ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

funny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *funny*, -funny-

funny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
funny (adv.) น่าขบขัน See also: ตลก, ชวนหัว, น่าหัวเราะ Syn. amusing, comical, humorous
funny business (idm.) สิ่งผิดกฎหมาย See also: ความหลอกลวง
funny farm (sl.) โรงพยาบาลโรคจิต See also: โรงพยาบาลบ้า
funny ha-ha (idm.) น่าตลก See also: น่าขบขัน
funny money (sl.) เงินปลอม
funny peculiar (idm.) แปลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ประหลาด, พิลึก
funny person (n.) คนที่สนุกสนาน
funny-farm (sl.) โรงพยาบาลโรคจิต See also: โรงพยาบาลประสาท
English-Thai: HOPE Dictionary
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
English-Thai: Nontri Dictionary
funny(adj) น่าขัน,ตลก,สนุกสนาน,น่าหัวเราะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Funny Looking Kidหน้าตาผิดไปจากธรรมดา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำหน้าทำตา (v.) make funny face See also: feign facial expression
ชวนหัว (adj.) funny See also: amusing, comical Syn. ขัน
น่าขัน (adj.) funny See also: amusing, humorous Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าขำ (adj.) funny See also: amusing, comic Syn. น่าขบขัน, น่าหัวเราะ Ops. น่าเศร้า
น่าขำ (adj.) funny See also: amusing, comic Syn. น่าขบขัน, น่าหัวเราะ Ops. น่าเศร้า
น่าขำ (adj.) funny See also: amusing, comic Syn. น่าขบขัน, น่าหัวเราะ Ops. น่าเศร้า
น่าขำขัน (adj.) funny See also: amusing, humorous Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าชวนหัว (adj.) funny See also: amusing, humorous Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าหัวเราะ (adj.) funny See also: comical
บ้องแบ๊ว (adj.) funny See also: strange, queer, laughable Syn. พิลึก, พิกล
ตลกฝืด (v.) be not funny See also: be not amusing Syn. ไม่ตลก, ไม่สนุก, จืดชืด
ไม่ตลก (v.) be not funny See also: be not amusing Syn. ไม่สนุก, จืดชืด
ไม่สนุก (v.) be not funny See also: be not amusing Syn. ไม่ตลก, จืดชืด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to meet someone who gorgeous, funny and richฉันอยากเจอใครบางคนที่หล่อ ตลก และก็รวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What funny names for children!ว่าชื่อตลกสำหรับเด็ก!
Little funny face.หน้าตลกเล็ก ๆ น้อย ๆ
I don't see anything funny about it.ผมไม่เห็นอะไรที่ตลกเกี่ยวกับเรื่องนี้
He wasn't very funny but I liked it better.เขาไม่ได้ตลกมาก แต่ฉันชอบ มันได้ดียิ่งขึ้น
Hey, that's a funny place to leave a goldfish bowl.เฮ้ว่าคือสถานที่ที่ตลก ที่จะออกจากชามปลาทอง
He's three and can read the funny papers.He's three and can read the funny papers.
Read the funny papers.Read the funny papers.
You're a funny animal. You're nothing but a tail. Where's the rest?คุณเป็นสัตว์ที่แปลกมาก คุณมีแต่หาง
I don't think that's funny. I don't think that's funny at all.ฉันว่าไม่ตลกเลยนะ ไม่ตลกเลย
That's not funny. That's not funny at all.นั่นไม่ตลกเลยนะไม่ตลกเลย
You're doing some very funny things with words here.คุณใช้คำพูดได้ตลกมากที่นี่
He sure picked a funny business to go into then, didn't he?ท่านเลือกงานได้ตลกมากเลย จริงมั้ย

funny ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趣闻[qù wén, ㄑㄩˋ ㄨㄣˊ, 趣闻 / 趣聞] funny news item; interesting anecdote
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, 怪样 / 怪樣] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces
逗人[dòu rén, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ, 逗人] amusing; funny; entertaining
滑稽[huá ji, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ˙, 滑稽] comical; funny; amusing
可笑[kě xiào, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄠˋ, 可笑] funny
[gén, ㄍㄣˊ, 哏] funny; odd; interesting
搞笑[gǎo xiào, ㄍㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, 搞笑] funny; hilarious
好笑[hǎo xiào, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, 好笑] laughable; funny; ridiculous
[lu:è, ㄜˋ, 擽] tickle; ticklish, funny

funny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャグる[, gyagu ru] (v5r) (See ギャグ) to joke; to say something funny
ところがどっこい[, tokorogadokkoi] (exp) funny you should mention that
ファニー[, fani-] (n) funny
ファニーフェース[, fani-fe-su] (n) funny face
一発芸[いっぱつげい, ippatsugei] (n) one-liner; funny joke; gag; quick trick
剽軽[ひょうきん, hyoukin] (adj-na,n) facetious; droll; funny
喜劇[きげき, kigeki] (n,adj-no) comedy; funny show; (P)
惚け(P);呆け(P)[ぼけ(P);ボケ, boke (P); boke] (n,suf) (1) (uk) idiot; fool; touched in the head (from); out of it (from); space case; (2) (See 漫才,突っ込み・つっこみ・2) funny man (of a comedy duo); (in comedy) silly or stupid line; (3) Alzheimer's (impol); (P)
戯け話[おどけばなし, odokebanashi] (n) funny story
珍談[ちんだん, chindan] (n) funny story; anecdote; gossip
笑談[しょうだん, shoudan] (n,vs) (1) pleasant chat; talking amiably; laughing over; (2) (See 冗談・じょうだん) funny story; jest; joke
加糖粉乳[かとうふんにゅう, katoufunnyuu] (n) sweetened powdered milk
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
棒腹絶倒;抱腹絶倒;捧腹絶倒[ほうふくぜっとう, houfukuzettou] (n,vs) very funny; laugh oneself into convulsions; split one's sides laughing
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na,n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P)
糞尿[ふんにょう, funnyou] (n) excreta
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular

funny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaeo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable FR:
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ชวนหัว[adj.] (chūanhūa) EN: funny ; amusing ; comical FR: drôle ; amusant
จี้เส้น[v.] (jīsen ) EN: make someone laugh ; be funny FR:
การตุกติก[n.] (kān tuktik) EN: hanky panky ; funny business FR:
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny ; witty FR: plaisant ; humoristique ; amusant ; comique ; hilarant ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขำจริง ๆ = ขำจริงๆ[adj.] (kham jing-j) EN: very funny FR:
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular ; laughable FR: drôle ; amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ไม่ตลก[adj.] (mai talok) EN: serious ; not funny FR: pas drôle ; pas marrant ; sérieux
มุขตลก[n.] (muktalok) EN: gag ; joke ; gimmick ; funny twist ; comic twist ; humorous twist ; funny angle of the story ; punch line FR: fin de l'histoire [f]
น่าหัวเราะ[adj.] (nā hūarǿ) EN: funny ; comical ; laughable FR: risible
น่าขำ[adj.] (nā kham) EN: funny ; amusing ; wacky FR: amusant
น่าขัน[adj.] (nā khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; laughable ; comical ; ridiculous FR: drôle ; amusant ; comique
น่าสนุก[adj.] (nā sanuk) EN: funny FR: amusant
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; abnormal ; queer ; odd ; strange ; funny FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิลึก[adj.] (phileuk) EN: queer ; odd ; funny ; weird ; bizarre ; eccentric FR: bizarre
ผิดสังเกต[v.] (phitsangkēt) EN: be unusual ; not look right ; be unaccustomed ; be abnormal ; look funny FR:
พูดแปร่ง[v. exp.] (phūt praeng) EN: speak with an accent ; sound funny FR: parler avec un accent
แปลก ๆ = แปลกๆ[adj.] (plaēk-plaēk) EN: unusual ; funny ; strange FR: inhabituel ; bizarre ; original ; excentrique ; extravagant ; qui sort de l'ordinaire
เรื่องขำขัน[n. exp.] (reūang kham) EN: funny story FR: histoire drôle [f]
เรื่องขบขัน[n. exp.] (reūang khop) EN: funny story FR: histoire drôle [f]
สนุก[v.] (sanuk) EN: enjoy ; be enjoyable ; enjoy ; have a good time ; have fun ; be funny FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
สตอร์เบอรี[v.] (satøboērī) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly FR: faire le matamore
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical ; ludicrous FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลกดี[X] (talok dī) EN: very comical ; funny ; amusing FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique
ตลกฝืด[v. exp.] (talok feūt) EN: be not funny ; be not amusing ; tell a joke tahat falls flat FR:
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopk) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny FR:
ตลกแต่ไม่สนุก[xp] (talok tāe m) EN: funny but not fun FR: drôle mais pas amusant
ตลกที่สุด[adj.] (talok thīsu) EN: extremely funny FR:
ตุกติก[v.] (tuktik) EN: play dirty ; do funny business ; do a fiddle ; be tricky FR:
ยิ้มไม่ออก[v. exp.] (yim mai øk) EN: not find funny FR:
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.) ; amusette [f] (Belg.)

funny ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
komisch; spaßig {adj} | komischer; spaßiger | am komischsten; am spaßigstenfunny | funnier | funniest
originell; witzig {adj}funny; comical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า funny
Back to top