ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sustained

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sustained*, -sustained-

sustained ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sustained (adj.) ซึ่งรักษาไว้ Syn. kept, retained
English-Thai: HOPE Dictionary
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

sustained ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)

sustained ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
息の長い[いきのながい, ikinonagai] (adj-i) (1) lasting (work); sustained (effort); prolonged; (2) long-winded
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)

sustained ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มิช้ามินาน[X] (mi chā mi n) EN: long ; a long time ; sustained ; lasting FR:
นาน[adv.] (nān) EN: long ; for a long time ; extensively ; a long period ; sustained ; lasting FR: longtemps ; un long moment
ต่อเนื่อง[adj.] (tø neūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular ; constant ; succeeding ; successive ; incessant ; unending ; serial ; unabated ; straight FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant ; soutenu
อย่างต่อเนื่อง[adj.] (yāng tø neū) EN: sustainable ; continuing ; ongoing ; continuous ; sustained ; persistant FR: soutenu ; persistant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sustained
Back to top