ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proclaim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proclaim*, -proclaim-

proclaim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proclaim (vt.) ประกาศอย่างเป็นทางการ See also: ป่าวประกาศ Syn. advertise, announce, declare Ops. hide, secret
proclaimation (n.) การประกาศ See also: สิ่งที่ประกาศออกมา Syn. announcement, declaration, proclamation
proclaimer (n.) ผู้ประกาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
proclaim(โพรเคลม') vt. ประกาศ,แถลง,ประกาศสงคราม,ประกาศอย่างเปิดเผย,ประกาศสรรเสริญ., See also: proclaimer n., Syn. announce,declare
English-Thai: Nontri Dictionary
proclaim(vt) ประกาศ,ป่าวร้อง,แถลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าประกาศ (v.) proclaim See also: publicize, broadcast, announce Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง
ป่าว (v.) proclaim See also: publicize, broadcast, announce Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง, ป่าประกาศ
ป่าวร้อง (v.) proclaim See also: declare Syn. ป่าว, ประกาศ, ป่าวประกาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร
That was our cue to eat some and proclaim it the best she'd ever made.นั่นเป็นตอนที่ถึงคิวของพวกเราที่จะชิม... แล้วก็ชมว่ามันเป็นจานที่ยอดที่สุดที่แม่ทำมา
I hereby proclaim this planet Trumania of the Burbank galaxy.ข้าขอประกาศ สถาปนาดาวดวงนี้เป็น ทรูมาเนียแห่งเบอร์แบงก์กาแล็กซี
I therefore proclaim that they are husband and wife. (Organ plays Wedding March) And you resisted the temptation for surprises.พ่อขอประกาศว่าทั้งคู่ ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว ตกลงว่าไม่มีเซอร์ไพรส์นะ
So... have you been following me all the time so that you could proclaim your innocence?งั้น... ที่เจ้าตามข้าอยู่ตลอดเวลา ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นรึ?
From today onward, I proclaim that Jandi has become my official girlfriend.จากวันนี้ไป กึมจันดี เกรด11ห้องบี เป็นแฟนฉันอย่างเป็นทางการ
I call upon my criers to proclaim that tomorrow we'll see the greatest wedding this kingdom has ever known.ข้าขอประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าพรุ่งนี้จะมีงานพระราชพิธีอภิเษก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ราชอาณาจักรนี้เคยมี
Tell the Queen you will confess your vile treason, tell your son to lay down his sword and proclaim Joffrey as the true heir.บอกราชินีว่าท่านจะ ยอมสารภาพการทรยศทื่หยาบช้านี้เสีย บอกลูกชายท่านให้ วางดาบ และประกาศว่าจอฟฟรีย์ คือทายาทที่แท้จริง
I, Odin AlIfather, proclaim you...ข้าโอดีน บิดาแห่งทวยเทพ ขอประกาศให้เจ้า... ...
I hereby proclaim Cassandra Pentaghast the Hero of Orlais.ข้าขอแต่งตั้ง คาสเซนดร้า เพนทากัส เป็นวีรสตรีแห่งโอราลิส.
Lord of the Seven Kingdoms and protector of the Realm, do hereby proclaim my grandfatherลอร์ดแห่งเจ็ดราชอาณาจักร ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ขอประกาศอย่างเป็นทางการ ให้ท่านปู่
In the light of the Seven, I now proclaim Tommen of the House Baratheon First of His Nameภายใต้แสงทั้งทั้ง7ข้าขอประกาศให้ ทอมเมน ปฐมนามแห่งตระกูลบะราเธียน

proclaim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣告[xuān gào, ㄒㄩㄢ ㄍㄠˋ, 宣告] declare; proclaim

proclaim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宣べ伝える[のべつたえる, nobetsutaeru] (v1) to proclaim (e.g. gospel)
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles
時を作る;時をつくる[ときをつくる, tokiwotsukuru] (exp,v5r) to crow at the break of dawn (of a rooster, etc.); to mark the dawn; to proclaim the dawn
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period)
呼号[こごう, kogou] (n,vs) crying out; proclaiming
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P)
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P)

proclaim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
ลั่นคำ[v. exp.] (lan kham) EN: proclaim FR:
ป่าว[v.] (pāo) EN: proclaim ; publicize ; broadcast ; announce FR: divulguer
ป่าวประกาศ[v.] (pāoprakāt) EN: announce ; announce publicly ; publicize ; broadcast ; proclaim FR: annoncer ; proclamer
ป่าประกาศ[v.] (pāprakāt) EN: proclaim FR:
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; décréter ; promulguer ; prononcer ; faire savoir
ประกาศศักดา[v. exp.] (prakāt sakd) EN: proclaim superiority FR:
ประกาศศาสนา[v. exp.] (prakāt sāts) EN: proclaim a religion FR:
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[v. exp.] (prakāt tønā) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public FR: déclarer publiquement
เสวยราชย์[v. exp.] (sawoēi rāt) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[v. exp.] (sawoēi rātc) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proclaim
Back to top