ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

headline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *headline*, -headline-

headline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headline (n.) ข่าวพาดหัว See also: หัวข่าว
headline (vt.) เขียนพาดหัวข่าว See also: ลงพาดหัว
headlines (n.) ข่าว See also: หัวข้อข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, กระแสข่าว Syn. message, report
English-Thai: HOPE Dictionary
headline(เฮด'ไลนฺ) n. หัวเรื่อง,หัวข่าว. vt. ใส่หัวข่าว,ใส่หัวเรื่อง. vi. เป็นตัวแสดงนำ
headliner(เฮด'ไลเนอะ) n. ดารา,ผู้แสดงนำ
English-Thai: Nontri Dictionary
headline(n) บรรทัดพาดหน้า,หัวข้อข่าว,หัวเรื่อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Headlinesพาดหัวข่าว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาดหัวข่าว (v.) give the headline news Syn. พาดหัว, พาดหัวเรื่อง
พาดหัวเรื่อง (v.) give the headline news Syn. พาดหัว
ข่าวพาดหัว (n.) headline
พาดหัว (n.) headline See also: heading, title
พาดหัวข่าว (n.) headline Syn. พาดหัว, พาดหัวเรื่อง
พาดหัวเรื่อง (n.) headline Syn. พาดหัว
หัวข่าว (n.) headline
จั่วหัว (v.) be headlined Syn. พาดหัวข่าว
พาดหัว (v.) be headlined Syn. จั่วหัว, พาดหัวข่าว
หัวข่าว (n.) news headline See also: headline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The headline will read: "If Jonathan is fired, Hollywood flies."หัวข้อการประท้วงก็คือ ถ้าโจนาธานถูกไล่ออก,ฮอลลีวูดจะโดดตึกตาม
That headline could have read "tsunami wipes out eastern seaboard.พาดหัวนั่นอาจได้เป็น "ซึนามิ กวาดเรียบชายฝั่งตะวันออก"
Look at how big the headline is.ลองดูพาดหัวข่าวนี่ซิ
I'm really kind of the more suffer-in-silence type. Good headline for your feature.คือฉันเป็นพวกที่ชอบ ทุกข์ใจแบบเงียบๆน่ะ
It's a long story, but the headline isเรื่องมันยาว, แต่ที่สำคัญคือ
Well, that might be a headline back where you come from,นั่นอาจจะเป็นข่าวพาดหัวของที่ที่คุณมา,
This would totally make headline news!พาดหัวข่าวทั้งหมดนี่มัน.. !
That's headline news.เป็นข่าวพาดหัวเลยล่ะ
Yes, Damon, the headline reads:ทุกอย่างจะดีขึ้น ในมิซติก ฟอลส์"
As you pointed out,if I refused,the headline news would read:ก็อย่างที่คุณบอก ถ้าผมไม่ลงมา พาดหัวข่าวก็จะบอกว่า
All I'm saying is, Ubergirl makes for a great headline but people will swarm her with love today and crucify her tomorrow.ทั้งหมดที่ฉันพูด คือ สาวจอมพลัง และวันนี้คนก็จะรุมรักเธอ และจับเธอตรึงกางเขนวันพรุ่งนี้
I don't think this is the kind of headline you're looking for, Agent Burke.ผมไม่คิดว่านี่จะเป็น พาดหัวข่าว ที่คุณอยากอ่านหรอก เจ้าหน้าที่เบิร์ก

headline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标题新闻[biāo tí xīn wén, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, 标题新闻 / 標題新聞] headline news; title story
头条新闻[tóu tiáo xīn wén, ㄊㄡˊ ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, 头条新闻 / 頭條新聞] headline
要闻[yào wén, ㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, 要闻 / 要聞] important news story; headline
套红[tào hóng, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄥˊ, 套红 / 套紅] printing in red (e.g. a banner headline)
标题[biāo tí, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, 标题 / 標題] title; heading; headline; caption; subject

headline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドライン[, heddorain] (n) headline
大見出し[おおみだし, oomidashi] (n) (See 小見出し) banner headline
全段抜き[ぜんだんぬき, zendannuki] (n) banner (headlines)
大ニュース[だいニュース, dai nyu-su] (n) headline; momentous news
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed)
標題[ひょうだい, hyoudai] (n) (See 題名) title; heading; headline; caption; (P)
真打;真打ち;心打;心打ち[しんうち, shin'uchi] (n) star performer; headliner
見出し[みだし, midashi] (n) (1) heading; headline; title; caption; (2) index; (3) (abbr) (See 見出し語) headword; (P)

headline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮดไลน์[n.] (hētlai) EN: headline FR:
หัวข่าว[n. exp.] (hūa khāo) EN: news headline ; headline FR: une [f] ; manchette [f] ; titre [m] ; chapeau [m]
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; heading ; headline ; title FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
ข่าวพาดหัว[n.] (khāophāthūa) EN: headline ; front-page story ; headline news FR: titre [m] ; manchette [f] ; une [f]
พาดหัว[n. exp.] (phāt hūa) EN: newspaper banner ; streamer ; headline FR:

headline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Star {m} (der ständig in den Schlagzeilen ist)headliner [Am.]
Himmel {m} [auto]headliner
Negativschlagzeilen {pl}negative headlines
Kurznachrichten {pl}news headlines

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า headline
Back to top