ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commend*, -commend-

commend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commend (vt.) แนะนำ Syn. recommend
commend for (phrv.) ชมเชยในเรื่อง See also: ยกย่องในเรื่อง Syn. recommend for
commend to (phrv.) มอบให้ด้วยความไว้วางใจ Syn. recommend to
commend to (phrv.) ยกย่องกับ See also: ชื่นชม...กับ, สรรเสริญ...กับ
commendable (adj.) ที่ควรยกย่อง
commendation (n.) การยกย่อง Syn. tribute, praise
commendatory (adj.) ที่ยกย่อง Syn. praising, laudatory
English-Thai: HOPE Dictionary
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commendam(คะเมน'แดม) n. ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ตำแหน่งที่มีรายได้
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation
commendatory(คะเมน'ดะโทรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งยกย่อง,เกี่ยวกับการแนะนำหรือฝากฝัง
English-Thai: Nontri Dictionary
commend(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย
commendable(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่องสรรเสริญ
commendation(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสรรเสริญ,การชมเชย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
I wouldn't recommend that oneฉันไม่แนะนำสิ่งนั้น
Can you recommend somewhere to stay?คุณช่วยแนะนำสถานที่พักบางแห่งหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I commend you. Rarely have I seen such courage.และฉันก็นับถือท่านมาก ไม่เคยเห็นใครกล้าหาญแบบนั้นมานานล่ะ
I would also like to commend you on the children's presentation.อีกทั้งข้าพเจ้าขอยกย่องเด็ก ๆ ที่พร้อมใจมาแสดงในวันนี้
First, I'd just like to commend the candidates on their impressive remarks.ก่อนอื่น ต้องขอบอกว่าทุกคนทำกันได้ยอดเยี่ยมมากๆ
In sure and certain hope of the resurrection to eternal life... we commend to the Almighty God our brother Jason.แน่ใจและหวังว่า มันจะกลับมาเหมือนเดิม เราได้แต่ภาวนาต่อพระเจ้าให้พี่ของเราเจสัน
I must commend the valet service on their... impeccable foresight.บริษัทจัดหางานส่งคนมาทันใจดีแฮะ
We commend to Almighty God our brother, and we commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.ด้วยอำนาจของพระเป็นเจ้า สู่ผองพี่น้องเรา ขอให้ร่างกายของเขา จรดสู่พื้นธรณี ดิน สู่ ปถพี อัฐิ สู่ เถ้าถ่าน
I mean I know we shouldn't commend somebody for that, but... What if he raped her?ผมหมายถึง ผมรู้ว่าเรา ไม่ควรยกย่องใครเรื่องแบบนั้น แต่ว่า
Sweet Jesus, I commend my soul to thee.พระเยซู โปรดรับวิญญาณข้าไปด้วย
Gotta commend you on that boom box trick.ว่าจะแนะนำไอเครื่องเสียงอัดเสียงกระสุน
The ruling of the committee commend not only myself, but other members of the squad.ทางคณะกรรมการที่ควบคุมปฎิบัติการครั้งนี้ ได้กล่าวชมตัวผม และลูกทีมทุกคนที่ปฎิบัติงาน
I commend you for wanting to learn, but just give it up and go sell some shoes.ฉันว่าอย่างเธอ ยอมแพ้แล้วไปขายรองเท้าดีกว่า
Father, into thy hands I commend my spirit.หรืออัลลอฮ์หรือ Yahweh ของ.

commend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表彰[biǎo zhāng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄤ, 表彰] cite (in dispatches); commend
值得称赞[zhí de chēng zàn, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄥ ㄗㄢˋ, 值得称赞 / 值得稱讚] commendable
褒义[bāo yì, ㄅㄠ ㄧˋ, 褒义 / 褒義] commendatory; commendatory term; positive connotation
八行书[bā xíng shū, ㄅㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ, 八行书 / 八行書] formal recommendation letter in eight columns
推介[tuī jiè, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄝˋ, 推介] promotion; to promote; to introduce and recommend
拟议[nǐ yì, ㄋㄧˇ ㄧˋ, 拟议 / 擬議] proposal; recommendation; to draft
保送[bǎo sòng, ㄅㄠˇ ㄙㄨㄥˋ, 保送] recommend (for admission to school)
引进[yǐn jìn, ˇ ㄐㄧㄣˋ, 引进 / 引進] recommend; introduce from elsewhere
推荐[tuī jiàn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ, 推荐 / 推薦] recommend; recommendation
推荐信[tuī jiàn xìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, 推荐信 / 推薦信] recommendation letter
推荐书[tuī jiàn shū, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨ, 推荐书 / 推薦書] recommendation letter
举荐[jǔ jiàn, ㄐㄩˇ ㄐㄧㄢˋ, 举荐 / 舉薦] recommend (a person)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 荐] recommend (a person)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 荐 / 薦] recommend (a person)

commend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] (n) manufacturer's recommended price
リコメンデーション[, rikomende-shon] (n) recommendation
レコメンデーション[, rekomende-shon] (n) recommendation
一押し;いち押し;一推し;いち推し[いちおし, ichioshi] (n) (1) recommendation; (something) highly recommended; (vs) (2) to recommend
優良店[ゆうりょうてん, yuuryouten] (n) store holding a special commendation (e.g. from the mayor)
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P)
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P)
勧告[かんこく, kankoku] (n,vs,adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P)
勧告案[かんこくあん, kankokuan] (n) recommendation
周旋[しゅうせん, shuusen] (n,vs) (1) good offices; recommendation; mediation; (2) (Tokugawa-era) employment office
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na,n) praiseworthy; commendable; benevolent
嬉しがらせ[うれしがらせ, ureshigarase] (n) flattery; adulation; commendation
感状[かんじょう, kanjou] (n) letter of commendation
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion
推奨[すいしょう, suishou] (n,vs) recommendation; endorsement; (P)
推薦[すいせん, suisen] (n,vs,adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P)
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions
求刑[きゅうけい, kyuukei] (n,vs,adj-no) prosecution; recommended sentence; prosecution's demand for punishment; (P)
称賛(P);賞賛;賞讃;称讚;賞讚[しょうさん, shousan] (n,vs,adj-no) praise; admiration; commendation; approbation; (P)
美挙[びきょ, bikyo] (n) praiseworthy undertaking; commendable act
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend

commend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
ใบประกาศเกียรติคุณ[n. exp.] (bai prakāt ) EN: cerfificate of honour ; certificate of merit ; certificate of excellence ; commendation ; diploma FR:
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
ช่วยแนะนำ...ให้หน่อยได้มั้ย[xp] (chūay naena) EN: Can you recommend ... FR: Pouvez-vous me conseiller ...
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: guidance ; advice ; recommendation FR: conseil [m] ; recommandation [f]
คำชมเชย[n.] (kham chomch) EN: praise ; compliment ; appreciation ; commendation FR: compliment [m] ; mention [f]
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
น่าชื่นชม[adj.] (nā cheūncho) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable FR: admirable
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; donner des conseils ; proposer
แนะนำ[adj.] (naenam) EN: recommended FR: recommandé
แนะนำว่าดี[v. exp.] (naenam wā d) EN: recommend FR: recommander
หนังสือแนะนำ[n. exp.] (nangseū nae) EN: letter of introduction ; letter of recommendation FR:
หนังสือรับรอง[n. exp.] (nangseū rap) EN: certificate ; letter of recommendation FR: lettre de recommandation [f] ; certificat [m]
เป็นที่ยกย่อง[adj.] (pen thī yok) EN: commended FR:
รายการอาหารแนะนำ[n. exp.] (rāikān āhān) EN: recommended dishes FR:
เสนอแนะ[v.] (sanōenae) EN: recommend ; suggest ; advise FR: conseiller ; recommander

commend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaffungsvorschlag {m} (Bibliothek)book suggestion; recommendation
Empfehlungsschreiben {n}letter of recommendation
lobenswert {adv}commendably
Wartungsempfehlung {f}maintenance recommendation
empfehlenswert {adj}; zu empfehlenrecommendable; to be recommended
Anraten {n} | auf Anraten des Arztesrecommendation | on doctor's recommendation
Kaufempfehlung {f}recommendation to buy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commend
Back to top