ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uninteresting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uninteresting*, -uninteresting-

uninteresting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uninteresting (adj.) ซึ่งไม่น่าสนใจ See also: จืดๆ ชืดๆ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่น่าเร้าใจ Syn. boring Ops. intersting
English-Thai: HOPE Dictionary
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชืด (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Syn. ไม่มีชีวิตชีวา, เรียบๆ, ไร้รสชาติ, น่าเบื่อ
ไม่มีชีวิตชีวา (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Syn. ไร้รสชาติ Ops. กระชุ่มกระชวย
ไร้รสชาติ (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Syn. ไม่มีชีวิตชีวา, เรียบๆ, น่าเบื่อ
ไร้รสชาติ (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Ops. กระชุ่มกระชวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other.- อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย
You should be glad you're not someone who has it easy who has no problems, because those people are often uninteresting.ลูกน่าจะถภูมิใจนะ \ ลูกไม่ใช่คนที่จะได้อะไรมาง่ายๆ คนที่ไม่เคยเผชิญปัญหา เพราะคนพวกนั้นไม่มีอะไรน่าสนใจสักนิด
How uninteresting. She deserves it.หล่อนสมควรแล้วที่ได้ หล่อนอยากไปลองดีกับโดเมียวจินี่
Slightly insane... but never uninteresting... always ass-kicking... life.Slightly insane... but never uninteresting... always ass-kicking...
Make it quick. I already find you uninteresting. Ha!เร็วๆนะ เพราะฉันเริ่มเบื่อเธอเต็มทนแล้ว ซูซานไม่เพียงยิงฉันโดยไม่ตั้งใจเท่านั้น
If facing those people all day long, it's only a matter of time before this job becomes dull and uninteresting.ถ้าการเผชิญกัยคนเหล่านั้นทั้งวัน งานนี้กลายเป็นน่าเบื่อและไม่น่าสนใจหรอกค่ะ

uninteresting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枯燥[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, 枯燥] dry and dull; uninteresting

uninteresting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting
興味が薄い[きょうみがうすい, kyoumigausui] (exp,adj-i) (See 興味の薄い) uninteresting
興味の薄い[きょうみのうすい, kyouminousui] (adj-i) (See 興味が薄い) uninteresting
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial
曲の無い;曲のない[きょくのない, kyokunonai] (adj-i) uninteresting; dull
興味索然[きょうみさくぜん, kyoumisakuzen] (adj-t,adv-to) uninteresting; tending to spoil the fun (pleasure) (of); throwing a wet blanket (on)
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P)

uninteresting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious ; humdrum ; uninteresting FR: monotone ; lassant ; répétitif ; barbant (fam.)
จืดตา[adj.] (jeūttā) EN: unattractive ; uninteresting ; dull FR:
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uninteresting
Back to top