ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

papers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *papers*, -papers-

papers ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
papers (n.) เอกสาร Syn. documents, report
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
papers, secondเอกสารประกอบ (คำร้องขอแปลงสัญชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights.ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ
The papers say Schultz may be in the ghetto.หนังสือพิมพ์บอกว่า ชูลท์ซ อยู่ในชุมชนยิว
Dr. Baker, you may have seen Mr. De Winter's name in the papers recently.หมอเบเกอร์หมู่นี้คุณคงเห็นชื่อ คุณเดอ วินเทอร์ปรากฏในหนังสือพิมพ์
If your papers are in order, you can settle down there.ถ้าเอกสารของเธอพร้อม เธอไปอยู่ที่นั่นก็ได้
Have you read the papers lately?ท่านอ่านหนังสือพิมพ์ระยะหลังบ้างมั้ย
You deliver those papers to Rev. Williams...คุณส่งเอกสารให้บาทหลวงวิลเลี่ยมส์
The London papers have arrived from the Cape.นสพ.ลอนดอนส่งมา จากเคปแล้วครับ
I could get articles printed in most of the papers in Delhi and Bombay.ผมเอาบทความลงในนสพ. ในเดลฮีและบอมเบย์ได้
This is your appointment schedule, and these term papers still haven't been graded.นี่คือตารางนัดหมายของคุณ และรายงานของเทอร์มนี้ ยังไม่ได้ให้คะแนน
I'm gonna get the necessary papers because this card is no good anymore.ฉันทำเอกสารให้... บัตรนี่ใช้ไม่ได้
I'll get these papers for you at Pankiewicz.เดี๋ยวไปเอาหลักฐานที่ร้านขายยา
I've been living in Krakow on false papers since the ghetto massacre.ฉันใช้บัตรปลอมในคราคุฟ

papers ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集刊[jí kān, ㄐㄧˊ ㄎㄢ, 集刊] collection of papers (published as one volume)
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)
[fèn, ㄈㄣˋ, 份] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy
报刊[bào kān, ㄅㄠˋ ㄎㄢ, 报刊 / 報刊] newspapers and periodicals; the press
报章[bào zhāng, ㄅㄠˋ ㄓㄤ, 报章 / 報章] newspapers

papers ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一件書類[いっけんしょるい, ikkenshorui] (n) all the papers (documents) relating to a case; dossier
外交文書[がいこうぶんしょ, gaikoubunsho] (n) diplomatic papers or documents
手文庫[てぶんこ, tebunko] (n) box for holding papers or stationery
研究発表会[けんきゅうはっぴょうかい, kenkyuuhappyoukai] (n) meeting for reading research papers
重要書類[じゅうようしょるい, juuyoushorui] (n) important documents; important papers
六号記事[ろくごうきじ, rokugoukiji] (n) (space) filler; fill-in (in magazines, newspapers, etc.)
受け箱[うけばこ, ukebako] (n) box set at a gate of a home or near the front door, used for receiving deliveries of newspapers, mail, milk, etc.
古新聞[ふるしんぶん, furushinbun] (n) old newspapers
契印[けいいん, keiin] (n) impression of a seal over the joint of two papers; tally
[ちょう, chou] (n) (1) (arch) (See 二十八宿) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions); (suf,ctr) (2) counter for objects with stretched strings (i.e. bows, kotos), curtains, papers, etc.
新聞学問[しんぶんがくもん, shinbungakumon] (n) knowledge gained (information acquired) from newspapers
特落ち[とくおち, tokuochi] (n) (See 特ダネ・とくダネ) missing out on a scoop that other newspapers reported
紙上[しじょう, shijou] (n) on paper; in the newspapers; in a letter; (P)
雑紙[ざつがみ, zatsugami] (n) (See 古紙) miscellaneous recyclable paper; recyclable paper other than old newspapers and carton boxes

papers ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเบิกร่อง[n.] (baiboēkrǿng) EN: port clearance permit ; clearance papers FR:
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives FR: document officiel [m]
บัตรหมาย[n.] (batmāi) EN: official order ; call-up orders ; draft papers FR:
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers ; printed material ; paperwork FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
เอกสารการขนส่ง[n. exp.] (ēkkasān kān) EN: shipping papers FR:
เอกสารการประกันภัย[n. exp.] (ēkkasān kān) EN: insurance documents ; insurance papers FR: papiers d'assurance [mpl]
เอกสารปกปิด[n. exp.] (ēkkasān pok) EN: concealed documents ; confidential papers FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
เอกสารราชการ[n.] (ēkkasānrātc) EN: official document ; government document ; official government papers FR: document officiel [m] ; document administratif [m]
จัดเรียงเอกสาร[v. exp.] (jat rīeng ē) EN: sort papers FR:
หนังสือสำคัญ [n. exp.] (nangseū sam) EN: credentials ; papers ; document ; certificate FR: certificat [m]
ปานามา เปเปอร์ส[n. prop.] (Pānāmā Pēpo) EN: Panama Papers FR:
ตรวจข้อสอบ[v. exp.] (trūat khøsø) EN: mark examination papers FR:
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classif.: newspapers, letters, manuscripts, documents, periodicals] FR: [classif. : journaux, lettres, documents manuscrits]
หน้า[n.] (nā) EN: [classif.: pages (books, magazines, newspapers)] FR: [classif. : pages de livres, magazines et journaux]

papers ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antragsunterlagen {pl}application papers
Geschäftspapiere {pl}commercial papers
Entlassungspapiere {pl}discharge papers
Ausweispapiere {pl}identity papers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า papers
Back to top