ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

continuation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *continuation*, -continuation-

continuation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
continuation (n.) การต่อเนื่องกัน See also: การดำเนินต่อไป, การติดต่อกัน Syn. continuance, prolongation
continuation (n.) การเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (หลังจากถูกขัดจังหวะ)
English-Thai: HOPE Dictionary
continuation(คันทินนูเอ'เชิน) การต่อเนื่อง, Syn. continuity
English-Thai: Nontri Dictionary
continuation(n) ความสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ความฝืดเคือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
continuation optionสิทธิเลือกต่อประกันชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you gentlemen will report back to the committee... on Tuesday at 11:00 for a continuation of this hearing.{\cHFFFFFF}แล้วคุณจะสุภาพบุรุษ รายงานกลับไปยังคณะกรรมการ ... {\cHFFFFFF}ในวันอังคารเวลา 11.00 นสำหรับ ความต่อเนื่องของการได้ยิน
... whatwe'redealingwithhere is just a continuation of the leg.... ที่เรากำลังพูดถึงนี่คือ รูปทรงการเคลื่อนไหวของขา
Now, when you kiss her... it's just a continuation of that move.ตอนที่คุณจูบเธอ มันแค่เป็นการต่อเนื่องจากท่านั้น
So what you're seeing here is a continuation of the mocking that followed.เพราะฉะนั้นเรื่องที่เธอได้ยินคือ ความต่อเนื่อง ของการ เยาะเย้ย ที่กล่าวมา
Yes. It's the continuation of the Second Impact.ใช่แล้ว การเริ่มต้นใหม่ของเซคั่นอิมแพ็ค...
Your first duty is to ensure the continuation of your family name.หน้าที่แรกของคุณ จะต้องรักษาชื่อเสียงของตระกูลไว้
To ensure continuation of speciesเพื่อรับประกันการคงอยู่ของเผ่าพันธุ์
Continuation of the virtues of your four--year period4 ปีผ่านมานี้ ฉันยังไม่เห็นแกทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย
"Beginnings are just continuations of other things,"หนูคิดถึงสิ่งที่ครูพูดอยู่เสมอว่า

continuation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗣徽[sì huī, ㄙˋ ㄏㄨㄟ, 嗣徽] heritage; the continuation (of a tradition)
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, 下来 / 下來] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders)
续书[xù shū, ㄒㄩˋ ㄕㄨ, 续书 / 續書] sequel; continuation of a book
续篇[xù piān, ㄒㄩˋ ㄆㄧㄢ, 续篇 / 續篇] sequel; continuation (of a story)
续编[xù biān, ㄒㄩˋ ㄅㄧㄢ, 续编 / 續編] sequel; continuation (of a serial publication)

continuation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
コンティニュエーション[, konteinyue-shon] (n) continuation
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P)
継戦[けいせん, keisen] (n) continuation of war
継続行[けいぞくぎょう, keizokugyou] (n) {comp} continuation line
続き[つづき, tsuduki] (n,n-suf) sequel; continuation; (also suffix) continuation (in time and space); second series; succession; spell; (P)
廃業[はいぎょう, haigyou] (n,vs) cessation of business; discontinuation of business; (P)
持続[じぞく, jizoku] (n,vs) continuation; (P)
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
永続[えいぞく, eizoku] (n,vs,adj-no) permanence; continuation; (P)
継続[けいぞく, keizoku] (n,vs,adj-no) continuation; (P)
[ぞく;しょく, zoku ; shoku] (n,n-pref) continuation; sequel
続編(P);続篇[ぞくへん, zokuhen] (n) continuation; sequel; (P)
続行[ぞっこう, zokkou] (n,vs) continuation; continuance; going on; resuming; (P)
長続き(P);永続き[ながつづき, nagatsuduki] (n) (1) permanence; continuation; long-lasting; (vs) (2) to last a long time; to continue; to keep at something for a long time; (P)
閉山[へいざん, heizan] (n,vs) (1) end the climbing season; closure of a mountain to climbers; (2) closing a mine; discontinuation of mining
Japanese-English: COMDICT Dictionary
継続行[けいぞくぎょう, keizokugyou] continuation line
中止[ちゅうし, chuushi] discontinuation (vs)

continuation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fortbildungsanstalt {f}continuation school
Fortführung {f}continuation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า continuation
Back to top