ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chortle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chortle*, -chortle-

chortle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chortle (vi.) หัวเราะร่าเริง Syn. chuckle, snort
English-Thai: HOPE Dictionary
chortle(คอร์'เทิล) vt. vi.,n. หัวเราะฮะฮะ.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[chortles] This is gonna be a serious blow to your self-esteem.นี่อาจทำให้แกเครียดหัวแตกได้

chortle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger FR: rire ; rigoler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chortle
Back to top