ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

characterized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *characterized*, -characterized-

characterized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
characterized (adj.) มีชื่อเสียง See also: โดดเด่น Syn. labeled, marked, famous
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination Syn. โรคช้ำรั่ว
ฝีละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีหัวละลอก
ฝีหัวละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีละลอก
มหาสดมภ์ (n.) disease characterized by stiffening of the jaw See also: lock-jaw, locked jaw
รองพื้น (n.) disease characterized by cracking of the sole of the foot
ละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีละลอก, ฝีหัวละลอก
โรคช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination

characterized ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白痢[bái lì, ㄅㄞˊ ㄌㄧˋ, 白痢] dysentery characterized by white mucous stool; white diarrhea

characterized ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits)
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
ユビキタス環境[ユビキタスかんきょう, yubikitasu kankyou] (n) {comp} computing environment characterized by "ubiquitous computing"
ロリータファッション[, rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei
早期老化症[そうきろうかしょう, soukiroukashou] (n) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
王朝時代[おうちょうじだい, ouchoujidai] (n) (See 武家時代) Dynastic period (the Nara period and esp. the Heian period, characterized by the rule of the emperor as opposed to shogunate)
[かん, kan] (n) (1) (in Chinese medicine) infantile neurosis characterized by crying at night and convulsions; (2) (See 癇) temper; nerves

characterized ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชฎิล[n.] (chadin) EN: [one of a group of ascetics characterized by long hair bound in a high bun] ; [a class of ascetics with matted hair] ; Isi ; matted-hair ascetic FR:
ขยุ้มตีนหมา[n.] (khayumtīnmā) EN: skin disease characterized by small bumps FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า characterized
Back to top