ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cackle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cackle*, -cackle-

cackle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cackle (vi.) หัวเราะเสียงดังแหลม Syn. cluck, gabble
English-Thai: HOPE Dictionary
cackle(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (การ) ร้องเสียงกะต๊ากหรือกุ๊ก ๆ (ไก่) ,หัวเราะกั๊กกั๊ก,พูดเสียงอึกทึก,ร้องเสียงที่แสดงการไม่เห็นด้วย,คำพูดเหลวไหล, See also: cackler n., Syn. cluck
English-Thai: Nontri Dictionary
cackle(n) เสียงร้องของไก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า
When did you learn to talk? I thought hens could only cluck and cackle.ไปหัดพูดมาจากไหน ฉันนึกว่าแม่ไก่ทำได้แค่กะต๊าก และก็ป๊อกๆ เท่านั้น
But I can't, because I can't get your little... (screaming cackle) out of my head.แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะฉัน ไม่สามารถลืม .
A ghostly moan, a rattling of chains, a witch's cackle.เสียงผี เสียงโซ่ เสียงแม่มด
(CACKLES SOFTLY) we brought something to test it with.CACKLES เบามือ) เรานำสิ่งที่จะทดสอบกับ.

cackle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けらけら笑う[けらけらわらう, kerakerawarau] (v5u) to cackle

cackle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะต๊าก[v.] (katāk) EN: cackle ; squawk FR: caqueter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cackle
Back to top