ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

propel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *propel*, -propel-

propel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
propel (vt.) ขับเคลื่อน See also: ขับดัน, ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า Syn. move, drive, impel
propellant (adj.) ซึ่งขับเคลื่อนได้
propellent (adj.) ซึ่งขับเคลื่อนได้
propeller (n.) ใบพัด See also: ใบจักร Syn. fishtail, propeller-wheel
propeller-wheel (n.) ใบพัด See also: ใบจักร Syn. fishtail
propellerhead (sl.) คนเชยๆ See also: คนที่น่าเบื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
propel(โพรเพล') vt. ขับดัน,ขับเคลื่อนที่,ทำให้ไปข้างหน้า,ลาก,ดุน, Syn. drive,compel
propellant(ไพรเลพ'เลินทฺ) n. ตัวขับเคลื่อน,ตัวผลักดัน,วัตถุระเบิดที่ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธหรือลูกกระสุน,น้ำมันเชื้อเพลิงทีใช้ขับเคลื่อนจรวด
propellent(โพรเพล'เลินทฺ) adj. ขับเคลื่อน,ผลักดัน n. = propellant (ดู)
propeller(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
propellor(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
propel(vi) ดุน,ลากจูง,ดัน,ขับเคลื่อน
propeller(n) ใบพัด,ใบจักร,เครื่องกระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
propeller fanพัดลมใบแฉก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขับเคลื่อน (v.) propel See also: move, impel Syn. เคลื่อน, ขับ
ถีบกระดาน (v.) propel a plank on mud bank Syn. ไสกระดาน
ไสกระดาน (v.) propel a plank on mud bank
ใบพัด (n.) propeller See also: paddle
กังหันใบพัด (n.) turbo-propeller
มอ (n.) kind of large cargo boat propelled by oars See also: kind of double-oared boat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, they can jump right out. They use their tails to propel 'em.พวกมันกระโจนสูงอย่างนั้นได้ โดยใช้หางของมันเป็นตัวส่งแรง
Alright Scooter, right the grade. Ready on to propel bars.กล้องพร้อมนะ เครื่องมือพร้อม
He said that if something could propel an object faster than the speed of light, then time would appear to bend.เขาบอกว่าถ้าบางสิ่ง สามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า ความเร็วแสง จากนั้นเวลาก็จะถูกทำให้บิดเบือนไป
You're just going to use the ship's centripetal force to propel you the distance.คุณแค่ต้ิองใช้แรงเคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลางของยาน เพื่อควบคุมระยะทาง
What our story needs is an ironic, unexpected event that will propel the hero into conflict!แต่คุณไม่มีเสน่ห์จนไม่เตะตา โอ้ยอย่าดีกว่า หยุดนะ มันไม่มีจริงๆ จริงด้วย คุณกำลังทำอะไร
We're approaching from the rear and we'll propel to the roof.เรากำลังเข้าใกล้จากหลังคาด้านหลัง และกำลังมุ่งขึ้นหลังคา
Extraordinary men propel society forward.เหล่าคนที่ไม่ธรรมดา ชักนำโลกให้ถึงจุดเปลี่ยน
"Extraordinary men propel us forward.เหล่าคนผู้ไม่ธรรมดา จะเปลี่ยนแปลงพวกเรา
What is out there that is unknown can propel us to do more.ความไม่รู้นั้น เป็นตัวขับเคลื่อนเรา
Where's the propellers? For going under the water!รู้ไหมใบพัดมีไว้ทำไม เอาดำน้ำ
And it wasn't any propeller. It wasn't any coral reef.ไม่ได้โดนใบพัด ไม่ได้โดนปะการัง
Propellant tank pressurization completed.รถถังจรวดแรงดันเสร็จสมบูรณ์

propel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叶片[yè piàn, ㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, 叶片 / 葉片] blade (of propellor); vane
螺旋桨[luó xuán jiǎng, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧㄤˇ, 螺旋桨 / 螺旋槳] propeller
螺桨[luó jiǎng, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄤˇ, 螺桨 / 螺槳] propeller
螺桨毂[luó jiǎng gū, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨ, 螺桨毂 / 螺槳轂] propeller hub
风向标[fēng xiàng biāo, ㄈㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧㄠ, 风向标 / 風向標] vane; propellor blade; weather vane; windcock

propel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キング蛇[キングへび;キングヘビ, kingu hebi ; kinguhebi] (n) (uk) king snake (any snake of genus Lampropeltis)
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils)
コントラプロペラ[, kontorapuropera] (n) contrapropeller
シャープペンシル[, sha-pupenshiru] (n) (See シャーペン) propelling or mechanical pencil (wasei
スクリュー(P);スクリユー[, sukuryu-(P); sukuriyu-] (n) (1) screw; (2) propeller (e.g. on a ship); (P)
スクリュープロペラ[, sukuryu-puropera] (n) screw propeller
ターボプロップ[, ta-bopuroppu] (n) turboprop (engine); turbo-propeller engine
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P)
プロペラ[, puropera] (n) propeller; (P)
プロペラポンプ[, puroperaponpu] (n) propeller pump
プロペラ機[プロペラき, puropera ki] (n) propeller-driven aircraft; prop plane
プロペラ水車[プロペラすいしゃ, puropera suisha] (n) propeller water turbine
プロペラ船[プロペラせん, puropera sen] (n) air propeller boat
ミルク蛇[ミルクへび;ミルクヘビ, miruku hebi ; mirukuhebi] (n) (uk) milk snake (Lampropeltis triangulum)
レールガン[, re-rugan] (n) railgun (gun in which a conductive projectile is propelled using electromagnetic force)
推薬[すいやく, suiyaku] (n) propellant
推進剤[すいしんざい, suishinzai] (n) propellant
発射薬[はっしゃやく, hasshayaku] (n) propellant
羽(P);羽根(P);翅;羽子[はね, hane] (n) (1) (翅 esp. refers to insect wings) feather; plume; wing; (2) blade (fan, propeller, etc.); (P)
自走砲[じそうほう, jisouhou] (n) self-propelled artillery
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf,ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P)
螺子プロペラ[ねじプロペラ, neji puropera] (n) screw propeller
螺旋推進器[らせんすいしんき, rasensuishinki] (n) (See 螺子プロペラ) screw propeller
電磁投射砲[でんじとうしゃほう, denjitoushahou] (n) railgun (firearm that uses electromagnetism to propell a projectile)

propel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับดัน[v.] (khapdan) EN: drive ; propel FR: propulser
ขับเคลื่อน[v.] (khapkhleūoe) EN: propel ; move ; impel ; push forward FR: propulser
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: paddle briskly ; propel FR:
ถีบกระดาน[v.] (thīpkradān) EN: propel a plank on mud bank FR:
ใบจักร[n. exp.] (bai jak) EN: propeller FR:
ใบจักรเรือ[n. exp.] (bai jak reū) EN: ship propeller FR: hélice de bateau [f]
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
กังหันใบพัด[n.] (kanghanbaip) EN: turbo-propeller FR:
กังหันลม[n. exp.] (kanghan lom) EN: wind wheel ; wind turbine ; wind propeller ; air turbine FR: éolienne [f] ; ailes [fpl]
ขับเคลื่อน[adj.] (khapkhleūoe) EN: powered (by) ; driven (by) ; propelled (by) FR: propulsé (par) ; mû (par)
เครื่องบินใบพัด[n. exp.] (khreūangbin) EN: propeller plane FR: avion à hélice [m]
กงพัด[n.] (kongphat) EN: propeller ; fan ; windwheel FR:
มอ[n.] (mø) EN: kind of large cargo boat propelled by oars ; kind of double-oared boat FR: grand bateau [m]
ปากกาดินสอ[n.] (pākkā dinsø) EN: propelling pencil FR: portemine [m] ; stylomine [m]
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat FR: bateau à rame [m]

propel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festpropeller {m}fixed pitch propeller
Düsenantrieb {m} | mit Düsenantrieb; düsengetriebenjet propulsion | jet-propelled
Propeller {m}propeller; propellor
Propellermessflügel {m}propeller-type current meter
Schrägkantschaufel {f}propeller with bevelled edge
Schiffsschraube {f}ship's propeller; ships's propellor; screw
Selbstfahrer {m}self propelling chair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า propel
Back to top