ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inject

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inject*, -inject-

inject ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inject (vt.) ฉีด See also: พ่น, ใส่เข้าไป Syn. vaccinate, shoot, inoculate
inject into (phrv.) ฉีดของเหลวเข้าสู่ See also: ฉีดเข้าสู่, พ่นเข้าไปใน Syn. inject with
inject with (phrv.) ฉีดของเหลวเข้าสู่ See also: ฉีดเข้าสู่, พ่นเข้าไปใน Syn. inject into
injection (n.) การฉีดยา See also: การใส่เข้าไป Syn. vaccination, inoculation, shot
injection (n.) ยาฉีด See also: สารละลายที่ฉีดเข้าเส้นเลือด Syn. dose, infusion
English-Thai: HOPE Dictionary
inject(อินเจคทฺ') vt. ฉีด,ฉีดยา,พ่น,ฉีดพ่น,เป่า,ล่วงล้ำ,สอด (คำพูด) ., See also: injectable adj. injector n., Syn. instill,insert,interject
injection(อินเจค'เชิน) n. การฉีด,สิ่งที่ฉีดเข้า,ของเหลวที่ฉีดเข้าร่างกาย,ยาฉีด,ยาพ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
inject(vt) ฉีด,พ่น,เป่า,สูบ,สอด,ล่วงล้ำ
injection(n) การฉีด,เครื่องพ่น,เครื่องฉีดน้ำมัน,หัวฉีด,ยาฉีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
injected๑. -ถูกฉีด๒. -คั่ง [มีความหมายเหมือนกับ congested] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
injection๑. การฉีด๒. ยาฉีด๓. การคั่ง [มีความหมายเหมือนกับ congestion] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injection molding of metalsการฉีดขึ้นรูปโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Injections, Intramuscularการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉีด (v.) inject See also: spray, squirt Syn. ฉีดพ่น, พ่น
ฉีดพ่น (v.) inject See also: spray, squirt Syn. พ่น
ฉีดยา (v.) inject See also: vaccinate, inoculate, give an injection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. I'm not putting that on. And I won't let you inject me with plague.ไม่เอา ผมไม่ใส่หรอก เดี๋ยวเอาเชื้ออะไรมาติด
If Lucian was able to get his hands on the blood of a Pure-Born a powerful elder like Amelia or yourself and inject it along with Michael's blood....ถ้าลูเซียนหวังจะเอาสายเลือดบริสุทธิ์มาอยู่ในมือเขา .... ผู้อาวุโสที่ทรงพลังอย่างอมิเลีย
Of course you'll want to inject Posilac in every eligible cow as each cow is not treated is a lost income opportunity.แน่นอน คุณต้องอยากฉีดโพซิแลคให้วัวทุกตัวที่ถึงวัยเจริญพันธุ์ (วิดีโอส่งเสริมการขายของมอนซานโต) เพราะวัวทุกตัวที่ไม่ได้ฉีดหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการทำรายได้
The driver, he inject me with virus.เจ้าคนขับรถ.. ฉีดไวรัสใส่ฉัน!
They will inject themselves into the investigation.พวกเขาจะเสนอตัว เข้ามาในกระบวนการสอบสวน
He would inject toxins into his victims, then wait for them to crash so that he could run to the rescue and save them.ผู้ต้องสงสัยเดินทางพร้อมกับ ผู้หญิงที่ตายแล้วงั้นเหรอ ใช่
Did you really inject the proper amount?นี่คุณฉีดตามปริมาณที่กำหนดรึเปล่า?
Take this. Get her and inject her with this.ถือเอาไว้ ฉีดให้เธอทันทีที่ได้ตัวเธอมา
You're just going to inject her without her consent.คุณจะฉีดยาให้เธอโดยไม่ยินยอม
I need you and niki to inject maury with the virus.ผมอยากให้คุณ กับ นิกิ ฉีดไว้รัสนั่นให้ มอรี่
And then you inject them with some sort of-แล้วพ่อก็ฉีดอะไรบางอย่างให้..
Look, let's inject the heart, put it in, and end this thing, okay?รีบเอาหัวใจเค้าใส่เข้าไป แล้วก็ทำเรื่องให้มันจบๆ โอเคป่ะ

inject ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, 欣弗] brand name of a glucose injection that caused medical scandal
注塑[zhù sù, ㄓㄨˋ ㄙㄨˋ, 注塑] injection molding
注射[zhù shè, ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ, 注射] injection; to inject
[zhēn, ㄓㄣ, 针 / 針] injection; needle; pin
无针注射器[wú zhēn zhù shè qì, ˊ ㄓㄣ ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ ㄑㄧˋ, 无针注射器 / 無針注射器] jet injector

inject ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンゲル注射[リンゲルちゅうしゃ, ringeru chuusha] (n) injection of Ringer's solution
予防注射[よぼうちゅうしゃ, yobouchuusha] (n) immunization; immunisation; shots; inoculation; preventive injection
噴射[ふんしゃ, funsha] (n,vs) jet; spray; injection; jet propulsion; (P)
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P)
直噴ディーゼル[ちょくふんディーゼル, chokufun dei-zeru] (n) direct-injection diesel engine
致死注射[ちしちゅうしゃ, chishichuusha] (n) lethal injection
血清注射[けっせいちゅうしゃ, kesseichuusha] (n) serum injection
資金注入[しきんちゅうにゅう, shikinchuunyuu] (n) cash injection
静注[じょうちゅう, jouchuu] (n) (abbr) intravenous injection; IV
静脈注射[じょうみゃくちゅうしゃ, joumyakuchuusha] (n) intravenous injection
顕微受精[けんびじゅせい, kenbijusei] (n) intra-cytoplasmic sperm injection; ICSI
麻酔注射[ますいちゅうしゃ, masuichuusha] (n) anesthetic injection; anaesthetic injection

inject ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: inject FR: injecter
อัดฉีดเงิน[v. exp.] (atchīt ngoe) EN: inject money ; inject funds FR: injecter de l'argent
อัดฉีดเงินทุน[v. exp.] (atchīt ngoe) EN: inject capital FR:
ฉีด[v.] (chīt) EN: inject FR: injecter ; seringuer (vx)
ฉีดยา[v. exp.] (chītyā) EN: inject ; give an injection FR: injecter ; faire une injection ; piquer ; faire une piqûre
ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ[v. exp.] (chītyā khao) EN: intramuscular injection FR: faire une injection intramusculaire
ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง[n. exp.] (fangchan ne) EN: injection ; injective function ; one-to-one function FR: fonction injective [f] ; injective [f]
อิ๊กซี่[n.] (iksī) EN: ICSI (intracytoplasmic sperm injection) FR:
การอัดฉีด[n.] (kān atchīt) EN: FR: injection [f]
การอัดฉีด[n.] (kān atchīt) EN: injection FR: injection [f]
การอัดฉีดเงินสด[n. exp.] (kān atchīt ) EN: cash injection FR:
การอัดฉีดเงินทุน[n. exp.] (kān atchīt ) EN: capital injection FR:
การฉีด[n.] (kān chīt) EN: injection FR: injection [f]
การฉีดยา[n.] (kān chītyā) EN: injection FR: injection [f] ; piqûre [f]
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ[n. exp.] (kān chītyā ) EN: intramuscular injection FR:
กระบอกฉีด[n.] (krabøk chīt) EN: syringe ; injector FR: seringue [f]
ลงทุน[v.] (longthun) EN: invest ; make an investment FR: investir ; financer ; placer de l'argent ; placer ; injecter
เป่าลม[v. exp.] (pao lom) EN: FR: souffler (dans) ; injecter de l'air
ยาฉีด[n. exp.] (yā chīt) EN: intravenous drug ; intravenous injection ; injectable preparation ; injection FR:

inject ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohleeinblasung {f} (Hochofen)coal injection
Kohleeinblasanlage {f} (Hochofen)coal injection system
Einspritzleitung {f} [auto]fuel injector rail
Einblasring {m} [comp.]injection ring
Einspritzdüse {f}injection nozzle
Einspritzpumpe {f}injection pump
Schneckenspritzmaschine {f} [techn.]injection molding machine
Spritzgießen {n} [techn.]injection moulding
Spritzgießmaschine {f} [techn.]injection moulding machine
Spritzguss {m} (Kunststoff)injection molding
Spritzgussaggregat {n} [techn.]injection set
Spritzgussform {f} [techn.]injection mold
Probeneinspritzung {f}sample injection
Sägemehl-Gebläsebrenner {f}sawdust injection burner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inject
Back to top