ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retaining

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retaining*, -retaining-

retaining ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retaining (adj.) ซึ่งยึดไว้ See also: ซึ่งรักษาไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retaining feeค่าทนายความ, ค่าปรึกษาทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retaining wallretaining wall, กำแพงกันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whether he's capable of retaining them is less so.แต่เขาจะสามารถรักษา ความเป็นเพื่อนเอาไว้ได้แค่ไหน
Niki Lauda is a major step closer to retaining the World Championship.นิกิเลาดาเป็นขั้นตอนที่สำคัญใกล้ชิด ที่จะรักษาแชมป์โลก
In 1868, Marianne Wharton, a prominent East Coast society matron, early suffragette, author of several popular children's books-- and, as it happened, the reigning Supreme of that time-- purchased this facility, retaining the name as a cover,ในปี 1868 , มารีน วาร์ตัน โดดเด่นมีชื่อเสียง ในกลุ่มแม่บ้านชายฝั่งตะวันออก, ผู้ริเริ่มการเรียกร้องสิทธิสตรี
In fact, it thrives in Corto Maltese, making the subject extremely susceptible to suggestion, or retaining no memory of their actions.ทำให้จิตใจคนอ่อนไหวมาก หรือรักษาความทรงจำในการกระทำของพวกเขา
Keeping the subject extremely susceptible to suggestion, or retaining no memory of their actions.ทำให้ผู้ใช้อ่อนแอแต่การถูกชักจูง และจำสิ่งที่ทำลงไปไม่ได้

retaining ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger
保温[ほおん, hoon] (n,vs) retaining warmth; keeping heat in; heat insulation; (P)
土止め;土留め[どどめ, dodome] (n) retaining wall; sheathing
擁壁[ようへき, youheki] (n) retaining wall (civil engineering)
花炭[はなずみ;はなすみ, hanazumi ; hanasumi] (n) flower charcoal (whereby a flower, seed, branch, or other item of flora is carbonized as is, retaining its form)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining

retaining ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำแพงกันดิน[n. exp.] (kamphaēng k) EN: retaining wall FR:
สลักเพชร[n.] (salakphet) EN: retaining pin ; linchpin FR:
สิทธิยึดหน่วง[n.] (sitthiyeutn) EN: retaining lien ; right of retention FR:

retaining ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haltebügel {m}retaining bracket
Halteband {n}retaining strap
Haltebolzen {m} [techn.]retaining pin; retention bolt
Haltebrille {f}retaining clamp
Halteclip {m}retaining clip
Arretierungsklotz {m}retaining pad
Haltemutter {f}retaining nut
Haltenase {f}retaining collar
Halteplatte {f}retaining plate
Halteschraube {f} [techn.]retaining screw
Haltevorrichtung {f} [techn.]retaining jig
Rückholfeder {f}retaining spring
Stützmauer {f}retaining wall
Überwurfring {m} [techn.]retaining ring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retaining
Back to top