ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lab*, -lab-

lab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lab (n.) ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory) See also: ห้องปฏิบัติการ
labarum (n.) ธงปีกนกของอัศวินในสมัยก่อน Syn. gonfalon, banner
label (vt.) ติดป้าย See also: ปิดป้าย, ปิดฉลาก, ติดชื่อ Syn. tag
label (vt.) ทำเครื่องหมาย See also: แสดงเครื่องหมาย Syn. mark
label (vt.) แบ่งเป็นประเภท See also: จัดเป็นประเภท Syn. classify
label (n.) ป้าย See also: ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ Syn. gummed label, brand, marque, sticker
label (n.) ยี่ห้อ See also: ชื่อ, ตรา, เครื่องหมายการค้า Syn. trade name
label as (phrv.) ถูกตราหน้า See also: ถูกจัดให้อยู่ในจำพวก
label with (phrv.) ติดป้ายด้วย See also: ติดฉลากด้วย Syn. mark with
labeled (adj.) มีชื่อเสียง See also: โดดเด่น Syn. characterized, marked, famous
laberious (adj.) เข้มข้น See also: เข้มงวด, คร่ำเคร่ง, ขะมักเขม้น, ซึ่งต้องใช้ความพยายาม Syn. arduous, oppressive Ops. easy, simple
labia (n.) ริมฝีปาก (คำพหูพจน์ของ labium)
labial (adj.) เกี่ยวกับริมฝีปาก
labial (adj.) ที่เปล่งเสียงโดยใช้ริมฝีปาก
labial (n.) เสียงที่เปล่งโดยใช้ริมฝีปาก See also: เสียงริมฝีปาก
labiate (adj.) ที่มีลักษณะคล้ายริมฝีปาก Syn. liplike
labiate (n.) พืชในตระกูลมินต์
labile (adj.) ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ See also: ที่ไม่คงตัว, ที่ไม่คงที่ Syn. unstable
labium (n.) ริมฝีปาก
labonza (sl.) ท้อง See also: พุง
labonza (sl.) ก้น See also: สะโพก
labor (vi.) กระทำด้วยความยากลำบาก See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร Syn. grind
labor (n.) กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อ) Syn. parturition
labor (vi.) โคลง (เรือ) See also: โคลงเคลง, โต้คลื่น Syn. roll, pitch
labor (n.) งานที่ใช้พละกำลัง See also: งานที่ต้องออกแรง Syn. exertion, toil, work Ops. idleness, leisure, sloth
labor (n.) ชนชั้นแรงงาน See also: กรรมกร, พวกกรรมกร Syn. working class, proletariat
labor (vt.) ใช้เวลาและความพยายามมาก
labor (vi.) ทำงานหนัก See also: ทำงานหามรุ่งหามค่ำ Syn. fag, drudge, travail, work Ops. rest
labor (vi.) พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย See also: ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย Syn. strive
labor (n.) ภาระ See also: งาน, หน้าที่ Syn. task
labor camp (n.) คุกที่นักโทษต้องทำงานอย่างหนัก
Labor Day (n.) วันแรงงาน (1 พฤษภาคม) See also: วันกรรมกร, วันแรงงาน (ในสหรัฐฯ แคนาดาและประเทศอื่น ๆ บางประเทศถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน) Syn. Labour Day
labor force (n.) แรงงาน Syn. work force
labor law (n.) กฎหมายแรงงาน
labor market (n.) ตลาดแรงงาน
labor under (phrv.) ทำงานภายใต้ Syn. labour under, work under
labor union (n.) สหภาพแรงงาน Syn. trade union, union
labor-saving (adj.) ซึ่งช่วยทุ่นแรง See also: ซึ่งผ่อนแรง, ที่ช่วยให้ใช้แรงน้อย
laboratory (n.) ห้องปฏิบัติการ See also: ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการวิจัย Syn. lab, research lab, science lab
labored (adj.) ที่ต้องกระทำด้วยความพยายามมาก Syn. strained
English-Thai: HOPE Dictionary
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
labia(เล'เบีย) n. พหูพจน์ของ labium
labia majoraแคมใหญ่
labia minoraแคมเล็ก
labial(เล'เบียล) adj. เกี่ยวกับริมฝีปาก,เป็นเสียงริมฝีปาก (เช่นการเป่าขลุ่ย) (เช่นเสียงp,v,m,w) . n. เสียงริมฝีปาก,พยัญชนะที่ออกเสียงด้วยริมฝีปาก., See also: labiality n. ดูlabial
labile(เล'เบิล,-ไบลฺ) adj. มักเปลี่ยนแปลง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่., See also: lability n. ดูlabile, Syn. changeable
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labor unionn. สหภาพแรงงาน
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย
labored(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
laborious(ละบอ'เรียส) adj. ใช้แรงงานมาก,ลำบาก,ยาก,อุตสาหะ, See also: laboriousness n. ดูlaborious, Syn. toilsome,difficult
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labour unionn. สหภาพแรงงาน
laboured(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored
labourer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
labyrinth(แลบ'บะรินธฺ) n. ห้องหูชั้นใน,ทางวกวน,เขาวงกต,สิ่งที่วกเวียน,ความยุ่งยากสับสน, Syn. intricacy,maze,coil
English-Thai: Nontri Dictionary
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
labial(adj) เกี่ยวกับริมฝีปาก
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
labour(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labourer(n) กรรมกร,คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,จับกัง,กุลี
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
labelป้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labial-ริมฝีปาก, -แคม, -ขอบเปลือกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labiate-รูปปาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labileเคลื่อนง่าย, ไม่คงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labiumกลีบล่าง [พืชวงศ์ Labiatae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labor pain; pain, labourอาการเจ็บท้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboratory diagnosisการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labored respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labourแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour forceกำลังแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour unionสหภาพแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboured respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, laboredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labourerกรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labyrinthห้องหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lab Resultsค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Label ป้าย [คอมพิวเตอร์]
Labiaแคมนอก, กลีบนอก [การแพทย์]
Labia Majoraแคมใหญ่, กลีบใหญ่ [การแพทย์]
Labia Minoraแคมเล็ก, กลีบเล็ก [การแพทย์]
Labial Barเลเบียลบาร์ [การแพทย์]
Labileสูญเสียฤทธิ์ได้ง่าย, ไม่คงตัว [การแพทย์]
Labiumริมฝีปากล่าง [การแพทย์]
Laborแรงงาน [TU Subject Heading]
Labor campsบ้านพักคนงาน [TU Subject Heading]
Labor Force แรงงาน ประชากรที่ทำงานและประชากรที่ทำงานในเชิงเศรษญ กิจ [สิ่งแวดล้อม]
Labor laws and legislationกฎหมายแรงงาน [TU Subject Heading]
Labor marketตลาดแรงงาน [TU Subject Heading]
Labor union membersสมาชิกสหภาพแรงงาน [TU Subject Heading]
Laboratoryแลบอราทอรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Labour absorptionการดูดกลืนแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
Labyrinthห้องหูชั้นใน; หู, ห้องชั้นใน; หูชั้นใน; ลาบิริ้นท์; ลาไบรินธ์; หูส่วนใน; หูชั้นใน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นป้าย (v.) label See also: put up a sign or a nameplate, set up a bill-board or sign, set up a sign-board, hang out one´s shingle Syn. ปิดป้าย
ฉลาก (n.) label Syn. สลากยา
ฉลาก (n.) label See also: sticker
ฉลากยา (n.) label Syn. สลากยา
ติดป้าย (v.) label See also: put up a sign or a nameplate, set up a bill-board or sign, set up a sign-board, hang out one´s shingle Syn. ขึ้นป้าย, ปิดป้าย
ป้าย (n.) label See also: sticker Syn. ฉลาก
ป้ายชื่อ (n.) label
ปิดป้าย (v.) label See also: put up a sign or a nameplate, set up a bill-board or sign, set up a sign-board, hang out one´s shingle Syn. ขึ้นป้าย
สลาก (n.) label Syn. สลากยา, ฉลาก
สลากยา (n.) label Syn. ฉลาก
สลากยา (n.) label
หมายยา (n.) label Syn. ฉลากยา
น้ำพักน้ำแรง (n.) labor See also: ability, effort Syn. หยาดเหงื่อแรงงาน
หยาดเหงื่อแรงงาน (n.) labor See also: ability, effort
แรงงาน (n.) labor
ข้อพิพาทแรงงาน (n.) labor dispute See also: labor controversy
กำลังแรงงาน (n.) labor force See also: work force Syn. แรงงาน, พลังงาน
ตลาดแรงงาน (n.) labor market
สหภาพแรงงาน (n.) labor union
ทุ่นกำลัง (v.) labor-saving
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How much lab training have you had?คุณได้รับการฝึกในห้องปฏิบัติการมามากแค่ไหน
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
Don't labor at your writingอย่าพยายามอย่างหนักมากเกินไปกับงานเขียนของคุณ
As the head of this family, I labor for the future of my childrenในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
Could you elaborate?คุณช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม?
But I'll have to check my schedule to see when I'm availableแต่ฉันต้องเช็คดูตารางเวลาก่อนว่าจะว่างพบคุณได้เมื่อไหร่
I'll have to check my schedule to see when I'm availableฉันจะต้องเช็คกำหนดการดูก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่
They aren't supposed to be available in Thailandดูเหมือนพวกมันจะหาไม่ได้ในประเทศไทย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mac, we're movin' those things... out of the lab into the storeroom.Right over here. Right over... Sorry, Mac.
The lab passes they issue once a week...บัตรผ่านห้องแลปที่พวกเขา ให้ใช้ได้ในหนึ่งอาทิตย์...
Go back to the lab and get me some of that medicine!กลับไปที่ห้องแล็บ แล้วเอา ยามาให้ฉัน!
If you don't go back to the lab and receive proper treatment, you may die.ถ้านายไม่ยอมกลับไปที่ห้องแล็บ และ ได้รับการรักษา นายอาจตายได้
I once made the mistake of telling this female lab partner that I couldn't stand to see things suffer like little frogs, that we'd have to dissect.ผมเคยบอกเพื่อนผู้หญิง ร่วมแล็บเดียวกัน... ...ว่าผมทนดูกบถูกผ่าไม่ได้
Now, we'll have to wait for the lab results, of course but what's the betting he's oozing Tubocurarine?ตอนนี้ เราต้องรอผลจากห้องวิจัย แน่นอน... ...แต่เขาพนันอะไรเพื่อ ซี้ดยาเทอร์โบเคอร์เรนนะ?
I've gone as far as I can in my lab at home.อยู่ที่บ้าน ฉันยังทำได้ขนาดนี้
I need access to the main lab to go further.ฉันอยากทำมันต่อที่แล๊บกลาง
The lab boys tell me that somebody chased Parkette... through the house with a power lawnmower.เจ้าหน้าที่ชันสูตรบอกผมว่า มีคนใช้เครื่องตัดหญ้า วิ่งไล่เหยื่อไปทั่วบ้าน
Come on into the lab and we'll get you all fixed up.มาที่ห้องแล็บ แล้วเราจะจัดเตรียมให้คุณอย่างเต็มที่เลย
Someone trashed the lab and they stole the body.- เกิดเรื่องแล้ว ... . ไปกันเถอะ
Who else would have reason to trash the lab and our rooms?เขาโกหก ผลการชันสูตร แล้วตอนนี้เราพบว่า เขาไปกับนักสืบ

lab ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
重音节[zhòng yīn jié, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, 重音节 / 重音節] accented syllable; stress
亚拉巴马[Yà lā bā mǎ, ㄧㄚˋ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄇㄚˇ, 亚拉巴马 / 亞拉巴馬] Alabama
亚拉巴马州[Yà lā bā mǎ zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, 亚拉巴马州 / 亞拉巴馬州] Alabama, US state
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ, 劳役 / 勞役] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 拮] antagonistic; laboring hard; pressed
诧异[chà yì, ㄔㄚˋ ㄧˋ, 诧异 / 詫異] flabbergasted; astonished
可得到[kě dé dào, ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ, 可得到] available
资用[zī yòng, ㄗ ㄩㄥˋ, 资用 / 資用] available
双唇音[shuāng chún yīn, ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄣˊ , 双唇音 / 雙唇音] bilabial consonant (b or p)
双音节[shuāng yīn jié, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ, 双音节 / 雙音節] bisyllable
蓝领[lán lǐng, ㄌㄢˊ ㄌㄧㄥˇ, 蓝领 / 藍領] blue collar; common laborer
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal
喧哗[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, 喧哗 / 喧嘩] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor
布鲁克海文国家实验室[bù lǔ kè hǎi wén guó jiā shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文国家实验室 / 布魯克海文國家實驗室] Brookhaven National Laboratory
布鲁克海文实验室[bù lǔ kè hǎi wén shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文实验室 / 布魯克海文實驗室] Brookhaven National Laboratory
[lí, ㄌㄧˊ, 蠡] calabash
走资派[zǒu zī pài, ㄗㄡˇ ㄗ ㄆㄞˋ, 走资派 / 走資派] capitalist-roader; person in power taking the capitalist road, a political label often pinned on cadres by the Red Guards during the Cultural Revolution
劳资[láo zī, ㄌㄠˊ ㄗ, 劳资 / 勞資] labor and capital; labor and management
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳资关系 / 勞資關係] industrial relations; relations between labor and capital
工夫[gōng fū, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ, 工夫] casual labor
打短儿[dǎ duǎn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄢˇ ㄖ˙, 打短儿 / 打短兒] casual labor; to work for a bit
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 包工头 / 包工頭] chief labor contractor
童工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 童工] child labor
催生[cuī shēng, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ, 催生] to induce labor; to expedite childbirth
催产[cuī chǎn, ㄘㄨㄟ ㄔㄢˇ, 催产 / 催產] to induce labor; to expedite childbirth
矮子里拔将军[ǎi zi li bá jiāng jūn, ㄞˇ ㄗ˙ ㄌㄧ˙ ㄅㄚˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, 矮子里拔将军 / 矮子裡拔將軍] lit. choose a general from among the dwarfs; fig. choose the best person available (out of a mediocre bunch)
闭音节[bì yīn jié, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 闭音节 / 閉音節] closed syllable
合作者[hé zuò zhě, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 合作者] co-worker; collaborator; also collaborator with the enemy
共同筛选[gòng tóng shāi xuǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄞ ㄒㄩㄢˇ, 共同筛选 / 共同篩選] collaborative filtering
群件[qún jiàn, ㄑㄩㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, 群件] collaborative software
声母[shēng mǔ, ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 声母 / 聲母] consonant; the initial consonant (of a Chinese syllable)
繁文[fán wén, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ, 繁文] convoluted; elaborate formalities
繁文缛节[fán wén rù jié, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ ㄖㄨˋ ㄐㄧㄝˊ, 繁文缛节 / 繁文縟節] convoluted and over-elaborate (document); unnecessarily elaborate writing; mumbo-jumbo
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 劦] variant of 協|协; cooperate; combined labor
劳改营[láo gǎi yíng, ㄌㄠˊ ㄍㄞˇ ˊ, 劳改营 / 勞改營] correctional labor camp
劳教所[láo jiào suǒ, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 劳教所 / 勞教所] correctional institution; labor camp
不可估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, 不可估量] inestimable; incalculable; beyond measure
不赀[bù zī, ㄅㄨˋ ㄗ, 不赀 / 不貲] immeasurable; incalculable

lab ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n,vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order
アイエルオー[, aieruo-] (n) International Labour Organization (Labor, Organisation); ILO
アストロラーベ[, asutorora-be] (n) astrolabe
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
アベイラビリティ;アベイラビリティー[, abeirabiritei ; abeirabiritei-] (n) availability
アベイラビリティ基準[アベイラビリティきじゅん, abeirabiritei kijun] (n) availability criterion; availability criteria
アベイラビリティ率[アベイラビリティりつ, abeirabiritei ritsu] (n) availability ratio
アベイラブル[, abeiraburu] (adj-f) available
アベイラブルビットレイト[, abeiraburubittoreito] (n) {comp} available bit rate
アラバスター[, arabasuta-] (n) alabaster
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) {comp} installable device driver
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P)
カンムリベラ属[カンムリベラぞく, kanmuribera zoku] (n) Coris (genus of wrasses in the family Labridae)
カ行[カぎょう, ka gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "ku"; "ka" column or row of the kana syllabary
ガ行[ガぎょう, ga gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "gu"; "ga" column or row of the kana syllabary
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
グーラグ;グラグ[, gu-ragu ; guragu] (n) Gulag (Soviet Union labor camp from 1930-1955)
クギベラ属[クギベラぞく, kugibera zoku] (n) Gomphosus (genus of marine wrasse in the family Labridae)
ぐにゃぐにゃ[, gunyagunya] (adj-na,adj-no,adv,n,vs) (on-mim) flabby; limp; soft; flexible
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P)
コミュニケーション科学基礎研究所[コミュニケーションかがくきそけんきゅうしょ, komyunike-shon kagakukisokenkyuusho] (n) Communication Science Laboratories
コラボ[, korabo] (n) (abbr) (See コラボレーション) collaboration
コラボレーション[, korabore-shon] (n) collaboration; (P)
コラボレーター[, korabore-ta-] (n) collaborator
コラボレイティブ[, koraboreiteibu] (n) collaborative
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense)
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration
サ行[サぎょう, sa gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "su"; "sa" column or row of the kana syllabary
ザ行[ザぎょう, za gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "zu"; "za" column or row of the kana syllabary
シーラブ[, shi-rabu] (n) Sealab
Japanese-English: COMDICT Dictionary
室内実験[しつないじっけん, shitsunaijikken] lab test, in-house test
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability
スケーラビリテイ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability
スケーラブル[すけーらぶる, suke-raburu] scalable
スケーラブルフォント[すけーらぶるふぉんと, suke-raburufonto] scalable font
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.)
ベクトルラベル[べくとるらべる, bekutoruraberu] vector label
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム終わりラベル[ボリュームおわりラベル, boryu-mu owari raberu] end-of-volume label, EOV (abbr.)
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling
ラベル[らべる, raberu] label
ラベルセット[らべるせっと, raberusetto] label set
ラベル番号[ラベルばんごう, raberu bangou] label number
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL
使用不能時間[しようふのうじかん, shiyoufunoujikan] unavailable time
使用可能[しようかのう, shiyoukanou] available (an)
使用可能性[しようかのうせい, shiyoukanousei] availability
使用可能時間[しようかのうじかん, shiyoukanoujikan] available time
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled
入手不能公開文[にゅうしゅふのうこうかいぶん, nyuushufunoukoukaibun] unavailable public text
入手可能[にゅうしゅかのう, nyuushukanou] available (an)
入手可能公開文[にゅうしゅかのうこうかいぶん, nyuushukanoukoukaibun] available public text
共通化[きゅうつうか, kyuutsuuka] collaboration
利用可能[りようかのう, riyoukanou] available (an), usable (e.g. bandwidth)
利用可能ビットレート[りようかのうビットレート, riyoukanou bittore-to] available bit rate (ABR)
動作率[どうさりつ, dousaritsu] availability ratio
可用性[りようせい, riyousei] availability
可用時間[かようじかん, kayoujikan] available time
可用率[かようりつ, kayouritsu] availability ratio
可能性[かのうせい, kanousei] availability
名札[なふだ, nafuda] label, name plate, name tag
名礼[なふだ, nafuda] label (e.g. in programming languages)
安全保護ラベル[あんぜんほごラベル, anzenhogo raberu] security label
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)

lab ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patiba) EN: laboratory ; lab ; operation room FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องปฏิบัติการทดลอง[n. exp.] (hǿng patiba) EN: laboratory ; lab FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์[n. exp.] (jaophanakng) EN: medical technician assistant ; medical lab technician FR:
แล็บ[n.] (laep) EN: lab FR: labo [m] (abrév., fam.)
โรงเรียนในฝัน[n. exp.] (rōngrīen na) EN: lab school FR: école modèle [f] ; école de rêve [f]
เสื้อกาวน์[n. exp.] (seūa kāo) EN: lab coat FR: blouse blanche [f]
แอละแบมา[n. prop.] (Aēlabaēmā) EN: Alabama FR: Alabama [m]
อลาบามา[n. prop.] (Alābāmā ) EN: Alabama FR: Alabama
อลาเบส[TM] (Alābēs) EN: Alaves FR: Alavés [m]
อลงกรณ์ พลบุตร[n. prop.] (Alongkøn Ph) EN: Alongkorn Ponlaboot FR: Alongkorn Ponlaboot
อเนกอนันต์[adv.] (anēkanan) EN: incalculably ; a multitude of FR:
อัลบั้ม[n.] (anlabam) EN: album FR: album [m]
อัลบั้มเพลง[n. exp.] (anlabam phl) EN: FR: album de musique [m] ; album [m]
อัลบั้มรูป[v. exp.] (anlabam rūp) EN: photo album FR: album de photos [m]
อาบเหงื่อต่างน้ำ[v.] (āpngeūatāng) EN: live by the sweat of one's brow ; struggle hard (for) ; make a living by hard labor FR: travailler dur
อสงไขย[adj.] (asongkhai) EN: infinite ; innumerable ; incalculable ; countless FR:
อะเวละบิลิตี[n.] (awēlabilitī) EN: availibility FR:
แบบงานหนัก[adj.] (baēp ngān n) EN: laborious FR:
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
บลา บลา ; บลา บลา บลา[X] (blā blā ; b) EN: bla-bla FR: blabla [m] (fam.)
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line) ; Thai versification (in which one stanza contains sixteen words or syllables) FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ชะเอมเทศ[n. exp.] (cha-ēm thēt) EN: Glycyrrhiza glabra FR: Glycyrrhiza glabra
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: usable ; valid ; serviceable ; working FR: utilisable ; valide ; valable ; fonctionnel
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker FR: étiquette [f]
ฉลากคำเตือน[n. exp.] (chalāk kham) EN: warning label FR: étiquette avertissement [f]
ฉลากยา[n. exp.] (chalāk yā) EN: drug label FR:
ชำมะนาด[n.] (chammanāt) EN: bread flower ; Vallaris glabra FR: Vallaris glabra
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage ; hors service
ชำรุดเสียหาย[adj.] (chamrut sīa) EN: FR: délab
ชาฤาษีโลหะโมลี[n. exp.] (chā reūsī l) EN: Paraboea glabrisepala FR: Paraboea glabrisepala
เช่นเดียวกับ[conj.] (chen dīokap) EN: like ; as FR: semblable à ; similaire à ; tout comme
เชิงเทียน[n. exp.] (choēng thiē) EN: candlestick ; candelabrum FR:
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple ; Syzygium FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f] ; Syzygium
ชนชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chonchan ka) EN: working class ; proletariat FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m] ; classe laborieuse [f]
ฉุ[adj.] (chu) EN: bloated ; swollen ; flabby ; puffy FR:
ชุมเห็ดเทศ[n. exp.] (chumhet thē) EN: ringworm bush ; seven golden candle stick ; candle bush ; Candelabra ; Senna alata FR: Senna alata
ดะ[adv.] (da) EN: indiscriminately ; without control ; uncontrollably FR: sans limite
ด้วงน้ำมัน[n.] (dūang-nāmma) EN: oil beetle ; blister beetle ; Mylabris phalerata FR: Mylabris phalerata
ด้วงถั่ว[n.] (dūangthūa) EN: Mylabris phalerata FR: Mylabris phalerata

lab ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwanderung {f} von Arbeitskräftenmovement of labour
Alabaster {m}alabaster
Alabasterkarton {m}alabaster cardboard
Versuchstier {n}laboratory animal
Arbeitskräfteüberangebot {n}excess supply of labour
Arbeit {f}labour [Br.]; labor [Am.]
Assistent {m}; Laborassistent
Barliquidität {f}available cash
Betriebsmittelzeit {f}available machine time
Nutzwärmeleistung {f}available heat
bestellbar {adj}available for order
preisgünstig {adj}available at unusually low price
Dateianfangskennsatz {m}beginning file label
Bürettenstativ {n} (Labor)burette stand
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Kartellabsprache {f} | Kartellabsprachen
Katalogschild {n}catalogue labelling
Mittelabschirmung {f} | Mittelabschirmung einer Fassungcentre shield; center shield [Am.] | centre shield of a socket
Kinderarbeit {f}child labour
Putzerfisch {m} (Labroides spp.) [zool.]cleaner wrasse
Kolabaum {m} | Kolabäume
Kollaboration {f} (mit dem Feind) | Kollaborationen
Sonderforschungsbereich {m} (SFB)collaborative research centre (CRC)
Zwangsarbeiterentschädigung {f}compensation for slave labourers
Frondienst {m}compulsory labour
Anschlussmöglichkeit {f}connection available
Regelungsnormalform {f}controllable canonical form
Arbeitskosten {pl}cost of labour [Br.]; labor costs [Am.]
Berechenbarkeit {f}calculability
Zollabfertigung {f} | Zollabfertigungen
Tagelöhner {m}day labourer
Zahlungserleichterung {f}deferred terms available
Arbeitskräftenachfrage {f}demand for labour
Zahnlabor {n}dental laboratory
Gefälle {n} (eines Flusses) | nutzbares Gefälle (eines Flusses)drop (of a river) | available head; potential head
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit
Fremdleistung {f}external service; external labour
Knecht {m}farm labourer
schlaff; wabbelig {adj} | schlaffer; wabbeliger | am schlaffsten; am wabbeligstenflabby | flabbier | flabbiest
schlapp {adj} | schlapper | am schlappstenflabby | flabbier | flabbiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lab
Back to top