ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parturition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parturition*, -parturition-

parturition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parturition (n.) การให้กำเนิด See also: การคลอดลูก Syn. childbirth
English-Thai: HOPE Dictionary
parturition(พาร์ทูริซ'เชิน) n. การคลอดลูก (birth)
English-Thai: Nontri Dictionary
parturition(n) การคลอดลูก,การให้กำเนิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parturitionการคลอด [ดู delivery] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

parturition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, 生产 / 生產] childbirth; parturition; to produce; manufacture
分娩[fēn miǎn, ㄈㄣ ㄇㄧㄢˇ, 分娩] labor; parturition; delivery

parturition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分娩作用[ぶんべんさよう, bunbensayou] (n) delivery; parturition
分身[ぶんしん, bunshin] (n,vs) parturition; delivery; one's child; branch; offshoot; one's other self; (P)

parturition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อยู่ไฟ[v.] (yūfai) EN: lie by the fire after childbirth ; remain by a fire after parturition FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parturition
Back to top