ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exertion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exertion*, -exertion-

exertion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exertion (n.) การทุ่มเท See also: การลงแรง, ความพยายาม Syn. attempt, effort, endeavor
exertion (n.) กิจกรรมที่ต้องลงแรงมาก See also: กิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมาก Syn. effort
English-Thai: HOPE Dictionary
exertion(เอคเซอ'เชิน) n. การออกแรง,การสำแดง,การออกกำลังกาย,ความพยายาม
English-Thai: Nontri Dictionary
exertion(n) การใช้,ความพยายาม,การใช้อำนาจหน้าที่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exertionกายบริหาร,การออกกำลังกาย,ออกแรง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After killing, our unsub is probably lying dormant, either recuperating from physical exertion or possibly developing aphasia and convulsive attacks.หลังจากการฆ่า อันซับของเราอาจนอนอยู่เฉยๆ หรือไม่ก็พักฟื้น จากการออกแรงหนัก หรืออาจจะมีอาการบาดเจ็บทางสมอง และมีอาการชัก
You know, stress and physical exertion can prematurely ind--คุณรู้จักความแรงตึงเครียดและการออกแรงทางกายไหม มันสามารถทำให้คลอดก่อนกำหนดได้นะ
Your exertions below decks were, no doubt, exhausting.หมดแรงล่ะสิ ไปออกกำลังที่ชั้นล่าง
You could get nosebleeds followed by extreme dizziness, especially after physical exertion.คุณอาจจะมีเลือดกำเดาไหล และตามด้วยอาการเวียนหัว โดยเฉพาะหลังจากการออกกำลังกาย
Keep busy, but avoid unnecessary exertion.หาอะไรทำ แต่เลี่ยงการเสียแรงโดยไม่จำเป็น

exertion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃不消[chī bu xiāo, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄒㄧㄠ, 吃不消] unable to stand (exertion, fatigue etc)
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 劦] unending exertion

exertion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me)
出し過ぎる[だしすぎる, dashisugiru] (v1) to overdo something (speed, exertion, etc.)
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
努力[どりょく, doryoku] (n,vs) great effort; exertion; endeavour; endeavor; effort; (P)
勤労[きんろう, kinrou] (n,vs) labor; labour; exertion; diligent service; (P)
奮発[ふんぱつ, funpatsu] (n,vs) (1) strenuous exertion; spurt; (2) splurge; (P)
煩労[はんろう, hanrou] (n) trouble; pains; backbreaking exertions
粉骨砕身;紛骨砕身(iK)[ふんこつさいしん, funkotsusaishin] (n,vs) making one's best exertions
骨折り[ほねおり, honeori] (n) travail; exertion; service; labour (labor); ado

exertion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หะ[X] (ha) EN: [vocal sound used to coordinate physical exertion in a group] FR:

exertion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausübung {f} | Ausübung von Druck auf etw.exertion | exertion of pressure on sth.
Einflussnahme {f}exertion of influence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exertion
Back to top