ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ooze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ooze*, -ooze-

ooze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ooze (vi.) ไหลซึม See also: ซึมออก, รั่ว Syn. exude, percorate
ooze (vt.) ทำให้ไหลซึม See also: ทำให้ซึมออก Syn. exude
ooze (n.) การไหลซึมอย่างช้าๆ Syn. slow flow
ooze (n.) โคลนหรือเลน (ที่อยู่ใต้แม่น้ำหรือทะเลสาบ) Syn. slime, mud, muck
ooze away (phrv.) (ของเหลว) ค่อยๆซึมออกมา
ooze away (phrv.) ค่อยๆหายไป See also: (คุณภาพ) ค่อยๆ หมด
ooze out (phrv.) (ของเหลว) ไหลซึมออกมา
English-Thai: HOPE Dictionary
ooze(อูซ) vi.,n. (การ) ไหลซึม,ซึมออก,เยิ้ม,รั่ว,สิ่งที่ซึมออกมา, Syn. seep,leak
English-Thai: Nontri Dictionary
ooze(n) การซึมออก,การล้น,การรั่ว,การเยิ้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oozeซึมเยิ้ม [มีความหมายเหมือนกับ weep ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่น้ำซึม (n.) area which water always ooze out Syn. น้ำงึม
น้ำงึม (n.) area which water always ooze out Syn. ที่น้ำซึม
น้ำซึม (n.) area which water always ooze out Syn. น้ำงึม, ที่น้ำซึม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The little ones were crawling into a strange glowing ooze from a broken canister nearby.คนน้อยได้คลานเข้าไปในโคลนตมเรืองแสงแปลก ... ... จากกระป๋องหักที่ใกล้เคียง
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl.อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง
What tar pit did this crap ooze out of?นี่ไปตักขี้โคลนบ่อไหนมาหา?
It's because I ooze charm.เพราะว่าฉันเป็นคน มีเสน่ห์ล้นเหลือ
And I was afraid, with the ooze and the feversและฉันก็กลัว พวกน้ำหนองไหลเยิ้ม หรือาการเจ็บป่วย
So, ooze invasion -- any leads?เรื่อง พวกนั้นบุก ได้ข่าวอะไรบ้างไหม
A sick smile came across her face as she watched the blood ooze out of her sister's heart.เธอฉีกยิ้มแบบแปลกๆ ขณะที่เธอจ้องมองเลือดที่ไหลทะลักออกมาจากหัวใจของน้องสาว
The heat from the fire caused the blood in the substrate to liquefy and ooze up through the cement.ความร้อนจากไฟทำให้เลือด ข้างใต้กลายเป็นของเหลว และซึมขึ้นมาบนซีเมนต์
Her husband came home from a business trip and turned to green ooze right in front of her.สามีเขากลับมาจากธุระเรื่องงาน แล้วกลายเป็นเมือกเขียวๆ ไปต่อหน้าต่อตา
It's as if that purple ooze has returned them to their rightful place in the animal kingdom.เหมือนของเหลวสีม่วง ดึงคนกลับจุดของตน ในอาณาจักรสัตว์
He took this purple ooze and he injected it into those two criminals that escaped with him.ฉีดของเหลวสีม่วงให้สองคนร้าย ที่หนีมากับเชร็ดเดอร์
If this purple ooze was injected intoถ้าน้ำสีม่วงอยู่ในกระแสเลือด บีบ็อพกับร็อคสเตดี้

ooze ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wāng, ㄨㄤ, 汪] expanse of water; ooze; surname Wang
烂泥[làn ní, ㄌㄢˋ ㄋㄧˊ, 烂泥 / 爛泥] ooze
淤泥[yū ní, ㄩ ㄋㄧˊ, 淤泥] silt; sludge; ooze
淤积[yū jī, ㄩ ㄐㄧ, 淤积 / 淤積] silt; sediment; ooze; slurry

ooze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹っ切れる;吹っきれる[ふっきれる, fukkireru] (v1,vi) to break through; to become unbound by; to ooze out
染み出す;しみ出す;滲み出す[しみだす, shimidasu] (v5s) to ooze (out); to seep
流れ出す[ながれだす, nagaredasu] (v5s) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
流れ出る[ながれでる, nagarederu] (v1) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through
ヘドロ(P);へどろ[, hedoro (P); hedoro] (n) sludge; slime; chemical ooze; (P)
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P)
大関陥落[おおぜきかんらく, oozekikanraku] (n) demotion from oozeki (the second highest rank in sumo wrestling) ranking
新大関[しんおおぜき, shin'oozeki] (n) sumo wrestler newly promoted to ozeki rank
横綱大関[よこづなおおぜき, yokodunaoozeki] (n) grand champion filling the rank of champion to keep their number at 2 (sumo)
滲み出る;にじみ出る[にじみでる, nijimideru] (v1,vi) (See 染み出る) to exude; to ooze; to seep out
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period
角番大関[かどばんおおぜき, kadoban'oozeki] (n) (See 角番) ozeki-ranked sumo wrester in danger of losing his rank
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer

ooze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับหนอง[v. exp.] (khap nøng) EN: excrete pus ; excrete ooze FR:
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
ซาบ[v.] (sāp) EN: seep ; ooze ; exude FR: s'infiltrer ; s'écouler ; suinter
ซึม[v.] (seum) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer ; percer
ซึมออกมา[v. exp.] (seum øk mā) EN: ooze out ; leak out FR: suinter
เยิ้ม[v.] (yoēm) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist FR: suinter ; perler ; exsuder
ขี้เหล้า[n. exp.] (khī lao) EN: drunkard ; boozer ; alcoholic ; drunken FR: alcoolique
คนขี้เมา[n. exp.] (khon khīmao) EN: drunkard ; drunken man ; alkie (vulg.) ; boozer ; dipso (vulg.) ; tippler ; wino (vulg.) FR: ivrogne [m, f] ; éponge [f] (fam.)
กฎหมายเหล้า[n. exp.] (kotmāi lao) EN: alcohol law ; booze law FR:
เหล้า[n.] (lao) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.) FR: alcool [m] ; spiritueux [m] ; liqueur [f] ; gnôle [f] (fam.)
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze FR:
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
เผลอหลับ[v. exp.] (phloē lap) EN: doze off ; fall asleep unintentionally ; snooze FR:
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze FR: parler interminablement
สัปหงก[v.] (sappa-ngok) EN: doze ; snooze ; drowsy FR:

ooze ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saufgelage {n} [ugs.]drinking bout; booze-up [coll.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ooze
Back to top