ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newsagent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newsagent*, -newsagent-

newsagent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newsagent (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsdealer, paper shop
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't even walk into to a newsagent and buy a pack of cigarettes on trust, my friend.ฉันไม่สามารถไปหาตัแทนจำหน่ายนิตยสาร แล้วขอซื้อบุหรี่ได้หรอกนะ เพื่อนเอ๋ย
Like the man in the newsagent.เหมือนพวกตัวแทนจำหน่ายนิตยสาร

newsagent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
ニュースエージェント[にゅーすえーじえんと, nyu-sue-jiento] NewsAgent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newsagent
Back to top