ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laugh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laugh*, -laugh-

laugh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laugh (n.) คนหรือเหตุการณ์ที่น่าหัวเราะหรือขบขัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: เรื่องตลก, เรื่องน่าขำขัน, เรื่องชวนหัว
laugh (vt.) ทำให้หัวเราะ See also: ทำให้หัวร่อ
laugh (n.) เสียงหัวเราะ See also: เสียงฮา, เสียงขบขัน Syn. chuckle, grin, smile
laugh (vi.) หัวเราะ See also: หัวร่อ, ส่งเสียงหัวเราะ Syn. chortle, cackle, roar, giggle
laugh about (phrv.) หัวเราะ (เรื่อง) Syn. laugh over
laugh at (phrv.) หัวเราะเยาะ Syn. laugh over
laugh away (phrv.) หัวเราะไม่หยุด See also: หัวเราะต่อ
laugh down (phrv.) หัวเราะเสียงดังเพื่อทำให้ (บางคน) เงียบ
laugh heartily (vi.) หัวเราะลั่น
laugh into (phrv.) อดหัวเราะไม่ได้ See also: หัวเราะจนควบคุมไม่ได้
laugh last (phrv.) หัวเราะทีหลัง (ดังกว่า) See also: เอาชนะได้
laugh loudly (vi.) หัวเราะลั่น Ops. cry
laugh off (phrv.) หัวเราะไม่หยุด See also: หัวเราะต่อ Syn. laugh away
laugh on (phrv.) เปลี่ยนจากรู้สึกสุขเป็นเศร้า Syn. laugh out of
laugh out of (phrv.) หัวเราะ (เรื่อง) Syn. laugh on
laugh over (phrv.) หัวเราะ (เรื่อง)
laugh with (phrv.) หัวเราะกับ
laughable (adj.) น่าขัน See also: น่าหัวเราะ Syn. ridiculous, funny
laughably (adv.) อย่างน่าขำ See also: อย่างน่าหัวเราะ Syn. absurdly, insanely, humorously
laughing (n.) การหัวเราะ Syn. laughter
laughing (adj.) ซึ่งกำลังหัวเราะ See also: ซึ่งหัวเราะ
laughing (adj.) น่าหัวเราะ
laughing gas (n.) ก๊าซชนิดหนึ่งใช้เป็นยาสลบ Syn. nitrous oxide
laughing soup (sl.) แชมเปญ
laughing stock (n.) เรื่องของคนหรือสถานการณ์ที่น่าหัวเราะ See also: ตัวตลก Syn. clown, buffon
laughingstock (n.) สิ่งที่น่าหัวเราะ See also: สิ่งที่น่าหัวเราะเยาะ, ตัวตลก Syn. butt
laught at (phrv.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน
laughter (n.) การหัวเราะ Syn. laughing
laughter (n.) เสียงหัวเราะ
English-Thai: HOPE Dictionary
laugh(ลาฟ) {laughed,laughing,laughs} vi. หัวเราะ,ยิ้ม vt. หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย. n. การหัวเราะ -Phr. (laugh off พูดจาเยาะเย้ยเยาะ) ., See also: laughter n., Syn. chuckle,snicker
laughable(ลาฟ'ฟะเบิล) adj. น่าหัวเราะ,น่าเย้ยหยัน., See also: laughableness n. ดูlaughable, Syn. ridiculous
laughing(ลาฟ'ฟิง) n. การหัวเราะ. adj. เป็นการหัวเราะ,น่าหัวเราะ
laughing gasn. แก๊สหัวเราะหรือnitrous oxide
laughingstock(ลาฟ'ฟิงสทอค) n. สิ่งที่น่าหัวเราะ,สิ่งที่น่าหัวเราะเยาะ,ตัวตลก
laughter(ลาฟ'เทอะ) n. การหัวเราะ,เสียงหัวเราะ,อาการขบขัน,สิ่งที่น่าหัวเราะ, Syn. hilarity,merriment
English-Thai: Nontri Dictionary
laugh(n) เสียงหัวเราะ,การหัวเราะ
laughable(adj) น่าหัวเราะ,น่าเยาะเย้ย,น่าเย้ยหยัน
laughter(n) การหัวเราะ,เสียงหัวเราะ,ความขบขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
laughter reflexรีเฟล็กซ์หัวเราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laughterการหัวเราะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัว (v.) laugh Syn. ขำ, ขัน, หัวเราะ Ops. เศร้า, สลด
การหัวเราะ (n.) laugh
ขัน (v.) laugh Syn. ขบขัน, หัวเราะ Ops. ร้องไห้
ขำ (v.) laugh See also: amuse, giggle, snicker, snigger, titter Syn. ตลก, ขบขัน, หัวเราะ, ขำขัน
สรวล (v.) laugh See also: giggle Syn. หัวเราะ
สรวลเสเฮฮา (v.) laugh See also: be merry, be in stitches, split one´s sides Ops. ซึมเศร้า
สำรวล (v.) laugh See also: giggle Syn. สรวล, หัวเราะ
หัวร่อ (v.) laugh Syn. หัว, ขำ, ขัน, หัวเราะ Ops. เศร้า, สลด
หัวเราะ (v.) laugh See also: chuckle, chortle, guffaw, giggle, titter, be in stitches, snigger Syn. หัวร่อ, ขัน, ขบขัน
ฮา (v.) laugh See also: chuckle, chortle
เสียงหัวเราะ (n.) laugh See also: the sound of laughter Ops. เสียงร้องไห้
เสียงหัวเราะ (n.) laugh See also: the sound of laughter Ops. เสียงร้องไห้
หัวเราะเยาะ (v.) laugh at See also: sneer, mock Syn. เยาะเย้ย Ops. ชมเชย, ยกย่อง
การรื่นเริง (n.) laughter See also: amusement, joy, merriment, mirth Syn. การหัวเราะ
หัส (n.) laughter See also: amusement, joy, merriment, mirth Syn. การหัวเราะ, การรื่นเริง
ท้องคัดท้องแข็ง (adv.) rock with laughter See also: one´s side with laughter Syn. ท้องแข็ง
ท้องแข็ง (adv.) rock with laughter See also: one´s side with laughter
ระรี่ (adv.) (laugh) continuously
รี้ริก (adv.) mirthfully (laugh) See also: happily
ล้ม (v.) slaughter See also: butcher, kill Syn. ฆ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not a man if I let them laugh at me like thatฉันคงไม่ใช่ผู้ชายถ้าปล่อยให้พวกนั้นหัวเราะฉันอย่างนี้
Everyone's gonna laugh at me tomorrowพรุ่งนี้ทุกๆ คนคงจะหัวเราะเยาะฉัน
It's so great to be able to laugh out loudยอดไปเลยที่สามารถหัวเราะออกมาดังๆ ได้
He always makes me laughเขาทำให้ฉันหัวเราะได้เสมอ
He makes me laughเขาทำให้ฉันหัวเราะ
He almost laughed out loudเขาเกือบหัวเราะออกมาดังๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, you laugh like a donkey.เฮย คุณหัวเราะเหมือนลา
# I can see them laugh at meฉันสามารถเห็นพวกเขาหัวเราะเยาะ ฉัน
It's important to raise a laugh on the battlefield.เพื่อยกระดับการหัวเราะใน สนามรบ และมีอารมณ์ขันมากบาง หัวเราะสามารถ
Begin to laugh a bit And stare a bitหัวเราะและมีความสุขกัน
Begin to laugh a bit and stare a bit And walk around on air a bitหัวเราะสนุกสนานเดินไปด้วยกัน
All I want is to hear you laugh again. You will hear me laugh.- ฉันแค่อยากได้ยินเธอหัวเราะอีกครั้ง
And then your laugh Turned on the sunแล้วเสียงหัวเราะของเธอนั้น ก็ทำให้วันสดใส
Then you'll laugh at my expenseต่อมาคุณ'จะหัวเราะเยาะค่าใช้จ่ายของฉัน
Laugh, laugh and always laugh.หัวเราะหัวเราะและหัวเราะเสมอ
You didn't know whether to laugh or cry.ก็ไม่รู้จะหัวเราะ หรือร้องไห้ดี
I don't know what's funny anymore so could you just laugh any time that you feel anything funny?ผมไม่รู้แล้วว่าอะไรตลก เชิญหัวเราะเลยนะ...
Stuff to make my friends laugh but at home, you know, I was never funny....ที่ทำให้เพื่อนหัวเราะ แต่ที่บ้าน... ...ผมไม่เคยตลกเลย

laugh ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 嘲笑] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)
[chī, ㄔ, 嗤] laugh at; jeer; scoff at; sneer at
[kuī, ㄎㄨㄟ, 悝] laugh at
暗笑[àn xiào, ㄢˋ ㄒㄧㄠˋ, 暗笑] laugh in (up) one's sleeve; snigger; snicker
催肥[cuī féi, ㄘㄨㄟ ㄈㄟˊ, 催肥] to fatten (animal before slaughter)
[kài, ㄎㄞˋ, 欬] cough; sound of laughter
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, 刽子手 / 劊子手] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer
[ér, ㄦˊ, 唲] forced laughter
[hāi, ㄏㄞ, 咍] (interj.); happy; sound of laughter
残杀者[cán shā zhě, ㄘㄢˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, 残杀者 / 殘殺者] killer; butcher; slaughterer
[hā, ㄏㄚ, 哈] laughter; yawn; abbr. for Kazakhstan
[xī, ㄒㄧ, 嘻] laugh; giggle
好笑[hǎo xiào, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, 好笑] laughable; funny; ridiculous
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 笑] laugh; smile
笑口弥勒[Xiào kǒu Mí lè, ㄒㄧㄠˋ ㄎㄡˇ ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, 笑口弥勒 / 笑口彌勒] laughing Maitreya
笑料[xiào liào, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄠˋ, 笑料] laughing stock
笑声[xiào shēng, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄥ, 笑声 / 笑聲] laughter
[xì, ㄒㄧˋ, 咥] loud laugh
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 噱] loud laughter
闹笑话[nào xiào huà, ㄋㄠˋ ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, 闹笑话 / 鬧笑話] made to look a fool; a laughingstock
屠城[tú chéng, ㄊㄨˊ ㄔㄥˊ, 屠城] massacre (of everyone in a captured city); blood-bath; slaughter house; killing fields
杀戮[shā lù, ㄕㄚ ㄌㄨˋ, 杀戮 / 殺戮] massacre; slaughter
误杀[wù shā, ˋ ㄕㄚ, 误杀 / 誤殺] mistakenly kill; manslaughter
一氧化二氮[yī yǎng huà èr dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄉㄢˋ, 一氧化二氮] nitrous oxide N2O; laughing gas
[hōng, ㄏㄨㄥ, 哄] resound with laughter
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 唶] sigh, groan; loud laughter
[zǎi, ㄗㄞˇ, 宰] slaughter; butcher; govern; rule; official
宰杀[zǎi shā, ㄗㄞˇ ㄕㄚ, 宰杀 / 宰殺] slaughter; butcher
[tú, ㄊㄨˊ, 屠] slaughter; slaughter man
屠场[tú chǎng, ㄊㄨˊ ㄔㄤˇ, 屠场 / 屠場] slaughter-house; abattoir
屠宰[tú zǎi, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ, 屠宰] slaughter; butcher
屠宰场[tú zǎi chǎng, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ ㄔㄤˇ, 屠宰场 / 屠宰場] slaughterhouse; abattoir
屠戮[tú lù, ㄊㄨˊ ㄌㄨˋ, 屠戮] slaughter; massacre
笑语[xiào yǔ, ㄒㄧㄠˋ ㄩˇ, 笑语 / 笑語] talking and laughing; cheerful talk
问鼎轻重[wèn dǐng qīng zhòng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 问鼎轻重 / 問鼎輕重] lit. to inquire whether the tripods are light or heavy (成语 saw); a laughable attempt to seize power
哗笑[huá xiào, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄠˋ, 哗笑 / 嘩笑] uproarious laughter
割鸡焉用牛刀[gē jī yān yòng niú dāo, ㄍㄜ ㄐㄧ ㄧㄢ ㄩㄥˋ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄠ, 割鸡焉用牛刀 / 割雞焉用牛刀] Why use a pole-ax to slaughter a chicken?

laugh ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一笑に付する[いっしょうにふする, isshounifusuru] (exp,vs-s) to laugh something off; to shrug a matter off
人笑い[ひとわらい, hitowarai] (n) something people would laugh at
人笑え[ひとわらえ, hitowarae] (adj-na,n) something people would laugh at
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P)
大笑[たいしょう, taishou] (n,vs) loud laughter; hearty laugh
朗らかに笑う[ほがらかにわらう, hogarakaniwarau] (exp,v5u) to smile brightly; to laugh merrily
棒腹絶倒;抱腹絶倒;捧腹絶倒[ほうふくぜっとう, houfukuzettou] (n,vs) very funny; laugh oneself into convulsions; split one's sides laughing
破顔大笑[はがんたいしょう, hagantaishou] (n,vs) breaking into a hearty laugh
笑いこける;笑い転ける;笑い倒ける[わらいこける, waraikokeru] (v1,vi) (See 笑い転げる) to laugh heartily
笑い飛ばす[わらいとばす, waraitobasu] (v5s,vt) to laugh at
腹笑い[ふくわらい, fukuwarai] (n) belly laugh
追従笑い[ついしょうわらい, tsuishouwarai] (n) servile smile; sycophantic smile; servile laugh; sycophantic laugh
鼻で笑う[はなでわらう, hanadewarau] (exp,v5u) to laugh scornfully
あはは[, ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly)
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly
からから[, karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh!
ククク;クックックッ;くっくっくっ[, kukuku ; kukkukkutsu ; kukkukkutsu] (int) evil laughter
クックッ[, kukkutsu] (n,adv-to) (1) chuckle; stifled laughter; giggle; (2) cluck; coo (bird call)
けたけた[, ketaketa] (adv) laughing foolishly; cackling
けらけら[, kerakera] (adv) (on-mim) cackling (sound of shrill laughter)
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile
ちゃんちゃらおかしい[, chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable
テラワロス[, terawarosu] (exp) (sl) (See ワロス) laughing my ass off; LMAO; rolling on the floor laughing; ROTFL
わはは[, wahaha] (int,adv-to) Wa-haha!; vigorous laughter
ワロス[, warosu] (exp) (sl) laughing (used on BBS, etc.); laughable; LOL
三枚目[さんまいめ, sanmaime] (n) (1) (from Kabuki system of ranking characters) comedian; actor who plays comic roles; (2) figure of fun; laughing stock
人笑わせ[ひとわらわせ, hitowarawase] (adj-na,n) ridiculous; laughable
人笑われ[ひとわらわれ, hitowaraware] (adj-na,n) laughingstock
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable
傷害致死[しょうがいちし, shougaichishi] (n) manslaughter; bodily injury resulting in death
冷笑[れいしょう, reishou] (n,vs) derision; derisive laughter; scornful laugh; (P)
危険運転致死罪[きけんうんてんちしざい, kiken'untenchishizai] (n) vehicular manslaughter
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
含み笑い[ふくみわらい, fukumiwarai] (n,vs) suppressed laugh; smile; giggle; chuckle
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
呵々大笑;呵呵大笑[かかたいしょう, kakataishou] (n,vs) laughing a ringing laugh; having a hearty laugh; roaring with laughter
哄然[こうぜん, kouzen] (adv-to,adj-t) (laugh) broadly; (laugh) loudly
噴飯[ふんぱん, funpan] (n,vs) bursting out laughing
失笑[しっしょう, shisshou] (n,vs) laughter at an inappropriate time; sarcastic laughter; snigger
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
笑う[わらう, warau] Thai: หัวเราะ English: to laugh

laugh ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาสะ[n.] (hāsa) EN: laugh FR:
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger FR: rire ; rigoler
หัวร่อ[v.] (hūarø) EN: laugh FR: rire
หัวเราะร่า[v. exp.] (hūarǿ rā) EN: laugh happily ; laugh openly FR:
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
จี้เส้น[v.] (jīsen ) EN: make someone laugh ; be funny FR:
กะแหะ[v.] (kahae) EN: laugh heh heh FR:
การหัวเราะ[n.] (kān hūarǿ) EN: laugh FR: rire [m]
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter FR: rire ; s'amuser
เค้นหัวเราะ[v. exp.] (khen hūarǿ) EN: force a laugh FR:
นึกขำในใจ[v. exp.] (neuk kham n) EN: laugh to oneself ; recall something with amusement ; be secretly amused (by) FR:
สำรวล[v.] (samrūan) EN: laugh FR:
สรวล[v.] (sūan) EN: laugh ; be merry FR:
สรวลเส[v.] (sūansē) EN: laugh ; be merry FR: rire
สรวลเสเฮฮา[v.] (suansēhēhā) EN: laugh ; be merry ; be in stitches ; split one's sides FR:
ยิ้มแต้[v.] (yimtāe) EN: laugh happily ; be all smiles ; beam (at) ; give a beaming smile FR: être tout sourire
เยาะ[v.] (yǿ) EN: jeer at ; mock ; ridicule ; laugh at FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer
อากรฆ่าสัตว์[n. exp.] (ākøn khā sa) EN: animal slaughter tax FR: taxe d'abattage [m]
อานันทนะ[n.] (ānanthan) EN: laughter FR:
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaeo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable FR:
ฮา[v.] (hā) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter ; guffaw FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
หัส[n.] (hat) EN: laughter ; fun FR:
ฮาตรึม[v. exp.] (hā treum) EN: get lots of laughs FR:
หัส-[pref.] (hatsa-) EN: laughter ; fun FR:
หัวเราะครืน[v. exp.] (hūarǿ khreū) EN: roar with laughter FR:
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joke ; jest ; laughing-stock FR: blague [f] ; plaisanterie [f] ; histoire drôle [f]
ไก่เชือดแล้ว[n. exp.] (kai cheūat ) EN: slaughtered chicken FR: poulet découpé [m]
การฆ่าสัตว์[n. exp.] (kān khā sat) EN: slaughter FR: abattage [m]
การรื่นเริง [n.] (kān reūnroē) EN: laughter FR: amusement [m]
ก๊าซหัวเราะ[n. exp.] (kāt hūarǿ) EN: laughing gas FR: gaz hilarant [m]
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆ่าฟัน[v.] (khāfan) EN: kill ; slaughter FR: tuer ; abattre
คัก ; คั่ก ; คั่ก ๆ = คั่กๆ[interj.] (khak ; khak) EN: [sound of heavy rain] ; [sound of heavy laughter] FR:
ขำกลิ้ง[v.] (kham kling) EN: burst out laughing FR:
ขำตกเก้าอี้[v. exp.] (kham tok ka) EN: die with laughter FR:
ฆ่าหมู[v. exp.] (khā mū) EN: slaughter a pig FR: tuer un cochon
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular ; laughable FR: drôle ; amusant
ฆ่าสัตว์[v. exp.] (khā sat) EN: butcher ; slaughter FR: tuer un animal ; abattre un animal

laugh ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlachtvieh {n}meat stock; slaughter cattle; animals for slaughter
Grauhäherling {m} [ornith.]Ashy Laughing Thrush
Aztekenmöwe {f} [ornith.]Laughing Gull (Larus atricilla)
Buntflügelhäherling {m} [ornith.]Variegated Laughing Thrush
Hohngelächter {n}scornful laughter; jeering
Spottgelächter {n}derisive laughter
Gelächter {n}laughter
Lache {f}laugh
Lachen {n} | ein kurzes Lachenlaughter | a ripple of laughter
Lacher {m}laugher
Lachgas {n}laughing gas; nitrous oxide
Lachfalke {m} [ornith.]Laughing Falcon
Palmtaube {f} [ornith.]Laughing Dove
Massaker {n}massacre; slaughter
Augenbrauenhäherling {m} [ornith.]Melodious Laughing Thrush
Prinzenhäherling {m} [ornith.]Prince Henry's Laughing Thrush
Schwarzschlachtung {f}slaughter illicitly
Maskenhäherling {m} [ornith.]Spectacled Laughing Thrush
Strichelhäherling {m} [ornith.]Striped Laughing Thrush

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laugh
Back to top