ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

highway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *highway*, -highway-

highway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
highway (n.) ทางหลวง See also: ทางสายใหญ่, ทางคมนาคมสายสำคัญ Syn. main artery, main road
highwayman (n.) โจรที่ดักปล้นตามถนน Syn. bandit, brigand
Highways Department (n.) กรมทางหลวง
English-Thai: HOPE Dictionary
highway(ไฮ'เวย์') n. ทางหลวง,ทางสายใหญ่,ทางคมนาคมสายสำคัญ
highwayman n.โจรที่ดักปล้นตามสัญจร
English-Thai: Nontri Dictionary
highway(n) ทางหลวง,ถนนไฮเวย์
highwayman(n) โจรปล้นคนเดินทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
highwayทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Highway engineeringวิศวกรรมการทาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางหลวง (n.) highway See also: state highway, public road Syn. ถนนหลวง
ไฮเวย์ (n.) highway Syn. ทางหลวง
ตำรวจทางหลวง (n.) highway police See also: highway policeman
กรมทางหลวง (n.) Department of Highways See also: Departments of State Highways
ถนนหลวง (n.) public highway
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He knew that each of the jerking bumps of the shark... ... had been meat torn away... ... and that the fish now made a trail of blood for all sharks... ... as wide as a highway through the sea.เขารู้ว่าแต่ละกระแทกกระตุก ปลาฉลามที่ได้รับเนื้อฉีกออก และว่าปลาทำตอนนี้
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ
Fitz-Hume's in the custody of the tadzhik highway patrol because of you.Fitz-Hume โดนตำรวจทางหลวง Tadzhik จับตัวไป ก็เพราะคุณ
They trace those calls, stupid. I seen it on Highway Patrol and on Dragnet.พวกเขาจะสืบค้นสายที่โทรเข้าได้ โง่เอ้ย ฉันเห็นใน ไฮเวย์ พาโทรล กับ แดร็กเนท
We've got reports of biker gangs fighting near the intersection of Highway 14 south!เราได้รับรายงานว่ามีแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ตีกัน ใกล้แยกบนทางด่วน สาย14 ทางใต้
They say you fought the Clowns on a highway in the old city!พวกเขาบอกว่านายสู้กับพวกคลาวน์บนถนนหลวงในเมืองเก่ารึ!
Yes. Last week, on the night we tried to abduct the subject called Number 26, a boy who was in an accident on an old city highway was brought to the lab.ใช่ ในอาทิตย์สุดท้ายเราจะพยายาม พาตัวเป้าหมายที่เรียกว่าหมายเลข 26
We 're at the Haruki-ya snack barnear the highway interchange in Ward 8.เราอยู่ที่ ฮารูกิ กำลังกินอาหาร บนทางหลวงระหว่างสับเปลี่ยนในเขต 8
I need this new highway contract.ฉันจำเป็นต้องทำสัญญาทางหลวงใหม่นี้
Target vehicle on Highway no.3ฟังทางนี้ รถเป้าหมาย อยู่บนไฮเวย์หมายเลข 3
It looks like it runs into the highway about 15, 20 miles. Is that right?ดูเหมือนว่ามันวิ่งเข้าไปในทางหลวงประมาณ 15, 20 ไมล์ เป็นสิทธิที่?
Captain Joson, do the same on the highway in case the Japs send reinforcements from Cabanatuan City.กัปตันโจสัน ทำแบบเดียวกันที่ถนนหลวง ในกรณีที่พวกยุ่นส่งกองกำลังมาเสริม..

highway ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦途[tǎn tú, ㄊㄢˇ ㄊㄨˊ, 坦途] highway; level road
高速公路[gāo sù gōng lù, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ, 高速公路] highway
高速路[gāo sù lù, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄌㄨˋ, 高速路] highway; expressway; also 高速公路
公道[gōng dào, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ, 公道] justice; fairness; public highway
复线[fù xiàn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 复线 / 復線] multiple track (e.g. rail); multi-lane (e.g. highway); the complex line (math.)

highway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターステートハイウエー[, inta-sute-tohaiue-] (n) interstate highway
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway
サービスエリア[, sa-bisueria] (n) service area (usu. an area off a highway to buy gasoline, etc. for vehicles); (P)
ハイウェーパトロール[, haiue-patoro-ru] (n) highway patrol
ハイカ[, haika] (n) (abbr) highway card
州間高速道路[しゅうかんこうそくどうろ, shuukankousokudouro] (n) interstate highway
弾丸道路[だんがんどうろ, dangandouro] (n) long, straight, wide-open highway
東海道五十三次[とうかいどうごじゅうさんつぎ, toukaidougojuusantsugi] (n) fifty-three stages on the Tokaido (Edo-Kyoto highway in Edo-period Japan)
街道[かいどう, kaidou] (n) highway (esp. one existing from the Edo period); main road; (P)
追い剥ぎ;追いはぎ[おいはぎ, oihagi] (n) highway robbery; highwayman
アウトバーン[, autoba-n] (n) autobahn (only used for German, etc. highways) (ger
インフォメーションスーパーハイウェイ[, infome-shonsu-pa-haiuei] (n) {comp} information superhighway
ジャンクション[, jankushon] (n) junction; system interchange (between highways); (P)
スーパーハイウェー[, su-pa-haiue-] (n) superhighway
スーパーハイウエー[, su-pa-haiue-] (n) superhighway
ハイウエー(P);ハイウェイ(P);ハイウェー;ハイウエイ[, haiue-(P); haiuei (P); haiue-; haiuei] (n) highway; (P)
中央分離帯[ちゅうおうぶんりたい, chuuoubunritai] (n) (highway) median; divider
休憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] (n) rest area; rest stop; service area; SA; parking area (e.g. off highways); PA; (P)
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
剽盗[ひょうとう, hyoutou] (n) highwayman
往来[おうらい, ourai] (n,vs) coming and going; road; correspondence; street traffic; highway; (P)
行き来(P);行来;往き来[いきき(P);ゆきき, ikiki (P); yukiki] (n,vs) (1) coming and going; keeping in touch; visiting each other; (2) street traffic; highway; (P)
辻強盗[つじごうとう, tsujigoutou] (n) highwayman
道路橋[どうろきょう, dourokyou] (n) (highway) overpass
集合財[しゅうごうざい, shuugouzai] (n) (See 公共財) collective goods (i.e, goods or services such as parks, highways, etc. which could be supplied privately, but are usually provided by the government)
高速[こうそく, kousoku] (adj-na,n,adj-no) (1) high speed; high gear; (2) (abbr) highway; freeway; expressway; motorway; (P)
高速道路[こうそくどうろ, kousokudouro] (n) highway; freeway; expressway; motorway; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハイウェイ[はいうえい, haiuei] highway
情報ハイウェー[じょうほうハイウェー, jouhou haiue-] information highway
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway
情報スーパーハイウェイ[じょうほうスーパーハイウェイ, jouhou su-pa-haiuei] information superhighway
情報ハイウェイ[じょうほうハイウェイ, jouhou haiuei] information (super)highway

highway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฮเวย์[n.] (haiwē) EN: highway ; motorway FR: autoroute [f]
กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล)[org.] (Køng Bangkh) EN: Highway Police Division FR:
กรวยจราจร[n. exp.] (krūay jarāj) EN: traffic cone ; traffic pylon ; road cone ; highway cone ; safety cones ; witch's hat ; construction cone FR: cône de signalisation [m] ; cône de chantier [m] ; cône de Lübeck [m]
ตำรวจทางหลวง[n. exp.] (tamrūat thā) EN: highway police ; highway policeman FR: police des autoroutes [f]
ทางหลวง[n. exp.] (thānglūang) EN: highway ; state highway ; public road ; main road FR: route nationale [f] ; nationale [f] ; route principale [f] ; grand-route [f]
ทางพิเศษ[n.] (thāngphisēt) EN: expressway ; highway FR:
ทางสายใหญ่[n. exp.] (thāng sāi y) EN: highway FR:
ถนนมิตรภาพ[n. prop.] (Thanon Mitt) EN: Mittraphap Road ; Thanon Mittraphap ; Mittraphap highway ; Route 2 FR: Thanon Mittraphap 
ถนนสายเอเชีย[n. prop.] (Thanon Sai ) EN: Asia Road ; Asia Highway ; Road Of Asia FR:
กรมทางหลวง[org.] (Krom Thāngl) EN: Department of Highways FR:

highway ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahnausfahrt {f}motorway exit; highway exit
Bundesstraße {f}interstate road; federal highway [Am.]; main road
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway
Autobahnpolizei {f}highway patrol
Straßenraub {m}highway robbery
Straßenfuge {f}highway seam

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า highway
Back to top