ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rumormonger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rumormonger*, -rumormonger-

rumormonger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rumormonger (n.) คนปากสว่าง See also: คนปากพล่อย Syn. gossipmonger, tattler
rumormonger (n.) คนชอบปล่อยข่าวลือ See also: คนชอบซุบซิบนินทา Syn. busybody
rumormonger (n.) คนช่างนินทา See also: คนชอบซุบซิบนินทา Syn. gossiper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rumormonger
Back to top