ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marsh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marsh*, -marsh-

marsh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marsh (n.) บึง See also: แอ่งน้ำ, หนอง, ที่ลุ่มมีน้ำขัง Syn. swamp, bog, quagmire
marsh gas (n.) ก๊าซที่ได้จากการเน่าเปื่อยของพืชผัก
marshal (n.) จอมพล See also: เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก, นายทหารระดับสูงของกองทัพบกและกองทัพอากาศ Syn. field marshal, generalissimo
marshal (n.) ตำรวจ See also: พนักงานเจ้าหน้าที่, พนักงานปกครอง Syn. policeman, officer
marshal (vt.) จัดให้เหมาะสม Syn. array, dispose
marshal (vi.) รวมกำลัง See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง Syn. assemble, combine Ops. divide
marshal (vt.) รวมกำลัง See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง Syn. assemble, combine Ops. divide
marshal together (phrv.) รวบรวม
marshalcy (n.) การระดมกำลัง
marshalship (n.) การระดมกำลัง
marshiness (n.) การเป็นหนองบึง
marshland (n.) บริเวณที่ลุ่มมีน้ำขัง See also: บริเวณหนองบึง Syn. wetlands, bog
marshmallow (n.) ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่มเคี้ยวหนึบๆ มีสีขาวหรือสีชมพู Syn. caramel, toffee
marshmallow (n.) สมุนไพรยุโรปชนิดหนึ่ง
marshy (adj.) ซึ่งเป็นหนองบึง See also: ซึ่งเป็นแอ่งน้ำ, ซึ่งเหมือนแอ่งน้ำ Syn. mushy, slushy, swampy
English-Thai: HOPE Dictionary
marsh(มารช) n. ที่ดินต่ำและชื้น มักไม่มีต้นไม้และมักมีน้ำท่วม
marsh hemนกกวัก.
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.
English-Thai: Nontri Dictionary
marsh(n) ที่ลุ่ม,บึง,หนอง,ที่ชื้นแฉะ
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
marshy(adj) เฉอะแฉะ,เป็นหนอง,เป็นบึง,เป็นเลน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marshที่ลุ่มชื้นแฉะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marshal๑. นายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานศาลแขวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marsh ที่ลุ่มชื้นแฉะ ที่ลุ่มฝั่ง ที่ลุ่มภายใน พรุ [สิ่งแวดล้อม]
Marshall Planแผนการมาร์แชล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระพัง (n.) marsh See also: morass, swamp, bog, pond, pool Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพัง, ตะพัง, สะพัง
บ่อ (n.) marsh See also: morass, swamp, bog, pond, pool Syn. แอ่ง, หนอง, ตระพัง, ตะพัง, สะพัง
บึง (n.) marsh See also: swamp Syn. บ่อน้ำ, กว๊าน, แอ่งน้ำ, สระ
บุ่ง (n.) marsh See also: swamp Syn. บึง, สระ
สะพัง (n.) marsh See also: morass, swamp, bog, pond, pool Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพัง, ตะพัง
มาบ (n.) marshland See also: low-lying plain Syn. ลำมาบ, ลำลาบ, ลำราง, แอ่งน้ำ, บึง, ที่ลุ่ม
มาบ (n.) marshland See also: low-lying plain Syn. ลำมาบ, ลำลาบ, ลำราง, แอ่งน้ำ, บึง, ที่ลุ่ม
ลำมาบ (n.) marshland See also: low-lying plain Syn. ลำลาบ, ลำราง, แอ่งน้ำ, บึง, ที่ลุ่ม
ลำมาบ (n.) marshland See also: low-lying plain Syn. ลำลาบ, ลำราง, แอ่งน้ำ, บึง, ที่ลุ่ม
ลำราง (n.) marshland See also: low-lying plain Syn. ลำมาบ, ลำลาบ, แอ่งน้ำ, บึง, ที่ลุ่ม
ลำราง (n.) marshland See also: low-lying plain Syn. ลำมาบ, ลำลาบ, แอ่งน้ำ, บึง, ที่ลุ่ม
ลำลาบ (n.) marshland See also: low-lying plain Syn. ลำมาบ, ลำราง, แอ่งน้ำ, บึง, ที่ลุ่ม
ลำลาบ (n.) marshland See also: low-lying plain Syn. ลำมาบ, ลำราง, แอ่งน้ำ, บึง, ที่ลุ่ม
จอมพล (n.) field marshal See also: Field Marshal, Admiral of the Fleet, Marshal of the Royal Air Force
พล.อ.ท. (n.) Air Marshal See also: AM
พลอากาศตรี (n.) Air Vice Marshal
พลอากาศโท (n.) Air Marshal See also: AM Syn. พล.อ.ท.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here's the marsh and woods we're going to save.ภาพนี้แสดงถึงความสุข สันติ
Then, Mary Jane, you introduce the marsh video, background story, animals, plants and stuff.ข้อมูลพื้นฐานเรื่องสัตว์, พืชและอื่นๆ แอนเจล่าคุณขึ้นพูด
"An open meadow, an open marsh in a cloudless sky.- ท้องฟ้าที่ไร้ปุยเมฆ - น่าเบื่อ
Do you even care about the marsh and the woods? Yes, I care about the marsh and the woods. Albert was not gonna save 'em his way.ห่วง ผมห่วงท้องทุ่ง และผืนป่า อัลเบิร์ตปกป้องมันไม่ได้
You go through the front door with a tie, and you own the marsh and the woods.เราต้องเข้าประตูหน้าด้วยสูทผูกไท เราต้องเป็นเจ้าของมัน นั่นแหละที่จะปกป้องมันได้
The average temperature of the marsh rises five degrees?- อุณหภูมิท้องทุ่งจะสูงขึ้น 5 องศา - ขอผมอธิบาย
Luther's lying, Marsh is lying, your manager...ลูเธอร์ก็โกหก, มาร์ชก็ด้วย ผู้จัดการคุณด้วย
Dr. Marsh is contracted with the county.ดร.มาร์ชมีสัญญากับกรมปกครอง
I can't believe Dr. Marsh actually called you people.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ดร.มาร์ช โทรบอกพวกคุณจริงๆ
Dr. Marsh is the best shrink I've had.ดร.มาร์ชเป็นจิตแพทย์ที่ดีที่สุดของหนู
I've been seeing Dr. Marsh since my parents found out two months ago.ไปพบ ดร.มาร์ชตั้งแต่พ่อกับแม่รู้เรื่อง เมื่อสองเดือนก่อน
Dr. Marsh has done nothing but help me.ดร.มาร์ชไม่ได้ทำอะไรเลย นอกจากช่วยหนู

marsh ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沼气[zhǎo qì, ㄓㄠˇ ㄑㄧˋ, 沼气 / 沼氣] marsh gas; methane CH4
[zé, ㄗㄜˊ, 泽 / 澤] beneficence; marsh
[rù, ㄖㄨˋ, 洳] damp, boggy, marshy
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, 上将 / 上將] general; admiral; air chief marshal
湖沼[hú zhǎo, ㄏㄨˊ ㄓㄠˇ, 湖沼] lakes and marshes
中将[zhōng jiàng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, 中将 / 中將] lieutenant general; vice admiral; air marshal
少将[shào jiàng, ㄕㄠˋ ㄐㄧㄤˋ, 少将 / 少將] major general; rear admiral; air vice marshal
沼泽[zhǎo zé, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ, 沼泽 / 沼澤] marsh; swamp; wetlands; glade
沼泽地[zhǎo zé dì, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ, 沼泽地 / 沼澤地] marsh; swamp; everglade
沼泽地带[zhǎo zé dì dài, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ ㄉㄞˋ, 沼泽地带 / 沼澤地帶] marsh; swamp; everglade
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 湫] marsh
[zū, ㄗㄨ, 菹] marshland; swamp; salted or pickled vegetables; to mince; to shred; to mince human flesh and bones; Taiwan pr. ju1
[sǒu, ㄙㄡˇ, 薮 / 藪] marsh; place of concourse
马歇尔[Mǎ xiē ěr, ㄇㄚˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, 马歇尔 / 馬歇爾] Marshall
马绍尔群岛[Mǎ shào ěr qún dǎo, ㄇㄚˇ ㄕㄠˋ ㄦˇ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 马绍尔群岛 / 馬紹爾群島] Marshall Islands
编组[biān zǔ, ㄅㄧㄢ ㄗㄨˇ, 编组 / 編組] organize into groups; marshalling
乘警[chéng jǐng, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, 乘警] police on trains; train marshal

marsh ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大雪加[おおせっか;オオセッカ, oosekka ; oosekka] (n) (uk) Japanese marsh warbler (Megalurus pryeri)
沢鵟[ちゅうひ;チュウヒ, chuuhi ; chuuhi] (n) (uk) Eastern marsh harrier (Circus spilonotus)
沼気[しょうき, shouki] (n) marsh gas; methane
薄紅立葵[うずべにたちあおい;ウスベニタチアオイ, uzubenitachiaoi ; usubenitachiaoi] (n) (uk) common marshmallow (Althaea officinalis); marsh mallow
アーニス[, a-nisu] (n) (See エスクリマ) arnis (Filipino marshal art)
エスクリマ[, esukurima] (n) (See アーニス) escrima (Filipino marshal art)
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands)
ギモーヴ[, gimo-vu] (n) marshmallow (fre
マーシャラー[, ma-shara-] (n) marshaller
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP)
マーシャルプラン[, ma-sharupuran] (n) Marshall Plan
マーシャル諸島[マーシャルしょとう, ma-sharu shotou] (n) the Marshall Islands
マシュマロ;マシマロ[, mashumaro ; mashimaro] (n) marshmallow
元帥[げんすい, gensui] (n) (field) marshal; (fleet) admiral; general of the army; (P)
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P)
[さわ, sawa] (n) (1) swamp; marsh; (2) mountain stream; valley; dale; (P)
沢地[さわち, sawachi] (n) marshy land
沼地[ぬまち(P);しょうち, numachi (P); shouchi] (n,adj-no) marshland; wetland; swampland; (P)
沼沢地[しょうたくち, shoutakuchi] (n) wetland; marshland
沼田[ぬまた(P);ぬまだ, numata (P); numada] (n) marshy rice field or paddy; (P)
消防署長[しょうぼうしょちょう, shouboushochou] (n) fire captain; fire marshal
渥地[あくち, akuchi] (n) marshland
湿原[しつげん, shitsugen] (n) marshy grassland; wetlands; (P)

marsh ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึง[n.] (beung) EN: swamp ; marsh FR: marais [m] ; marécage [m]
บึงบอระเพ็ด[n. prop.] (Beung Børap) EN: Bueng Boraphet ; Boraphet Marsh FR:
บุ่ง[n.] (bung) EN: marsh FR:
ชลสถาน[n.] (chonlasathā) EN: pool ; marsh FR: mare [f]
กระพัง[n.] (kraphang) EN: marsh ; swamp FR:
แมลงปอบ้านเสือเขียว[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Slender Skimmer ; Green Marsh Hawk ; Green Tiger Skimmer FR:
แมลงปอเข็มก้นแต้มธรรมดา[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Common Bluetail ; Marsh Bluetail ; Ubiquitous Bluetail ; African Bluetail ; Senegal Golden Dartlet FR:
นกชายเลนบึง[n. exp.] (nok chāi lē) EN: Marsh sandpiper FR: Chevalier stagnatile [m] ; Chevalier à longs pieds [m] ; Chevalier des marais [m]
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; spearmint ; lemon balm ; kitchen mint ; marsh mint FR: menthe [f]
เต่าดำ[n.] (taodam) EN: Black marsh turtle ; Siebenrockiella crassicollis FR: Siebenrockiella crassicollis
เหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเซียตะวันออก[n. exp.] (yīo thung p) EN: Eastern Marsh Harrier ; Eastern Marsh-Harrier FR: Busard d'Orient [m] ; Busard tacheté [m]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland FR: marécage [m] ; zone humide [f]
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n.] (jaophanakng) EN: bailiff ; marshal FR:
จอมพล[n.] (jømphon) EN: field marshal ; army field marshal FR:
จอมพลอากาศ[n. exp.] (jømphon ākā) EN: general of the RTAF ; marshal of the Royal Thai Air Force FR:
มาบ[n.] (māp) EN: low-lying plain ; plain ; marshland ; wetland FR: basse plaine [f] ; plaine [f] ; marécages [mpl]
หมู่เกาะมาร์แชลล์[n. prop.] (Mūkǿ Māchaē) EN: Marshall Islands FR: îles Marshall [fpl]
พลอากาศเอก (พล.อ.อ.)[n. exp.] (phon ākāt ē) EN: general ; air chief marshal (ACM) FR:
พลอากาศโท (พล.อ.ท.)[n. exp.] (phon ākāt t) EN: lieutenant general ; air marshal (AM) FR:
พลอากาศตรี (พล.อ.ต.)[n. exp.] (phon ākāt t) EN: major general ; air vice marshal (AVM) FR:
แปลก พิบูลสงคราม (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม = จอมพล ป. พิบูลสงคราม)[n. prop.] (Plaēk Phibū) EN: Plaek Pibulsongkram = Plaek Phibunsongkhram ; Field Marshal Plaek Phibunsongkhram FR: Plaek Pibulsongkram
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; raise ; marshal ; pool ; come in force FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
ระดมข้อมูล[v. exp.] (radom khømū) EN: marshal files ; marshal facts FR: rassembler les informations
ระดมพล[v.] (radomphon) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; mobilize forces ; marshal forces FR:
รวมพล[v. exp.] (rūam phon) EN: marshal forces FR: masser ; rallier ; rassembler
สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of the Marshall Islands FR: République des îles Marshall [f]
เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย[n. exp.] (yīo thung p) EN: Western Marsh-Harrier ; Eurasian Marsh-Harrier FR: Busard des roseaux [m] ; Busard harpaye [m] ; Busard des marais [m] ; Busard roux [m] ; Busard à tête jaune [m] ; Busard commun [m] ; Buse des marais [f]

marsh ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Froschweihe {f} [ornith.]African Marsh Harrier
Mangroveweihe {f} [ornith.]Eastern Marsh Harrier
Sumpfweihe {f} [ornith.]Pacific Marsh Harrier
Ried {n} (Gebiet)reedy marsh
Sumpfgas {n}swamp gas; marsh gas
Malariafieber {n} [med.]marshfever
Marsch {f}marsh
Sumpfdotterblume {f} [bot.]marsh marigold
Sumpfpflanze {f} [bot.]marsh plant
Sumpfmeise {f} [ornith.]Marsh Tit (Poecile palustris)
Sumpfrohrsänger {m} [ornith.]Marsh Warbler (Acrocephalus palustris)
Teichwasserläufer {m} [ornith.]Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis)
Sumpfzaunkönig {m} [ornith.]Marsh Wren
Sumpftimalie {f} [ornith.]Marsh Spotted Babbler
Sumpfpfäffchen {n} [ornith.]Marsh Seedeater
Ordnungshüter {m} im Wilden Westenmarshal [Am.]
sumpfig; versumpft {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenmarshy | marshier | marshiest
Sumpfboden {m}marshy-ground
Sumpfgebiet {n}marsh; marshland
Rostkopf-Schilfsteiger {m} [ornith.]Tawny Marshbird
Streckenbeobachter {m}track marshal; road marshal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marsh
Back to top