ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relocate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relocate*, -relocate-

relocate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relocate (vt.) ย้ายที่ใหม่ Syn. move, transpose
relocate in (phrv.) ย้ายไปทำงานที่ใหม่ที่
English-Thai: HOPE Dictionary
relocate(รีโล'เคท) vt. กำหนดตำแหน่งใหม่,หาที่ใหม่,ย้ายที่ใหม่,แบ่งสรรใหม่,vi. ย้ายที่ใหม่, See also: relocation n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relocateย้ายที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're requesting you relocate to oahu and await further instructinns on how to aid your country From there.เราขอให้นายย้ายไปอยู่เกาะโอฮาอู รอคำสั่งปฎิบัติการต่อไป
If you cannot identify the enemy operative in that time, we will have no choice but to relocate Chuck to a secure government holding facility.ถ้าเปิดโปงแผนของศัตรูไม่ได้ก่อนนั้น เราจำเป็นต้องย้ายตัวชัค... ไปยังที่คุมตัวของรัฐบาล
Please fill in all these holes and relocate the riff-raff.นายช่วยกลบหลุมพวกนี้ แล้วย้ายพวกยีราฟไปอยู่ที่อื่นด้วย
We can't go, because we need to relocate the entire person you guys managed to lose.เราไปไม่ได้ เพราะพวกนายทำคนนั้นคนหายไป ในความดูแลของพวกนายเอง
We're coming to you from the entrance of District 9 as today, Multi National United sets out to relocate approximately 1.8 million alien residents from their homes.เรากำลังรายงานจากทางเข้าเขต 9 ขณะนี้ นานาชาติได้เริ่มออกเดินทาง เพื่อที่จะย้ายถิ่นฐาน ของพวกเอเลี่ยนประมาณ1.8ล้านตัวจากบ้านของพวกมัน
Why did you tell them they needed to relocate to another facility?ทำไมคุณถึงพวกเขาว่าจำเป็นจะต้อง ย้ายที่อยู่ไปที่อื่น?
Your Honor, we would like to relocate the prisoner.ใต้เท้าครับ เราจะขอย้ายสถานที่คุมขังนักโทษคนนี้
Do you still want to relocate him? !ยังจะอยากย้ายเขาอยู่มั้ย
When they tried to relocate some of the old plots they found something weird, or didn't find.เขาพบบางอย่างไม่ชอบมาพากล - หรือไม่พบ
Does that mean you'd relocate here permanently?นั่นหมายความว่าเธอจะย้ายมาที่นี่ถาวรเลยหรือเปล่า
That was when my dad had to relocate to Darjeeling.นั่นคือเมื่อครั้งที่พ่อฉันต้องย้ายไปที่ดาร์จีลิง
At about that time, the accountants suddenly relocate to Long Island?ในช่วงเวลานั้น บริษัทบัญชี จู่ๆ ก็ย้ายไปที่ลอง ไอส์แลน

relocate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リロケート[, riroke-to] (n,vs) {comp} relocate
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リロケート[りろけーと, riroke-to] relocate (vs)
再配置可能アドレス[さいはいちかのうアドレス, saihaichikanou adoresu] relocated address

relocate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคลื่อนย้าย[v.] (khleūoenyāi) EN: dislocate ; displace ; move ; relocate ; transfer ; shift ; remove FR: déplacer ; délocaliser ; transférer
ย้ายไปที่ใหม่[v. exp.] (yāi pai thī) EN: relocate FR:
ย้ายที่ใหม่[v. exp.] (yāi thī mai) EN: relocate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relocate
Back to top