ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pressman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pressman*, -pressman-

pressman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pressman (n.) ช่างแท่นพิมพ์ Syn. compositor
pressman (n.) นักข่าว See also: ผู้สื่อข่าว Syn. journalist, newspaperman
English-Thai: HOPE Dictionary
pressman(เพรส'เมิน) n. นักหนังสือพิมพ์,ช่างพิมพ์,ผู้ทำธุรกิจการพิมพ์,ช่วงแท่นพิมพ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"No Trespassing" was enforced by Milo Pressman, the junkman and his dog, Chopper."ห้ามบุกรุก" สั่งโดย ไมโล เพลสแมน พนักงานเก็บขยะ และสุนัขของเขา ช็อปเปอร์
That's Vivian Pressman, one of the bungalow bunnies.นั่นวิเวียน เพรซแมน แม่ยกประจำบังกะโล
Moe Pressman's a big card player. He'll join our game.โม เพรซแมน ขาไพ่เลยล่ะ เดี๋ยวเขาก็มาเล่นกับเรา
I'm sorry, Mr. Pressman... but I'm booked up for the whole weekend with the show.ประทานโทษครับ คุณเพรซแมน... ผมต้องเตรียมการแสดงตลอดเวลาเลย
Moe Pressman's wallet was stolen when he was playing pinochle last night.โม เพรซแมน ถูกล้วงกระเป๋าสตังค์ ตอนที่เขาเล่นไพ่เมื่อคืน
Matt, you remember my boss, pressman?แมท นายจำหัวหน้าฉันได้ไหม

pressman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
便利屋[べんりや, benriya] (n) handyman; expressman; utility man
印刷工[いんさつこう, insatsukou] (n) pressman; printer

pressman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist FR: journaliste [m,f] ; reporter [m] ; reporteur [m] ; correspondant de presse [m]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

pressman ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pressevertreter {m}reporter; pressman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pressman
Back to top