ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turbid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turbid*, -turbid-

turbid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turbid (adj.) ขุ่น See also: มัว
turbidity (n.) ความขุ่น
turbidity (n.) ความทึบ
turbidity (n.) ความสับสน See also: ความวุ่นวาย
turbidly (adj.) อย่างขุ่นมัว
turbidness (n.) ความขุ่น
turbidness (n.) ความทึบ
turbidness (n.) ความวุ่นวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
turbid(เทอ'บิด) adj. ไม่ชัดเจน,ขุ่น,หมอง,มัว,ยุ่งเหยิง,สับสน,วุ่นวาย,ว้าวุ่น., See also: turbidity n. turbidness n. turbidly adj., Syn. foul
English-Thai: Nontri Dictionary
turbid(adj) เป็นโคลนตม,ขุ่น,มืดมน,ยุ่งเหยิง,สับสน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
turbidขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidityความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turbidimeter มาตรวัดความขุ่น เครื่องมือวัดความขุ่นซึ่งใช้ของเหลวมาตรฐาน เป็นเครื่องเปรียบเทียบ [สิ่งแวดล้อม]
Turbidimetry การวัดความขุ่น การวัดความขุ่นโดยใช้สัดส่วนของความเข้มของแสง ที่ส่องผ่านของเหลว ต่อแสงที่ส่องผ่านของเหลวไร้ความขุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Turbidity ความขุ่น สภาพในน้ำหรือน้ำเสียที่มีสารแขวนลอย ทำให้เกิดการกระจายหรือ การดูดแสง; ปริมาณของสารแขวนลอยละเอียดในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขุ่น (n.) turbidity Syn. ความมัว Ops. ความใส
ความมัว (n.) turbidity Ops. ความใส
ขุ่น (v.) be turbid See also: be muddy Syn. ขุ่นหมอง Ops. ใส, ชัด

turbid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 湩] muddy, turbid; milk
[tiǎn, ㄊㄧㄢˇ, 淟] turbid; muddy
混浊[hùn zhuó, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄨㄛˊ, 混浊 / 混濁] turbid; muddy; dirty
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 浊 / 濁] turbid; muddy; impure
浊度[zhuó dù, ㄓㄨㄛˊ ㄉㄨˋ, 浊度 / 濁度] turbidity
浊积岩[zhuó jī yán, ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, 浊积岩 / 濁積岩] turbidite (geol.)
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 沌] confused; turbid

turbid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
混濁;溷濁[こんだく, kondaku] (n,vs) (1) muddiness; turbidity; opacity; (2) (See 混乱) disorder; chaos
混濁した[こんだくした, kondakushita] (adj-f) thick; turbid; cloudy; muddy
濁す[にごす, nigosu] (v5s,vt) (1) to make muddy (a liquid); to make cloudy; to make turbid; to roil; (2) (See お茶を濁す・2) to prevaricate; to speak ambiguously; (P)
濁度計[だくどけい, dakudokei] (n) turbidity meter; nephelometer; turbidimeter

turbid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
น้ำขุ่น[n. exp.] (nām khun) EN: turbid waters ; muddy water FR: eaux turbides [fpl]
ความขุ่น[n.] (khwām khun) EN: turbidity FR:
กระแสน้ำขุ่น[n. exp.] (krasaēnām k) EN: turbidity current FR:

turbid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wassertrübung {f}turbidity of water
Trübungsverlauf {m}spreading of turbidity
Verworrenheit {f}turbidity
dick {adv}turbidly
trübe {adv}turbidly
trübe; trüb; dicht {adj}turbid
wirr; verworren {adj}turbid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turbid
Back to top