ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

largely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *largely*, -largely-

largely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
largely (adv.) โดยส่วนมาก See also: โดยส่วนใหญ่ Syn. mainly
largely (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างใหญ่โต, อย่างใหญ่หลวง, อย่างมหาศาล Syn. much
English-Thai: HOPE Dictionary
largely(ลาร์จฺ'ลี) adj. อย่างมาก,อย่างใหญ่โต,โดยทั่วไป, Syn. mostly,generally
English-Thai: Nontri Dictionary
largely(adv) มากมาย,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,โดยทั่วไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างมากมายมหาศาล (adv.) largely See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily
อย่างมากมายมหาศาล (adv.) largely See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily
อย่างใหญ่หลวง (adv.) largely See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily Syn. อย่างมากมายมหาศาล
อย่างใหญ่หลวง (adv.) largely See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily Syn. อย่างมากมายมหาศาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature.เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม
We're both stumbling around together in this unformed world whose rules and objectives are largely unknown seemingly indecipherable or possibly nonexistent always on the verge of being killed by forces that we don't understand.เราทั้งคู่เกิดไปสะดุดอะไรเข้าในโลก ที่กฎและผลกรรม ที่ไม่รู้ ที่อ่านไม่ออก สำหรับการมีชีวิตอยู่
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้
But the case largely rested on the bloodwork that you did.แต่คดีส่วนใหญ่ต้องพึ่งรายงานเลือดของคุณ
So the damage is largely the result of scavengers stripping the bones.ความเสียหายส่วนมากมาจากสัตว์แทะเนื้อติดกระดูก
My system is largely solar powered and recycles 91% of its expended energy, allowing a ratio of 167 miles travelled for every gallon of fuel burned.ระบบของผมส่วนใหญ่ใช้จะพลังงานแสงอาทิตย์ และนำพลังงานที่ถูกใช้ไปกลับมาใช้ใหม่ได้ 91% ผมเดินทางไปได้ไกล 167 ไมล์
In a few decades, the carbon that made our atmosphere a furnace and that nature captured over millions of years, allowing life to develop, will have largely been pumped back out.ในอีกไม่กี่ทศวรรษ, คาร์บอนจะ ทำให้บรรยากาศของเราร้อนระอุ และนั่นจะทำให้สิ่งที่ธรรมชาติสะสม มากว่าล้านปีเพื่อให้ชีวิตพัฒนา ต้องย้อนกลับไปอย่างน่าใจหาย
As a fellow woman in the largely male work force,ในฐานะเพื่อนหญิง ที่ทำงานในหน่วยที่มีแต่ผู้ชาย
To be largely constructive and flattering,ออกไปในเชิงสร้างสรรค์ และเยินยอกันพอสมควร
A laundry list of character defects, all the mistakes I've made, largely public.ผมมีลิสความผิดที่เคยทำ และนิสัยเสียๆ ยาวเป็นหางว่าว
Perception is largely an emotional response.การรับรู้เป็นการตอบสองทางอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่
You know, this house has been largely unoccupied since the Melanie Benton killing.บ้านนี้แทบจะไม่มีใครอยู่ ตั้งแต่เมลานี เบนตัน ถูกฆาตกรรม

largely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人気稼業[にんきかぎょう, ninkikagyou] (n) popular occupation; occupation largely dependent on public favor
刀子[とうす;とうし, tousu ; toushi] (n) (See 小刀) small knife that is largely ornamental or used to cut open letters and the like
大同[だいどう, daidou] (exp) (1) largely the same; (n) (2) Daidou era (806.5.18-810.9.19); (P)
進士[しんし;しんじ;しじ(ok), shinshi ; shinji ; shiji (ok)] (n) (1) (See 科挙) palace examination (national Chinese civil servant examination based largely on classic literature); someone who has passed this examination; (2) (See 式部省) examination for promotion in the Ministry of Ceremonies (based largely on political duties and Chinese classics); someone who has passed this examination
多く[おおく, ooku] (adv) many; much; largely; abundantly; mostly
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea

largely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
ขนานใหญ่[adv.] (khanān yai) EN: heavily ; hugely ; largely ; mass FR:
มากมายมหาศาล[adv.] (mākmāi mahā) EN: largely FR:
อย่างมากมายมหาศาล[adv.] (yāng mākmāi) EN: largely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า largely
Back to top