ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newsman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newsman*, -newsman-

newsman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newsman (n.) นักข่าว See also: ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว Syn. newspaperman, reporter
English-Thai: HOPE Dictionary
newsman(นิวซ'แมน,-เมิน) n. ผู้สื่อข่าว,ผู้ขายหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นระยะ ๆ pl. newsmen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know newsman Jim Stansel.คุณรู้จักกับ จิม สแตนเซล รึยัง
Because, Pam, Russell Edgington was maybe the oldest and strongest vampire on the planet, before he eviscerated a newsman live on TV.เพราะว่า รัสเซล เอดจิงตัน อาจจะ เป็นแวมไพร์ที่แข็งแกร่ง และแก่ที่สุดในโลกนี้ หลังจากที่เขาชำแหละ ผู้ประกาศข่าวทางทีวี
But our captain on this incredible voyage is the best newsman in America, Mr. Jack Lime!แต่กัปตันของเราใน การเดินทางที่เหลือเชื่อนี้ เป็นผู้สื่อข่าวที่ดีที่สุดในอเมริกา นายแจ็คมะนาว!
And that reason is the greatest bloody newsman in the world.และเหตุผลที่เป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้สื่อข่าวเลือดในโลก
NEWSMAN: "Our FBI source speculated"แหล่งข่าวใน FBI คาดว่า

newsman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newsman
Back to top