictionary
inoperable(อินออพ'เพอระเบิล) adj. ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,ซึ่งกระทำการผ่าตัดไม่ได้, Syn. impractical
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inoperable๑. เกินผ่าตัดให้หาย๒. ไม่สมควรผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay. This patient has an inoperable frontal lobe tumor... extending across the midline.ผู้ป่วยรายนี้เป็นเนื้องอกในสมอง ซึ่งลุกลามจากส่วนหน้าจนถึงแกนกลาง
He has an inoperable frontal lobe tumor...เขาเป็นโรคเนื้องอกในสมองซึ่งไม่มีทางรักษาได้
"a new method in treating inoperable malignant gliomas--"วิธีใหม่ของการรักษามะเร็งระบบประสาทที่ไม่มีทางรักษาได้"
Look, Dr. Robbins and I have a 6 year old with an inoperable A.V.M.ดร.ร๊อบบิ้นกับฉันมีเด็ก6ขวบ กับ A.V.. M.ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
See, Jin Cong's use of an E.M.P. to render Gabriel inoperable -- that got me thinking.เห็นไหม จิน คอง ใช้อีเอ็มพี ทำให้เกเบรียลใช้การไม่ได้ -- พ่อก็เลยคิดว่า
Williams the Garage Man had already told him that the car was inoperable.วิลเลี่ยมส์ ช่างซ่อมรถ คงบอกเขาว่ารถเราเสีย
Lung cancer. Inoperable.โรคมะเร็งปอด ซึ่งผ่าตัดไม่ได้
There were literally thousands of different theories as to why the ship seemed inoperable, and what was speculated was that the command module had detached itself from the main ship, and then somehow mysteriously became lost.มีตัวอักษรเขียนไว้เยอะแยะ และมีทฤษฎีเป็นพันๆ ที่บอกว่าทำไมยานของมันดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ และที่คาดเดาไว้ก็คือ ยานส่วนควบคุมถูกแยกออกจากยานแม่
As you know, my initial diagnosis was that your cancer was inoperable.เท่าที่คุณทราบ การวินิจฉัยเบื้องต้นของผม โรคมะเร็งของคุณผ่าตัดไม่ได้
The type of cancer you have is malignant and inoperable.ชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น มันร้ายแรงและรักษาให้หายขาดไม่ได้
Plus he risked rendering it inoperable.แถมเขายังเสี่ยงที่จะแสดงตัวด้วย
The doctors in japan said it's inoperable, but-หมอที่ญี่ปุ่นบอกว่า ผ่าตัดไม่ได้แต่

inoperable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] (n) {comp} inoperable time
Japanese-English: COMDICT Dictionary
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] inoperable time

inoperable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมดสภาพ[adj.] (mot saphāp) EN: unusable ; inoperable ; unserviceable ; defunct  FR:
เสีย[adj.] (sīa) EN: spoiled ; broken ; broken down ; not working ; out of order ; out of action ; off ; off-line ; inoperable FR: en panne ; hors d'usage ; cassé ; détérioré ; perdu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inoperable
Back to top