ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buffon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buffon*, -buffon-

buffon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buffon (n.) ตัวตลก See also: ตัวละครตลก Syn. entertainer, clown, jester, comic
buffon (n.) นักแสดงตลก Syn. entertainer, jester, performer
buffon (n.) ตัวละครตลก See also: ตัวตลก Syn. entertainer, clown, jester, comedian
buffon (n.) ตัวตลก See also: ตัวโจ๊ก, จำอวด Syn. clown, fool
buffon (n.) เรื่องของคนหรือสถานการณ์ที่น่าหัวเราะ See also: ตัวตลก Syn. clown, laughing stock
buffon (n.) ตัวตลก See also: ตัวโจ๊ก Syn. comedian
buffonery (n.) พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก Syn. foolery

buffon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกสกัวหางยาว[n. exp.] (nok sakūa h) EN: Long-tailed Jaeger ; Long-tailed Skua FR: Labbe à longue queue [m] ; Labbe longicaude [m] ; Stercoraire longicaude ; Stercoraire à longue queue ; Stercoraire de Buffon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buffon
Back to top